Učitelé

Spolupracujeme se zkušenými lektory z univerzit i firem, kteří jsou ochotní věnovat se našim středoškolákům a sdílet s nimi svoje vědomosti.

Podporujeme pedagogy na ZŠ i SŠ, aby měli vytvořeny lepší podmínky pro svou práci matematikářů. 

Nabízíme metodickou pomoc pedagogům MŠ při práci s dětmi v oblasti technického vzdělávání.

Neformálně také spolupracujeme skoro s padesáti středoškolskými učiteli z celého Jihomoravského kraje. Představují styčné důstojníky mezi námi a studenty. Právě oni jsou ti, kteří dovedou studenty motivovat, ovlivnit a inspirovat. Proto si jich tak vážíme a budeme rádi za každého, kdo chce předat své nadšení dál.


Matematika = PolyGram

Podporujeme matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost v Jihomoravském kraji.

Podpora SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

Koordinátoři

Koordinátoři představují styčné důstojníky mezi námi a studenty. Právě oni jsou ti, kteří dovedou studenty motivovat, ovlivnit či inspirovat.

Projekt KaPoDaV

Projekt se zaměřuje na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí. Cílem aktivit, které jsou ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovat, je rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP) realizujících kariérové poradenství, a tím zvýšení úrovně na ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci JMK. Podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání (DPV) směrem k cílovým skupinám. Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce.

Technické vzdělávání v MŠ a ZŠ

Podporujeme technické myšlení u dětí. Nabízíme metodickou podporu pedagogům MŠ a ZŠ, připravujeme komplexní metodiky, praktické úlohy a tematické exkurze. Jsme součástí projektu Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics - EduSTEM (ATCZ220) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Erasmus + Talent Education (Ukončen 2018)

Talent Education Program se zaměřoval na skutečnost, aby vysoce nadaní studenti mohli plně rozvíjet svůj potenciál a stát se akademicky úspěšnými. Program umožňoval také učitelům a školským zaměstnancům umět rozpoznávat vzdělávací schopnosti a talenty studentů, pomáhat zlepšovat výsledky a zvyšovat jejich motivaci k učení. Do projektu se zapojily čtyři města ze třech evropských zemí.