Projekt Česká centra

26.9.2022 jsme za účasti členů JCMM, srbské univerzity a velvyslance České republiky v Srbsku Ing. Tomáše Kuchty slavnostně otevřeli lektorát českého jazyka.
 

University of Novi Sad

Faculty of Philosophy

Dr Zorana Đinđića 2

21000 Novi Sad 

SERBIA

Lektor:

Mgr. Martin Horn. 

Kontakt: mhorn@seznam.cz 

 

Z dění na lektorátu:

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2024

V dubnu probíhala běžná výuka. Nejpokročilejší skupina C1 dokončila lekci věnovanou přírodním krásám, ale i ekologickým problémům Česka, v gramatice studenti probrali skloňování číslovek, psaní zkratek, věty bez podmětu a sekundární prepozice. Dále se naučili, jak reklamovat zboží či služby.
Se skupinou A2 jsme se zabývali mnoha zajímavými tématy: zdraví a nemoc, návštěva lékaře, náš vzhled, naše povaha a vlastnosti atd. Z gramatiky pak dativem singuláru a imperativem.
Začátečníci si osvojili slovní zásobu týkající se nakupování a orientace ve městě. Naučili se nominativ a akuzativ plurálu substantiv a složený budoucí čas, procvičovali
časování sloves, odpovědi na základní otázky „jak často, jak dlouho, kde, kam, proč...“ atd. Seznámili se s několika důležitými daty z české historie a kultury. Se všemi skupinami jsme se v hodinách zabývali jarem, dubnem a jeho pranostikami, pálením čarodějnic. Studenti mj. poznali další české písničky a významné osobnosti. Blíží se konec semestru a závěrečné zkoušky z češtiny. Jsem zvědav, kolik kurzistů se nakonec rozhodne zkoušku vykonat. Někteří potřebují certifikát k přijetí na
brněnskou vysokou školu.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2024

V březnu jsme oslavili několikery narozeniny, Mezinárodní den žen a samozřejmě Velikonoce. Studenti zaregistrovaní do našeho projektu podávali přihlášky na vysoké
školy. Kromě toho samozřejmě probíhala běžná výuka češtiny. Nejpokročilejší skupina C1 se věnovala hlavně tématu „přírodní krásy Česka“, se zaměřením na jižní
Moravu a Brno, v gramatice pak skloňování přejatých slov. V posledních měsících se také systematicky seznamujeme s osobnostmi českého humoru, konkrétně v březnu
jsme pracovali s písničkami Ivana Mládka a povídkami Šimka a Grossmanna. Se skupinou A2 jsme se zabývali tématem „rodina, příbuzní, přátelé“, z gramatiky
pak nominativem a akuzativem plurálu. Začátečníci dokončili 3. lekci učebnice Basic Czech I., naučili se například řadové číslovky, české názvy měsíců nebo slovní zásobu týkající se oblečení. Začali probírat 4. lekci, ve které je mnoho zajímavým témat: nakupování, studium a práce, na nádraží, orientace ve městě, můj den, koníčky atd.
 
  
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2024

Na začátku února proběhly Dny Nového Sadu. Zdarma byly přístupné galerie a muzea, konalo se mnoho akcí a koncertů, na nichž zazněly například i Dvořákovy
symfonie, přijelo také pár hudebníků z České republiky. Některé akce jsme s několika studenty navštívili. Konal se i tradiční masopustní karneval.
Začátkem měsíce jsme se v hodinách češtiny věnovali křesťanskému svátku Hromnice a pranostikám s ním spojeným. Jinak probíhala běžná výuka.
Nejpokročilejší skupina C1 se věnovala tématu „člověk a životní prostředí“, v gramatice pak skloňování zájmena jenž a psaní velkých písmen.
Se skupinou A2 jsme se zabývali hlavně tématy „cestování“, „roční období a počasí“, z gramatiky pak lokálem singuláru. Začali jsme číst adaptovanou prózu pro cizince -
Staré pověsti české a moravské. Skupiny začátečníků probraly 3. lekci učebnice Basic Czech, kde byla hlavním tématem návštěva restaurace. Studenti se kromě příslušné slovní zásoby naučili časovat slovesa I. a II. typu (dělat, mluvit), dále si osvojili akuzativ singuláru, získali základní informace o českých adjektivech a adverbiích a pochopili rozdíl mezi slovesy znám, vím, umím. Probíhaly konzultace se studenty zaregistrovanými do našeho projektu stipendií.
Týkaly se hlavně podávání přihlášek na brněnské vysoké školy.

 

 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2024

Do Nového Sadu jsem se vrátil 19. ledna. Do konce měsíce probíhaly konzultace se studenty, kteří mají zájem o účast v našem projektu stipendií. Nakonec se
zaregistrovalo pět studentů z Ukrajiny a dva ze Srbska. Pár dní po mém příjezdu začala i výuka. Nejpokročilejší skupina C1 se věnovala tématu „člověk a média“,
v gramatice pak jmenným tvarům adjektiv a dubletním tvarům substantiv, dále shodě přísudku s podmětem a psaní velkých písmen.
Skupina A2 už probrala v tomto akademickém roce dvě obsáhlé lekce druhého dílu učebnice Basic Czech a nyní v lednu jsme začali třetí. Momentálně se zabýváme
tématy „oslava narozenin“, „nakupování potravin“ a „pronájem bytu“, z gramatiky pak genitivem plurálu a slovesným videm.
Skupiny začátečníků dokončily druhou lekci, konkrétně témata „můj pokoj“ a „počasí“, dále se v ní naučily základní druhy adjektiv a zájmen, číslovky 1 – 1000, barvy
fráze „mám rád, líbí se mi“. Na konci měsíce univerzita zahájila nový nábor do jazykových kurzů. Obávám se však, že se čeština opět vrátí mezi kurzy placené.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2023

V listopadu již naplno probíhala výuka. Studenti z Nového Sadu jsou rozděleni do tří skupin, ukrajinští studenti se učí distančně ve čtyřech skupinách. Je v nich i několik Srbů, kterým časově nevyhovuje prezenční výuka. Používáme učebnice Basic Czech, nejpokročilejší studenti pracují s knihou Czech it UP – úroveň C1.
Se začátečníky jsme prošli první lekci, v níž se seznámili s českou abecedou, výslovností, s hlavními pravidly českého pravopisu, se základními frázemi a
pozdravy, se slovesem být a s rodem substantiv. Jednu lekci jsme věnovali 17. listopadu. Rovněž jsme založili skupiny na sociálních sítích, kam studentům posílám
další rozšiřující materiály. Pár srbských studentů zůstalo z minulého roku (čeští krajané a jeden slovakista), s těmi jsme začali probírat druhý díl učebnice Basic Czech.
Nejpokročilejší skupina C1 se věnovala tématu „člověk a sociální sítě“, v gramatice pak slovesnému vidu, vedlejším větám příčinným, přípustkovým a vyjmenovaným
slovům.
Na začátku měsíce rovněž zavítala do Nového Sadu delegace JCMM. Setkala se s představitelem univerzity, jednalo se o budoucnosti lektorátu.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2023

 
 
Říjen v Novém Sadu byl bohatý na kulturní události. Česká beseda organizovala každoroční Novosadské radosti, na které zavítal i český sklářský designér Vladimír
Klein. Uspořádal zde přednášku s výstavou svých prací. O týden později se místní Češi zúčastnili kulinářského festivalu Chuť planety, kde představili českou kuchyni.
Zahrála i cimbálová muzika z jižní Moravy. Obě akce podpořili představitelé české ambasády v Bělehradě, dorazili velvyslanec i konzul. Na velvyslanectví se konala
slavnostní recepce u příležitosti státního svátku 28. října. Den vzniku Československa jsme si samozřejmě připomněli i při výuce. Pokud jde o
nábory nových studentů, do kurzů se zapsalo 35 zájemců z Charkova a 30 z Nového Sadu. Výuka probíhá i u pokročilých studentů z minulého roku a u místní krajanské komunity. Uvidíme, jak dlouho přihlášeným vydrží počáteční nadšení.
 
 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ZÁŘÍ 2023

 
Zpráva za tento měsíc je velmi stručná, jelikož jsem do Nového Sadu přijel až na poslední zářijový pracovní týden. Hlavním cílem tohoto týdne bylo oslovit studenty z
minulého akademického roku a domluvit s nimi pokračování výuky, dále pak zahájit nábor nových studentů ze Srbska i Ukrajiny. Nutno říci, že spolupráce a komunikace
s koordinátorem jazykového centra novosadské univerzity je dosti složitá. Nový semestr začíná na počátku října. Pokud jde o pracovní a životní podmínky lektora, od minulého roku se nic nezměnilo. Zázemí na univerzitě je uspokojivé, ubytování je zajištěno na kolejích Sajmište.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2023

Letní semestr skončil a s ním i můj pracovní pobyt na univerzitě v Novém Sadu. Do České republiky jsem se vrátil 26. května. Studenti probrali poslední lekci učebnice Basic Czech I. Zabývali se v ní cestováním, plánováním výletu apod., seznámili se s modálními slovesy a tvořením minulého času. Pokročilí probrali pasivum, vedlejší věty podmínkové a účelové a opakovali vyjmenovaná slova. Také se naučili, jak napsat formální dopis a objednávku a jak vést formální telefonát.
Ukrajinští studenti dokončili učebnici Levou zadní, probrali 11. a 12. lekci, kde se zabývali tématy zdraví, lidské tělo, návštěva lékaře apod. Poslední lekce byla věnována České republice – geografii, historickým památkám a typickým českým výrobkům. Čtyři studenti z Nového Sadu se rozhodli před mým odjezdem složit závěrečnou
zkoušku z češtiny. Myslím, že všichni budeme na průběh této zkoušky dlouho vzpomínat. Ve stanovený den nahlásil anonym bombu na univerzitě, takže studenti
nakonec skládali zkoušku v provizorních podmínkách na lavičkách v parku před univerzitou. A v květnu nechyběl ani kulturní zážitek. Krajané mě pozvali na vernisáž výstavy místní malířky českého původu Terezy Klepaček. Bylo to velmi příjemné setkání. Potom následovalo už jen rozloučení se studenty a odjezd.
  

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2023

Z českých tradic jsme se v dubnu věnovali především Velikonocům a pálení čarodějnic. Kromě toho samozřejmě probíhala regulérní výuka. Začátečníci probrali 4. a 5. lekci učebnice Basic Czech I, kde se věnovali mnoha zajímavým tématům: nakupování, studium a práce, na nádraží, orientace ve městě, můj den, koníčky atd. Z gramatiky se studenti naučili například nominativ a akuzativ plurálu, časování sloves 3. a 4. typu (-ovat, jít, jet apod.) a budoucí čas. Rovněž procvičovali odpovědi na základní otázky „jak často, jak dlouho, kde, kam, proč...“ atd. Pokročilí se učili o komunikaci a porozumění mezi lidmi, o českém slovosledu, přechodnících a o tom, jak napsat plnou moc. Rovněž se seznámili s Jaroslavem Haškem a jeho Švejkem. Ukrajinští studenti probrali 9. a 10. lekci učebnice Levou zadní, kde se zabývali popisem člověka, oblečením a doplňky, plánováním víkendu, tématem bydlení atd., z gramatiky pak stupňováním adjektiv a adverbií, substantivy v dativu, předložkami „do, na, k“ a kondicionálem. Na konci měsíce se v Novém Sadu zastavila delegace Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. A o případné spolupráci jsme i diskutovali.

 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2023

Při výuce se běžně věnujeme českým reáliím, zabýváme se historií, literaturou, uměním, lidovými tradicemi apod. Nejinak tomu bylo i v březnu. Při příležitosti srbského vydání Dalimilovy kroniky jsem připravil v novosadské knihovně literární program pro členy české krajanské komunity. Se studenty pravidelně věnujeme pozornost i české kinematografii a významným osobnostem. Tato témata se nám tentokrát podařilo spojit zhlédnutím filmů Zátopek a Poslední závod a diskusí o nich. Pokročilejší studenti se seznámili s Karlem Poláčkem a jeho knihou Bylo nás pět. Nezapomněli jsme ani na Mezinárodní den žen a Den učitelů. Začátečníci dokončili 3. lekci, naučili se například řadové číslovky, české názvy měsíců nebo slovní zásobu týkající se oblečení. Pokročilí probírali téma „partnerství a rodina“, v gramatice pak deklinaci přivlastňovacích zájmen, zájmen „týž, tentýž“ a kondicionál minulý. Ukrajinští studenti probrali 8. lekci učebnice Levou zadní, kde si procvičili minulý čas, naučili se mluvit o tom, co dělali, a seznámili se s významnými českými osobnostmi (Karel IV., Komenský, Němcová, Smetana, Dvořák, Mucha, Čapek, Havel atd.). Dozvěděli se i o hlavních památkách Prahy a Brna.

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2023

V Novém Sadu pomalu, ale jistě končí zima a začíná jaro, i když na konci měsíce se počasí výrazně zhoršilo. Roční období a příchod jara byly důležitými tématy tohoto
měsíce i v hodinách češtiny. Kromě toho jsme se studenty probírali 3. lekci učebnice Basic Czech, která je věnována tématu „návštěva restaurace“. Studenti se kromě příslušné slovní zásoby naučili časovat slovesa I. a II. typu (dělat, mluvit), dále si osvojili akuzativ singuláru, získali základní informace o českých adjektivech a adverbiích a pochopili rozdíl mezi slovesy znám, vím, umím.
S pokročilými studenty jsme probírali 2. lekci učebnice Czech it UP, úroveň C1 - konkrétně téma „život pracovní a soukromý“, z gramatiky pak příslovečné určení
času, vedlejší věty časové a psaní interpunkční čárky v souvětí. Pokračovala i online výuka s ukrajinskými skupinami. Tam kromě knihy Basic Czech pracujeme i s učebnicí Levou zadní, kde jsme se zabývali převážně tématem nakupování.
V Novém Sadu byl po mnoha letech obnoven tradiční masopustní karneval. Zúčastnil jsem se ho s několika studenty a českými krajany. Krajané mě rovněž pozvali do
srbského Národního divadla na baletní představení Řek Zorba. Také pro mě jedna studentka připravila a zorganizovala prohlídku Knihovny Matice srbské, velmi důležité
místní instituce, kde jsem mohl obdivovat i kolekci starých českých knih.

 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2023

Do Nového Sadu jsem se vrátil 20. ledna.
Okamžitě začala výuka s krajanskými skupinami. Začátečníci opakovali 2. lekci, dále si osvojili slovní zásobu na téma „počasí“ a časování slovesa „dát si“. S pokročilými
jsme začali probírat téma „život pracovní a soukromý“, z gramatiky studenti probrali slovotvorné sufixy a odchylky od pravidelné větné stavby. Výuka probíhala i 
s ukrajinskými skupinami. Tam jsme probrali téma „můj pokoj“, z gramatiky pak rozdělení adjektiv, zájmena tázací, ukazovací a přivlastňovací, číslovky základní, studenti se rovněž naučili barvy a časování základních sloves. Se všemi skupinami jsme probrali i aktuální téma prezidentských voleb, včetně příslušné slovní zásoby.
Studentům novosadské univerzity končilo zkouškové období, výuka zatím neprobíhala. Naopak probíhal nábor do kurzů češtiny na všech fakultách.
 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2022

Prosincovou výuku jsme věnovali převážně tématům Mikuláš, Vánoce a zima. V českém krajanském spolku jsem se podílel na organizaci mikulášské besídky. Ve
druhé lekci naší učebnice jsme začali probírat téma „můj pokoj“, z gramatiky studenti probrali rozdělení adjektiv, dále pak zájmena tázací, ukazovací a přivlastňovací,
rovněž se naučili barvy a fráze „mám rád, líbí se mi“. Pokročilí studenti se zabývali tématem „člověk pracující“ a probrali stupňování adjektiv a adverbií, přívlastek těsný
a volný a psaní interpunkční čárky ve větě jednoduché. Výuka pokračovala i s ukrajinskými skupinami. V polovině měsíce proběhlo rozloučení se studenty i krajany a následoval odjezd do České republiky.
 
 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2022

V listopadu se naplno rozběhla výuka.
Naše organizace zakoupila pro studenty učebnice Basic Czech I – III a do knihovny rovněž českou beletrii a poezii. K učebnicím ještě existují pracovní sešity v elektronické podobě, dále používáme i různé pracovní listy, přibližující studentům hlavně české reálie. Dvě studentky jsou na úrovni B2, s nimi se učíme podle učebnice „Czech it UP!“ - úroveň C1. Většina studentů však pracuje s první částí učebnice Basic Czech. Prošli jsme první lekci, v níž se studenti seznámili s českou abecedou, výslovností, s hlavními pravidly českého pravopisu, se základními frázemi a pozdravy, se slovesem být a s rodem substantiv. Jednu lekci jsme věnovali 17. listopadu. Rovněž jsme založili skupiny na sociálních sítích, kam studentům posílám další rozšiřující materiály. S pracovníkem mezinárodního oddělení jsme se domluvili, že zorganizujeme nový nábor, a to tak, aby se informace o novém lektorátu dostala mezi studenty všech fakult a bylo možné otevřít v letním semestru další skupinu.
Pokračuje i online výuka pro studenty z ukrajinského Charkova. Ke skupině pokročilých přibyly i dvě nové skupiny začátečníků.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2022

 

Bohužel letos na podzim nebylo kvůli válečnému konfliktu možné vrátit se do ukrajinského Charkova a pokračovat tam v práci. Začal jsem proto pracovat na novém lektorátu v Srbsku, na univerzitě v Novém Sadu.
Ukrajinští studenti ale nebyli hozeni přes palubu, vznikla skupina těch, kteří dále chtějí pokračovat ve studiu češtiny, a učíme se distančně. Probíhá i nábor do skupiny začátečníků. Činnost srbského lektorátu se zatím rozjíždí pomalu. Nábor do kurzů češtiny organizovala univerzita, zapsalo se sedm studentů.  V místě rovněž fungují krajanské spolky – Česká beseda Novi Sad a Česká beseda v blízkém Petrovaradinu. Už jsem se zúčastnil jejich akcí, mají zájem o spolupráci, osm členů se také zapsalo na kurzy. Nicméně naše cílová skupina to samozřejmě není. O našem projektu jsem informoval i krajanské komunity v Bělehradě a ve městě Bela Crkva. 
Podmínky pro výuku na univerzitě nejsou špatné, každá třída je vybavena počítačem s připojením k internetu a projektorem. Bohužel ale svoji stálou učebnu ani kabinet českého centra nemáme. Také se stále ještě potýkám s počátečními organizačními problémy. V současné době hledám další cesty, jak se dostat ke studentům technických a přírodovědných oborů a informovat je o novém lektorátu.