Projekt Education for Tomorrow AT-CZ

O projektu
 

Education for Tomorrow AT-CZ

„eTOM AT-CZ” (ATCZ00001)

 

CZ

Projekt EU v rámci kooperačnícho programu INTERREG VI-A Rakousko-Česko

Projekt „Education for Tomorrow AT-CZ“ je přeshraniční vzdělavací iniciativa v pohraničním regionu Rakousko a Česko a je zaměřen na vzdělávání v kompetencích pro budoucnost, které vycházejí z nového chápání učení, vzdělávání a komunikace. Základ tohoto vzdělávání tvoří kompetenční model 7K: digitální kompetence, kooperace, komunikace, kritické myšlení, kreativita a inovace, kulturnost a kontextuální kompetence.

Cílem projektu je zvýšit povědomí všech aktérů pedagogického světa natolik, aby se všechny kompetence, kterými se projekt zabývá, staly přirozenou součástí pedagogické práce. Přitom hraje významnou roli nejen další vzdělávání a metodické materiály, ale také transfer a implementace vědeckých poznatků prostřednictvím inspirativních a navazujících aktivit.

Základní informace o projektu:

Projektové území: 

Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň, jižní Morava, Vysočina, jižní Čechy

Doba trvání projektu:

01.07.2023 – 30.06.2026

Celkový projektový rozpočet:

€ 3 728 535,82

Projektoví partneři:

AT:

 • Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor MŠ (Lead Partner)
 • Ředitelství pro vzdělání města Vídeň, Evropská kancelář 
 • Rakouští přátelé dětí – zemská organizace Vídeň 

CZ:

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, Nemanická 7
 • Vysočina Education
 • Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 • Středisko volného času Lužánky – Brno 
 • JCMM, z.s.p.o.

 

Strategičtí partneři:

 • Ředitelství pro vzdělání Dolního Rakouska
 • Ředitelství pro vzdělání Horního Rakouska

 

 

 

AT

EU-Projekt im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VI-A Österreich-Tschechien

Das Projekt „Education for Tomorrow AT-CZ“ ist eine grenzüberschreitende Bildungsinitiative in der Grenzregion Österreich und Tschechische Republik und widmet sich der Weiterbildung der Zukunftskompetenzen, die aus dem neuen Verständnis von Lernen, Bildung und Kommunikationhervorgehen. Diese Weiterbildung beruht auf dem 7K-Modell, das folgende Kompetenzen beinhaltet: digitale Kompetenz, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Problemlösung, Kreativität und Innovation, Kulturalität und Kontextkompetenz. 

Das Projektziel ist es, die pädagogische Fachwelt dahingehend zu sensibilisieren, dass alle im Projekt behandelten Kompetenzen als selbstverständlicher Teil der pädagogischen Arbeit etabliert werden. Dabei spielt nicht nur die Weiterbildung und methodisches Material eine bedeutende Rolle, sondern auch der Transfer und die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch inspirierende und weiterführende Aktivitäten.

Eckdaten des Projekts:

Projektgebiet: 

Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Südböhmen, Kreis Vysocina, Südmähren

Projektlaufzeit:

01.07.2023 – 30.06.2026

Projektbudget gesamt:

€ 3 728 535,82

Projektpartner:

AT:

 • Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten (Lead Partner)
 • Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
 • Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien

CZ:

 • Einrichtung für die Weiterbildung der PFK und Zentrum für Dienstleistungen für die Schulen in Č. Budějovice
 • Vysočina Education
 • Weiterbildung für Mähren
 • Zentrum für Freizeit Lužánky
 • JCMM, z.s.p.o.

 

Strategische Partner:

 • Bildungsdirektion für NÖ
 • Bildungsdirektion für OÖ