EduSTEM

 

 

Hlavním záměrem programu je podporovat technické myšlení u dětí. 

1. Základní teze

Podporujeme u dětí zájem o techniku, schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky ovlivňují život každého z nás. Program rozvíjí:

 • technické myšlení

 • tvořivost

 • manuální zručnost

 • verbální schopnosti

2. Koncept projektu

Děti si pod vedením pedagogů, postupně a podle svých představ samy vyrobí funkční model technického objektu. Používají běžné nářadí a nástroje. Manipulace s nástroji, materiály a následně hra s modely objasní dětem správné využití technických zařízení. Děti v konverzaci používají  technickou terminologii.

Takto pojatý koncept spojuje souvislosti těchto dějů:

představa  > návrh / zobrazení  > výroba > prezentace

3. Praktická realizace

Vytvořili jsme několik základních úloh se zaměřením na technické objekty a zařízení, které děti každodenně obklopují.
Jedná se především o oblast strojírensví, stavebnictví a elektrotechniku. Každá úloha prochází fázemi návrhu, odladění a oponování. Ke každé úloze je k dispozici metodický materiál určený pro pedagogy mateřských školek.

4. Základní schéma hodiny a „výuky“

 • Seznámení se s danou úlohou

K tomu se použijí obrázky, modely, výlety, prohlídky objektů a exkurze do firem. Pedagog předvede výrobek a vhodně zvolenými otázkami směřuje k objasnění činnosti. Zdůrazní přitom technický aspekt tak, aby jej děti pochopily (např. stabilita těles, dimenzování stavebních konstrukcí, atd.).

 • Vytvoření vlastní představy
  Děti si nakreslí předmět úlohy podle svých představ. Rozvíjejí tím jemnou motoriku a fantazii s technickým zaměřením.  Podle výkresu budou vlastnoručně vyrábět model. Zdůrazní se správné měření a používání dalších pomůcek k přesnosti technického nákresu.
 • Výroba modelu 
  Vyrobí se model podle návrhu. Modely se vyrábí z materiálu doporučeného v manuálu.

 • Funkčnost modelu
  Vyrobený model je chápán jako hračka, modelující skutečný technický objekt.  Pokud je hotový, podrobí se funkčním zkouškám a ověří se, zda splňuje požadované technické nároky. Pokud jim nevyhovuje, musí se opravit, doplnit nebo vyrobit znovu.

 • Diskuze
  Dětem je dána možnost okomentovat vlastnoručně vyrobený model nejen mezi sebou, ale i při školních besídkách, doma v rodině a u příbuzných. Mohou obohacovat další činnost svými náměty.

Jsme partnerem projektu Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics - EduSTEM, registrační číslo projektu: ATCZ220, 

v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. 

Nabízíme metodickou podporu pedagogům MŠ a ZŠ, připravujeme komplexní metodiky, praktické úlohy a tematické exkurze. Spolupracujeme s ostatními partnery projektu.

Vedoucí partner: Dolnorakouská zemská vláda, oddělení mateřských a základních škol

Další partneři projektu:

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
 • Vysočina Education
 • Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář
 • Rakouští přátelé dětí – zemská organizace Vídeň
 • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 • Středisko volného času Lužánky 
 • JCMM, z. s. p. o. 

Délka trvání projektu: 36 měsíců (11/2019 – 10/2022)

Hlavní cíl:

Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek

Specifické cíle:

Prohlubování znalostí v oblastech STEM prostřednictvím badatelských činností dětí (MŠ) a badatelské výuky (ZŠ).

Síťování hospodářských a vzdělávacích zařízení pro posílení rozvojového potenciálu zapojených regionů.

Podpora vedení/managementu škol v zavádění inovativních změn.

Cílové skupiny:

Děti MŠ, žáci a žákyně ZŠ a SŠ, žáci a žákyně pedagogických SŠ, pedagogičtí pracovníci, rodiče, školy, správa škol, pedagogická zařízení, obce, města, kraje, spolkové země.

Výchozí situace:

Projekt EduSTEM se zaměřuje především na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách a badatelské výuky u žáků v základních školách v oblastech STEM v propojení s německým jazykem. Badatelské činnosti v mateřských školách navazuje na aktivity programu technického vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Mgr. Hana Rozprýmová

Telefon: 601 367 229

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Projektová manažerka EduSTEM a Kariérový rozvoj


Ing. Jiří Michele

Telefon: 725 897 412

E-mail: jiri.michele@jcmm.cz

Metodik EduSTEM


Ing. Veronika Kubecová

Telefon: 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Finanční manažerka iKAP JMK II a EduSTEM


Bc. Lucie Vaverková

Telefon: 725 503 086

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM