Projekt Česká centra

26.9.2022 jsme za účasti členů JCMM, srbské univerzity a velvyslance České republiky v Srbsku Ing. Tomáše Kuchty slavnostně otevřeli lektorát českého jazyka.

 

University of Novi Sad

Faculty of Philosophy

Dr Zorana Đinđića 2

21000 Novi Sad 

SERBIA

Lektor:

Mgr. Martin Horn. 

Kontakt: mhorn@seznam.cz 

 

Z dění na lektorátu:

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2023

V Novém Sadu pomalu, ale jistě končí zima a začíná jaro, i když na konci měsíce se počasí výrazně zhoršilo. Roční období a příchod jara byly důležitými tématy tohoto
měsíce i v hodinách češtiny. Kromě toho jsme se studenty probírali 3. lekci učebnice Basic Czech, která je věnována tématu „návštěva restaurace“. Studenti se kromě příslušné slovní zásoby naučili časovat slovesa I. a II. typu (dělat, mluvit), dále si osvojili akuzativ singuláru, získali základní informace o českých adjektivech a adverbiích a pochopili rozdíl mezi slovesy znám, vím, umím.
S pokročilými studenty jsme probírali 2. lekci učebnice Czech it UP, úroveň C1 - konkrétně téma „život pracovní a soukromý“, z gramatiky pak příslovečné určení
času, vedlejší věty časové a psaní interpunkční čárky v souvětí. Pokračovala i online výuka s ukrajinskými skupinami. Tam kromě knihy Basic Czech pracujeme i s učebnicí Levou zadní, kde jsme se zabývali převážně tématem nakupování.
V Novém Sadu byl po mnoha letech obnoven tradiční masopustní karneval. Zúčastnil jsem se ho s několika studenty a českými krajany. Krajané mě rovněž pozvali do
srbského Národního divadla na baletní představení Řek Zorba. Také pro mě jedna studentka připravila a zorganizovala prohlídku Knihovny Matice srbské, velmi důležité
místní instituce, kde jsem mohl obdivovat i kolekci starých českých knih.

 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2023

Do Nového Sadu jsem se vrátil 20. ledna.
Okamžitě začala výuka s krajanskými skupinami. Začátečníci opakovali 2. lekci, dále si osvojili slovní zásobu na téma „počasí“ a časování slovesa „dát si“. S pokročilými
jsme začali probírat téma „život pracovní a soukromý“, z gramatiky studenti probrali slovotvorné sufixy a odchylky od pravidelné větné stavby. Výuka probíhala i 
s ukrajinskými skupinami. Tam jsme probrali téma „můj pokoj“, z gramatiky pak rozdělení adjektiv, zájmena tázací, ukazovací a přivlastňovací, číslovky základní, studenti se rovněž naučili barvy a časování základních sloves. Se všemi skupinami jsme probrali i aktuální téma prezidentských voleb, včetně příslušné slovní zásoby.
Studentům novosadské univerzity končilo zkouškové období, výuka zatím neprobíhala. Naopak probíhal nábor do kurzů češtiny na všech fakultách.
 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2022

Prosincovou výuku jsme věnovali převážně tématům Mikuláš, Vánoce a zima. V českém krajanském spolku jsem se podílel na organizaci mikulášské besídky. Ve
druhé lekci naší učebnice jsme začali probírat téma „můj pokoj“, z gramatiky studenti probrali rozdělení adjektiv, dále pak zájmena tázací, ukazovací a přivlastňovací,
rovněž se naučili barvy a fráze „mám rád, líbí se mi“. Pokročilí studenti se zabývali tématem „člověk pracující“ a probrali stupňování adjektiv a adverbií, přívlastek těsný
a volný a psaní interpunkční čárky ve větě jednoduché. Výuka pokračovala i s ukrajinskými skupinami. V polovině měsíce proběhlo rozloučení se studenty i krajany a následoval odjezd do České republiky.
 
 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2022

V listopadu se naplno rozběhla výuka.
Naše organizace zakoupila pro studenty učebnice Basic Czech I – III a do knihovny rovněž českou beletrii a poezii. K učebnicím ještě existují pracovní sešity v elektronické podobě, dále používáme i různé pracovní listy, přibližující studentům hlavně české reálie. Dvě studentky jsou na úrovni B2, s nimi se učíme podle učebnice „Czech it UP!“ - úroveň C1. Většina studentů však pracuje s první částí učebnice Basic Czech. Prošli jsme první lekci, v níž se studenti seznámili s českou abecedou, výslovností, s hlavními pravidly českého pravopisu, se základními frázemi a pozdravy, se slovesem být a s rodem substantiv. Jednu lekci jsme věnovali 17. listopadu. Rovněž jsme založili skupiny na sociálních sítích, kam studentům posílám další rozšiřující materiály. S pracovníkem mezinárodního oddělení jsme se domluvili, že zorganizujeme nový nábor, a to tak, aby se informace o novém lektorátu dostala mezi studenty všech fakult a bylo možné otevřít v letním semestru další skupinu.
Pokračuje i online výuka pro studenty z ukrajinského Charkova. Ke skupině pokročilých přibyly i dvě nové skupiny začátečníků.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2022

 

Bohužel letos na podzim nebylo kvůli válečnému konfliktu možné vrátit se do ukrajinského Charkova a pokračovat tam v práci. Začal jsem proto pracovat na novém lektorátu v Srbsku, na univerzitě v Novém Sadu.
Ukrajinští studenti ale nebyli hozeni přes palubu, vznikla skupina těch, kteří dále chtějí pokračovat ve studiu češtiny, a učíme se distančně. Probíhá i nábor do skupiny začátečníků. Činnost srbského lektorátu se zatím rozjíždí pomalu. Nábor do kurzů češtiny organizovala univerzita, zapsalo se sedm studentů.  V místě rovněž fungují krajanské spolky – Česká beseda Novi Sad a Česká beseda v blízkém Petrovaradinu. Už jsem se zúčastnil jejich akcí, mají zájem o spolupráci, osm členů se také zapsalo na kurzy. Nicméně naše cílová skupina to samozřejmě není. O našem projektu jsem informoval i krajanské komunity v Bělehradě a ve městě Bela Crkva. 
Podmínky pro výuku na univerzitě nejsou špatné, každá třída je vybavena počítačem s připojením k internetu a projektorem. Bohužel ale svoji stálou učebnu ani kabinet českého centra nemáme. Také se stále ještě potýkám s počátečními organizačními problémy. V současné době hledám další cesty, jak se dostat ke studentům technických a přírodovědných oborů a informovat je o novém lektorátu.