Matematická gramotnost

Klíčová podaktivita “Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

  1. M-konzultační a poradenské centrum 

  2. M-výukové materiály

  3. M-dílny

  4. M-kroužky

  5. M-exkurze

  6. M-soustředění

M-konzultace pro pedagogy SŠ 22.9.2020

Aktuální podoba maturity z matematiky Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace

 


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 23.9.2020

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný   14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-dílna pro pedagogy SŠ 29.9.2020

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 309

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ 27.10.2020

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík  14:00 - 18:00  Česká 11, Brno, 3. patro - místnost 309

Registraci připravujeme

M-konzultační a poradenské centrum

M-výukové materiály

M-dílny

M-kroužky

M-exkurze

M-soustředění

 

M-konzultační a poradenské centrum 

Pokračujeme v činnosti sítě kolegiální podpory matematiků Jihomoravského kraje. Nabízíme i podporu studentům vyšších ročníků škol vzdělávajících pedagogy matematiky. 

Dvakrát ročně bude zorganizováno společné setkání pro pedagogy ZŠ a SŠ s odbornými garanty, konzultanty a matematickými poradci z jednotlivých okresů. Na tato setkávání mohou být přizváni odborní experti (popř. formou online webináře a jiných praktických "hodin"), kteří zajistí odbornost výstupu, dále zástupci Národního pedagogického institutu České republiky, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Masarykovy univerzity  Brno a dalších institucí.

V rámci konzultačního dne (v předem stanovených termínech) budou v průběhu školního roku probíhat metodické konzultace s odbornými konzultanty. Témata vzejdou z podnětů setkávání. V rámci konzultace bude i prostor k zapůjčení pomůcek a literatury.

 

M-výukové materiály

M-materiály k přímému využití na ZŠ a SŠ mají motivovat žáky k bádání v matematice a usnadnit jim porozumění matematických souvislostí, popř. pomoct jim s přípravou na zkoušky, popularizovat matematické postupy.

Pokračujeme v rozšiřování databáze ověřených výukových materiálů.

Postupně nabídneme výstupy z M-kroužků, pracovní listy a metodiku pro vedení matematických exkurzí, odkazy na zajímavé matematické webové stránky i další vzdělávání pedagogů, matematické soutěže, články apod.

 

M-dílny

Témata a obsahová náplň dílen budou přímou vazbou na činnost a potřeby M-konzultačního a poradenského centra.

Budou probíhat odděleně pro I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia a SŠ.

Lektorem bude pedagog matematiky nebo odborník s vazbou na matematiku.

Za rok proběhne celkem 14 dílen a mohou se uskutečnit i distanční formou např. webinář.

Typy dílen:

  • délka trvání 2-4 hodiny - v případě zájmu se budou některá témata opakovat a realizovat ve všech okresech kraje
  • délka trvání 8 hodin
  • třídenní výjezd - výuka matematiky v  rozsahu max. 30 hodin - společná M-dílna pro pedagogy napříč všemi stupni ZŠ a SŠ 

 

M-kroužky

Matematické kroužky konzultací matematiky pro menší skupinky žáků otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností  v jiných podmínkách než při běžné výuce ve škole.

Budou sloužit i k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků.

Cílem je zvýšení úrovně znalostí matematiky napříč základními i středními školami různých oborů a zaměření. 

 

M-exkurze

Budou vytvořeny pro pedagogy a žáky se zájmem o matematiku a technologie s cílem zpopularizování matematiky při jejím používání v praktickém životě a propojením s mnoha oblastmi lidského působení s důrazem na rozvoj mezipředmětových vztahů.

Budou probíhat průběžně během školního roku napříč všemi okresy Jihomoravského kraje v zajímavých lokalitách, institucích, firmách, popř. mohou být samonosné a provedené nezávisle na daném prostředí.

Lektoři vytvoří pro pedagogické pracovníky a žáky matematický studijní materiál i scénář průběhu M-exkurze tak, aby učitelé mohli vést skupinu žáků (např. třídu, kroužek, řešitele matematických soutěží) na další exkurze samostatně, popř. i pro zpestření výuky matematiky, organizaci projektových dnů ve škole apod.

Za rok bude vytvořeno 7 tematických M-exkurzí pro I. st. ZŠ, II. st. ZŠ a víceletá gymnázia a pro SŠ.

Délka trvání 2-4 hodiny.

 

M-soustředění

Připravujeme dvě jednodenní matematická přípravná soustředění pro nadané žáky.

Místo konání: sídlo JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno.

Počet účastníků: max. 14 žáků

První jednodenní soustředění bude určeno pro žáky, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech matematické soutěží pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

Druhé jednodenní soustředění bude určeno žákům SŠ, kteří se umístili na prvních místech v krajských kolech matematických soutěží. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Adamová

Telefon: +620 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Odborný garant aktivit


Mgr. Monika Školová

Telefon: +420 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

Odborný konzultant aktivit


Ing. Veronika Kubecová

Telefon: +420 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Finanční manažer projektu