Projekt Česká centra

Centrum Charkov
 

V září 2018 jsme otevřeli nové Centrum českého jazyka na Univeritě O.M. Beketova v Charkově.  Učitelem českého jazyka se stal náš zkušený lektor Mgr. Martin Horn

Kontakt: mhorn@seznam.cz 

Program je financován Statutárním městem Brno.

Adresa univerzity v Charkově:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

První zkouška z českého jazyka ze dne 15.5.2019: 

 

Z dění na lektorátu:

 

 ON LINE VÝUKA - ÚNOR 2022 - KVĚTEN 2024

 

Od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině probíhá výuka českého jazyka charkovských studentů s lektorem distanční formou.

 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2021
 

Výuka probíhala do poloviny prosince, 17.12. jsem odletěl do ČR.
Pokročilí dokončili lekci věnovanou turistice, cestovnímu ruchu a památkám.
Začátečníci na konci listopadu a v prosinci probírali téma jídlo a pití (3. lekce). Naučili se základní fráze, které používáme v restauraci nebo na návštěvě. Srovnávali jsme českou a ukrajinskou kuchyni. Při diskuzi o restauracích, jídelnách a menzách jsme se zaměřili na Brno. Procvičovali jsme časování sloves, studenti se seznámili s akuzativem substantiv a adjektiv.
Mírně pokročilí probrali 10. lekci (téma Místo, kde bydlíme). Naučili se jednoduše popsat okolí místa, kde bydlí. Vědí, v jakých obchodech můžou koupit určité zboží, umějí někomu napsat e-mail, ve kterém ho pozvou na návštěvu a popíšou mu cestu. Hlavním gramatickým tématem byl genitiv singuláru.

Poslední hodiny češtiny jsme věnovali českým adventním a vánočním zvykům, v malých skupinkách jsme poseděli a rozloučili se.
Do vestibulu stanice metra Architektora Beketova byly v rámci partnerství Charkova a Brna umístěny básně moderních českých autorů, přeložené do ukrajinštiny. Se studenty jsme o české poezii diskutovali.
Na začátku měsíce jsem zorganizoval školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM a jak napsat životopis a motivační dopis. Poté jsem poskytoval konzultace.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2021
 

V první polovině měsíce byly kvůli pandemii uzavřeny vysoké školy a výuka probíhala distančně. Od 15.11. jsme se ale mohli vrátit k prezenční výuce.
Skupina pokročilých dosáhla úrovně A2 a začala se učit podle nové učebnice. První lekce byla věnována turistice, cestovnímu ruchu a památkám. Zaměřili jsme se hlavně na Brno a jižní Moravu, aktualitou bylo otevření nové rozhledny U Lidušky nad Bílovicemi. Z gramatiky jsme probrali substantiva hromadná a pomnožná a druhové číslovky. Dále jsme opakovali deklinaci adjektiv a substantiv.
S mírně pokročilými jsme prošli 8. a 9. lekci. Tématem 8. lekce bylo plánování programu na víkend. Studenti se naučili vyjádřit, co budou dělat o víkendu, kam půjdou či pojedou. Osvojili si každodenní a volnočasové činnosti. Procvičovali budoucí čas, vyjadřování směru a konstrukci rád + verbum. V 9. lekci jsme se zabývali návštěvou lékaře, lidským tělem a tím, jak vypadáme. Studenti se naučili pojmenovat části lidského těla a popsat, jak vypadají oni sami či jiná osoba. Již se dokážou telefonicky objednat k lékaři a pomocí základních frází popsat svoje potíže. Znají názvy lékařských specialistů a druhy běžných léčivých přípravků, umějí si je v lékárně koupit. Z gramatiky jsme probrali osobní zájmena v dativu a akuzativu a výrazy s objektem v akuzativu (bolí mě, těší mě, baví mě, zajímá mě…).
S úplnými začátečníky jsme se v listopadu věnovali 2. lekci.  Probrali jsme následující témata: gramatický rod v češtině, substantiva v nominativu singuláru, zájmeno nějaký  a adjektiva nový, moderní v nominativu singuláru, dopravní prostředky v instrumentálu, slovesa jít a jet a použití adverbií vyjadřujících směr nebo lokaci. Studenti už znají názvy vybraných lokalit a zeptají se, kde lokality jsou. Rozumí instrukci, kam musí jet. Umějí se zeptat na cestu a jednoduché instrukci porozumí, rovněž jednoduše popíší cestu.
Zejména s pokročilými studenty jsme se věnovali státnímu svátku 17.11., používali jsme pracovní listy i jiné materiály dostupné na internetu, zhlédli jsme film Kolja.
Blíží se začátek registrace do našeho projektu, proto probíhaly intenzivní konzultace se studenty o možnostech studia v Brně.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2021

Výuka probíhala prezenčně na univerzitě. S pokročilými jsme se začali učit už v září. Celý říjen jsme věnovali komplexnímu opakování úrovně A2, kam tato skupina došla.
V listopadu začneme pracovat s učebnicí Česky krok za krokem 2, úroveň B1.
Z minulého roku zůstala i skupina mírně pokročilých, doplněná o několik nových studentů. S tou se již druhý rok učíme podle učebnice Česky krok za krokem 1. Prošli
jsme 7. lekci, téma „Dům a byt“. Studenti se naučili říct, kde bydlí a kde by chtěli bydlet. Už rozumějí inzerátům týkajícím se bydlení a umějí zformulovat krátký inzerát.
Rovněž se naučili stručně popsat svůj byt a dům, umějí vyjádřit, jaké zařízení mají nebo potřebují. Znají názvy místností, nábytek a barvy. Umějí si rezervovat pokoj
v hotelu. Dokážou říct datum a vyplnit ubytovací formulář. Naučili se názvy ročních období a měsíců. Z gramatiky jsme probrali slovesa s akuzativem, nominativ a
akuzativ plurálu a číslovky řadové.
Vznikly tři nové skupiny úplných začátečníků. Probrali jsme základní pravidla výslovnosti a pravopisu, jednoduché formální a neformální dialogy při seznamování,
názvy některých povolání, čísla 0-10 a časování sloves. Seznámil jsem studenty s naším projektem a informoval je o našich stránkách na sociálních sítích i o tom, kde
najdou tipy, kde a jak si procvičovat češtinu, a zajímavosti o životě v Česku a o městě Brně.
Zejména s pokročilými studenty jsme se věnovali státnímu svátku 28.10.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ZÁŘÍ 2021

Do Charkova jsem přiletěl 19. září. Tentokrát vše proběhlo bez problémů a podle plánu, žádné zpoždění jako v předchozích dvou semestrech.
Zatím to vypadá, že výuka bude probíhat na univerzitě, i když epidemiologická situace se začíná zhoršovat.
Okamžitě jsme se začali učit s oběma skupinami pokročilých studentů. Hodiny jsme věnovali opakování a státnímu svátku 28. září. Zároveň začal nábor do skupin začátečníků. Kvůli pandemii je omezena možnost pořádat prezentace na univerzitách, takže nábor probíhá zejména přes sociální sítě a univerzitní web. Hlásí se vysokoškoláci i středoškoláci.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2021

Na konci května skončily naše jazykové kurzy.

Pokročilí studenti probrali 15. lekci, poslední lekci v naší učebnici „Chcete mluvit česky?“ Tím se oficiálně dostali na úroveň A2. Hlavním tématem poslední lekce bylo cestování letadlem, z gramatiky pak podmínkové věty. Potom následovalo opakování.

Mírně pokročilí dokončili 10. lekci, věnovanou zejména ročním obdobím, počasí a klimatu. Probrali instrumentál, slovesa pohybu, řadové číslovky a různé způsoby vyjadřování času.

Začátečníci letos poprvé pracovali s novou učebnicí Česky krok za krokem, dosáhli úrovně A1/1. V 6. lekci se zabývali hlavně minulým časem a lokálem singuláru, naučili se mluvit o tom, co dělali od rána do večera. Seznámili se také s některými slavnými Čechy a Češkami a se slovní zásobou na téma „státy, národnosti, jazyky“.

Poslední hodiny byly věnované Brnu a jižní Moravě. Pracovali jsme v nich s internetem a diskutovali o možnostech studia, práce, cestování a trávení volného času v Brně a okolí. Připojila se k nám i současná studentka VUT a doporučila k návštěvě novou rozhlednu Holedná.

Založil jsem stránku našeho lektorátu na populární sociální síti Telegram, kam vkládám zajímavosti o České republice a Brně a kde se studenti budou seznamovat s kulturou a životem v ČR.

Studenti, kteří chtěli (nebo museli), skládali na konci měsíce zkoušky z češtiny. Někteří studenti jsou šikovní a učí se rychleji, proto došlo i na úrovně B1 a B2.

Lockdown skončil, takže se zkoušky mohly konat na univerzitě.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2021


V polovině měsíce byl v Charkově vyhlášen lockdown. Naši výuku to významně nezasáhlo, většina aktivit probíhá už několik měsíců distančně. Nicméně v případě potřeby se i nadále setkávám se studenty osobně, většinou se jedná o různé konzultace. V březnu a dubnu jsme řešili hlavně podávání přihlášek na vysoké školy, žádosti o prominutí přijímacích zkoušek, postup při nostrifikaci a vyřizování víz.
Při výuce jsme se věnovali českým Velikonocům, letos jsme využili různých pracovních listů a online cvičení na internetu, rovněž jsme sledovali videa na YouTube a srovnávali české a ukrajinské svátky.
Se začátečníky jsme probrali 5. lekci, téma „můj den, můj týden“. Studenti se naučili vyjadřovat čas, používat vazbu rád+verbum a mít rád+substantivum, seznámili se s modálními slovesy. Umějí se zeptat, kdy je nějaká akce, a navrhnout partnerovi, jestli nechce někam jít. Dohodnou se na určitém čase. Umějí vyjádřit, co obvykle dělají ve všední den a o víkendu, řeknou, co rádi dělají, jak často něco dělají a kdy chtějí, musí nebo můžou něco dělat. Naplánují si schůzku.
S mírně pokročilými jsme probrali 10. lekci. Tématem bylo počasí, z gramatiky pak instrumentál singuláru a časování sloves pohybu. Zopakovali jsme měsíce, řadové číslovky a procvičovali nejrůznější způsoby, jimiž lze vyjádřit čas. Srovnávali jsme klima v Česku a na Ukrajině.
Pokročilí dokončili 15. lekci, jejíž hlavní náplní byla slovní zásoba týkající se pracovního jednání a cestování letadlem. Diskutovali jsme o plusech a minusech letecké dopravy. Z gramatiky se studenti naučili instrumentál plurálu, podmínkové věty a deklinaci substantiv typu „kolega“, „centrum“ a „muzeum“.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2021

 

Epidemiologická situace na Ukrajině se zhoršuje. V Charkově dosud panuje normální život, nicméně ve druhé polovině měsíce byly na tři týdny uzavřeny univerzity. Naší práce se to významně nedotklo, většina aktivit probíhá distančně.
Oslavili jsme Mezinárodní den žen, což je na Ukrajině velký svátek. Studenti zformulovali hezká přáníčka v češtině.
Se začátečníky jsme probrali 4. lekci, téma „moje rodina“. Studenti se naučili vyjádřit základní rodinné vztahy a popsat svoji rodinu. Umějí říct, co dělají členové rodiny, kolik jim je let a jací jsou. Osvojili si číslovky 1000 – 10 000, naučili se mluvit o ceně, řeknou, kolik co stojí. Rozlišují adjektiva měkká, tvrdá a přivlastňovací, znají koncovky akuzativu singuláru.
S mírně pokročilými jsme probrali 9. lekci. Tématem bylo vše, co se týká jídla, například návštěva restaurace, jídelní lístek a nakupování potravin, také jsme probrali genitiv osobních zájmen a plurálu substantiv.
Pokročilí dokončili 14. lekci, jejímž hlavním tématem bylo cestování automobilem, z gramatiky se naučili dativ plurálu, deklinaci číslovek a časové spojky.
Při výuce jsme hodně pracovali s českými písničkami a recepty.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2021

V únoru nám bylo povoleno, že výuka může probíhat na univerzitě. Nicméně my jsme se i nadále učili distančně, mimo jiné proto, že je v naší učebně zakázáno otvírat okna, jelikož by se prý mohla rozpadnout. A to je v této době docela problém.
V českém centru se tedy zatím se studenty setkáváme jen příležitostně, v případě potřeby, a okna otvíráme.
Na začátku měsíce jsem zorganizoval besedu s našimi dvěma studenty, kteří studují  v Brně (viz foto). Noví zájemci o studium tak získali cenné informace. Bylo to milé setkání, sešlo se nás deset.
Začátečníci v únoru probírali téma jídlo a pití (3. lekce). Naučili se základní fráze, které používáme v restauraci nebo na návštěvě. Srovnávali jsme českou a ukrajinskou kuchyni. Při diskuzi o restauracích, jídelnách a menzách jsme se zaměřili na Brno. Procvičovali jsme časování sloves, studenti se seznámili s akuzativem substantiv a adjektiv.
S mírně pokročilými studenty jsme ukončili 8. lekci naší učebnice, zabývali jsme se v ní slovní zásobou týkající se peněz a nakupování potravin, oblečení apod., dále jsme probírali genitiv a dativ zájmen a substantiv, poté kondicionál a minulý čas, který jsme si zopakovali. Diskutovali jsme o nakupování v Česku a na Ukrajině.
S pokročilými jsme probrali 13. lekci. Slovní zásoba se týkala návštěvy lékaře a zdravotních problémů, studenti se rovněž naučili pojmenovat části lidského těla. V gramatice jsme se zabývali lokálem plurálu a větami se spojkou aby.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2021

Zpráva bude tentokrát stručná, jelikož jsem přiletěl do Charkova až na poslední čtyři dny tohoto měsíce, z čehož ještě dva byly víkendové.
Před odletem jsem se stihl v Brně sejít se svými dvěma studenty, kteří od září studují v Brně. Jsou spokojení, studium se jim líbí, i když je distanční. Bylo to velmi milé setkání. Ostatní studenti z Brna jsou momentálně na zimních prázdninách v Charkově.
Výuka začala hned v sobotu 30.1., zatím podle starého rozvrhu a distančně. Až v prvních únorových dnech zjistím, jaká je situace na univerzitě a v jakém formátu bude výuka probíhat. Karanténní opatření na Ukrajině nejsou v současnosti tak přísná jako v ČR, univerzity fungují, nicméně přednášky a fakultativní předměty jsou většinou v online režimu.
Poskytl jsem studentům poslední konzultace před ukončením registrace do našeho projektu. Zaregistrovalo se sedm zájemců o studium v Brně. Původně jich mělo být více, situace v obou zemích je však v současnosti složitá a nepřeje pobytům v zahraničí.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2020

Prosinec se nesl v duchu blížícího se konce semestru.
S úplnými začátečníky jsme dokončili 2. lekci naší nové učebnice. Probrali jsme objektové konstrukce líbí se mi, chutná mi a čísla 10 – 1000. Studenti už s použitím dosud osvojených frází napíší e-mail o místě, kde bydlí. Napíší adresu ve správném formátu. Vyjádří, že se jim něco (ne)líbí, že jim něco (ne)chutná. Dokážou říct, jak blízko či daleko je nějaké místo.
Mírně pokročilí dokončili 7. lekci naší staré učebnice. Věnovali jsme se hlavně dativu osobních zájmen a substantiv, minulému času a kondicionálu, podrobně jsme probrali téma můj den, s důrazem na využití minulého času (kde jsem byl, co jsem tam dělal).
S pokročilými jsme pokračovali ve 12. lekci, procvičovali jsme prefixy a lokál singuláru. Zabývali jsme se tématy cestování, dovolená a hotel. Diskutovali jsme o turisticky zajímavých místech v Brně a na jižní Moravě.
Poslední hodiny češtiny jsme věnovali českým adventním a vánočním zvykům, tentokrát bohužel jen přes internet. Fyzicky se sejít a posedět se mi vzhledem ke karanténním opatřením podařilo pouze s jednou skupinou.

Na začátku měsíce jsem zorganizoval online školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM a jak napsat životopis a motivační dopis. S některými studenty jsem se setkal i osobně. Zatím není jasné, kolik zájemců o studium letos bude ani jak bude vypadat příští semestr.

 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2020

V polovině listopadu se částečně otevřela univerzita, bohužel se to však netýkalo fakultativních předmětů, mezi něž kurzy češtiny patří, a ani studentů z jiných univerzit a škol, kteří na naše kurzy rovněž docházejí. Takže zatím pokračujeme v online výuce. V případě potřeby se scházím s jednotlivými studenty individuálně mimo univerzitu a poskytuji jim konzultace. Ty se týkají zejména možností studia v Brně.
S úplnými začátečníky jsme se v listopadu věnovali 2. lekci naší nové učebnice. Probrali jsme následující témata: gramatický rod v češtině, substantiva v nominativu singuláru, zájmeno nějaký  a adjektiva nový, moderní v nominativu singuláru, dopravní prostředky v instrumentálu, slovesa jít a jet a použití adverbií vyjadřujících směr nebo lokaci. Studenti už znají názvy vybraných lokalit a zeptají se, kde lokality jsou. Rozumí instrukci, kam musí jet. Umějí se zeptat na cestu a jednoduché instrukci porozumí, rovněž jednoduše popíší cestu.
Mírně pokročilí dokončili 6. lekci naší staré učebnice. Věnovali jsme se hlavně budoucímu času, slovesnému vidu a procvičování množného čísla, podrobně jsme probrali téma můj byt.
S pokročilými jsme začali 12. lekci, probrali jsme prefixy a lokál singuláru. Zabývali jsme se tématy cestování, dovolená a v hotelu. Pracovali jsme s mapou České republiky, soustředili jsme se hlavně na město Brno a Jihomoravský kraj. 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2020

Letos jsem přiletěl do Charkova až 4. října, jelikož Ukrajina na měsíc zavřela své hranice. Času na nábor studentů tedy nebylo tolik jako v minulých letech.

Oddělení mezinárodních vztahů se postaralo o nábor studentů naší univerzity, já jsem se zaměřil hlavně na studenty ostatních charkovských vysokých škol. Vzhledem k tomu, že se v ukrajinských médiích denně objevují zprávy o katastrofální epidemiologické situaci a lockdownu v Česku, nepřihlásilo se letos do kurzů tolik studentů jako vloni. Nicméně ani na Ukrajině není situace dobrá. Dva týdny po mém příjezdu byla na univerzitách zavedena distanční výuka, zatím na měsíc. Učíme se tedy přes internet. Vznikly dvě nové skupiny, z minulého roku zůstaly tři skupiny pokročilých. S nováčky se letos nově učíme podle učebnice Česky krok za krokem, s pokročilými pracujeme s učebnicí Chcete mluvit česky? 

Se začátečníky jsme probrali základní pravidla výslovnosti a pravopisu, jednoduché formální a neformální dialogy při seznamování, názvy některých povolání, čísla 0-10 a časování sloves. S pokročilými jsme opakovali orientaci ve městě, pracovali jsme s mapou Brna, přečetli jsme si pověst o zakřivené věžičce na Staré radnici. Dále jsme se věnovali tématům „na návštěvě“ a „na poště“, množnému číslu substantiv, adjektiv a zájmen a nakonec imperativu a vokativu. Rovněž se snažím vést studenty k tomu, aby sledovali naši facebookovou stránku, kde najdou tipy, kde a jak si procvičovat češtinu, i zajímavosti o životě v Česku a o městě Brně.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2020

Obvykle se po květnových svátcích konají zkoušky z češtiny a následuje odlet lektora domů. Letos je ale kvůli karanténě všechno jinak. Opatření jsou na Ukrajině velmi přísná a vláda je uvolňuje opravdu pomalu. Univerzity jsou zavřené, nefunguje doprava městská, meziměstská ani mezistátní. Hranice je uzavřená, veškeré lety zrušeny. Blýskat na lepší časy se začíná až na konci května, přesto ale ani při psaní této zprávy ještě přesně nevím, jak a kdy se dostanu do České republiky. Poprvé se tedy moje mise protáhne do června, předpokládám, že na jeho začátku se už nějaká příležitost k návratu naskytne.
První tři týdny v květnu probíhala výuka přes internet. S pokročilými jsme probrali polovinu 11. lekce, která je věnována poště a posílání různých zásilek. Z gramatiky jsme se naučili instrumentál osobních zájmen a imperativ. Začátečníci dokončili 5. lekci, novou už jsme nezačínali, protože je v ní mnoho důležité gramatiky, kterou by  studenti přes léto stejně zapomněli. Četli jsme povídky z České čítanky, opakovali gramatiku a rozšiřovali slovní zásobu.
Zkoušky z češtiny se konaly v posledních deseti dnech v provizorních podmínkách u mě na koleji. Vzhledem k okolnostem ne všem bylo umožněno je skládat, zaměřil jsem se především na studenty, kteří z nějakého důvodu potřebují certifikát. Bylo i dost studentů, kteří se zkoušek ani nemohli zúčastnit, protože tráví karanténu doma mimo Charkov.
Přijímací zkoušku z ekonomiky a informatiky skládaly i čtyři uchazečky o studium na PEF Mendelovy univerzity. Držím jim palce.

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2020

V dubnu výuka probíhala přes internet, program ZOOM. Hodiny jsem prodloužil z 90 minut na 120. Distanční forma výuky se ukázala jako poměrně efektivní, i když odpadlo několik studentů, kteří mají problémy s připojením k internetu.

Začátečníci probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému.
S pokročilými jsme probrali 2 lekce. Tématem 9. lekce bylo vše, co se týká jídla, například návštěva restaurace, jídelní lístek, nakupování potravin…, také jsme probrali genitiv osobních zájmen a plurálu substantiv. 10. lekce byla věnována tématu počasí, z gramatiky pak instrumentálu singuláru a časování sloves pohybu. Zopakovali jsme měsíce, řadové číslovky a procvičovali nejrůznější způsoby, jimiž lze vyjádřit čas.
Úplní začátečníci dokončili 4. lekci, kde se zabývali hlavně genitivem substantiv, modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.).
Studenti, kteří by od podzimu chtěli studovat v Brně, začínají být nervózní, jak to letos s jejich studiem dopadne. Některým byla prominuta přijímací zkouška (bohužel ne na PEF Mendelovy univerzity), dva zájemci o Lékařskou fakultu MU se na přijímačky v červnu kvůli zavřeným hranicím pravděpodobně nedostanou. Další dva uchazeči studium v Brně kvůli koronaviru pro příští rok vzdali.


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2020

S pokročilými studenty jsme ukončili 8. lekci naší učebnice, zabývali jsme se v ní slovní zásobou týkající se peněz a nakupování potravin, oblečení apod., dále jsme probírali genitiv a dativ zájmen a substantiv, dále pak kondicionál a minulý čas, který jsme si zopakovali.
Se začátečníky jsme dokončili čtvrtou lekci a začali pátou. Zabývali jsme se hlavně modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.).
Se skupinou úplných začátečníků jsme se věnovali 3. lekci a tématu „můj den“, studenti se naučili časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání.
Do poloviny března probíhal i náš nový prohlubovací kurs praktické češtiny, ve kterém čteme českou literaturu, pracujeme s videy na You Tube, rozebíráme písničkové texty a hrajeme jazykové hry.
Ve druhé polovině měsíce ale zkřížila naše plány karanténa. Výuka pokračovala formou zadávání úkolů a konzultací. Připomněl jsem studentům všechny možnosti, kde si mohou i sami procvičovat češtinu, a rozeslal jim užitečné odkazy na internetové videokurzy, e-knihovnu a weby, kde mohou číst české texty a sledovat filmy a videa v češtině.
Když se na konci měsíce ukázalo, že karanténa neskončí tak rychle, jak jsme předpokládali, obnovili jsme řádnou výuku, a to přes internet, program ZOOM.US.

Studenti zaregistrovaní do našeho programu podávali v průběhu března přihlášky na vysoké školy a žádosti o prominutí přijímací zkoušky.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2020

V únoru jsem otevřel nový, prohlubovací kurz praktické češtiny, který je určen těm studentům, kteří se už začali učit česky a jsou na úrovni A1 nebo A2 a kteří chtějí procvičovat a zlepšovat svoji češtinu. Kurz se koná dvakrát týdně, studenti se v něm mimo jiné seznamují s českou kulturou a tradicemi.
Po zimní pauze jsem obnovil filmový klub, studenti zhlédli film Hlídač č. 47. Přišlo jich sedmnáct, byla hezká atmosféra. Rovněž jsem zorganizoval besedu s našimi dvěma studenty, kteří letos začali studovat v Brně. Noví zájemci o studium tak získali cenné informace.
Na univerzitě se konal den otevřených dveří, kde jsem prezentoval činnost našeho českého centra. Kromě toho v únoru samozřejmě probíhala řádná výuka.
Do programu stipendií JCMM se letos zaregistrovalo 11 studentů.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2020

Do Charkova jsem se vrátil 19. ledna. Ještě před odletem jsem se stihl v Brně sejít se svými bývalými studenty, přišlo jich patnáct, bylo to velmi milé setkání. Po příjezdu do Charkova jsem se přestěhoval ze staré koleje do nového bytu, čímž se výrazně zlepšily moje životní podmínky. Děkuji svému zaměstnavateli, že toto umožnil.
V Charkově právě končily prázdniny a začínal nový semestr. Vzhledem k tomu, že jsem otvíral nové skupiny v říjnu i v listopadu, nedělal jsem teď nový nábor. Přesto se mi přihlásilo devět nových studentů. Přiřadil jsem je do listopadové skupiny, tam naopak několik studentů ubylo. Plánuji ale od února zavést dvě dvouhodinovky týdně pro všechny zájemce, kde se budeme věnovat hlavně mluvení a rozšiřování slovní zásoby, aby byli uchazeči dobře připraveni na studium v Brně.
Na začátku února se rovněž uskuteční beseda s našimi prvními dvěma studenty, kteří letos  v Brně začali studovat.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2019

Prosinec se nesl v duchu blížícího se konce semestru.  Na začátku měsíce jsem zorganizoval školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM, jak napsat životopis a motivační dopis. Zatím není jasné, kolik zájemců o studium letos bude.
Poslední hodiny češtiny jsme věnovali českým adventním a vánočním zvykům, některé jsme si i názorně předvedli. Naučili jsme se českou koledu, s každou skupinou jsme poseděli, popovídali si o českých i ukrajinských Vánocích a na rozloučenou jsme se podívali na další český film. Doufám, že se s většinou studentů budu vídat i v letním semestru.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2019

V listopadu se konala na univerzitě akce pro studenty i veřejnost, na které jsem prezentoval činnost našeho českého centra (viz foto). Přišlo se podívat mnoho zájemců.
V rámci filmového klubu studenti zhlédli film Kolja, jehož děj je spjat s událostmi 17. listopadu. Tomuto svátku jsme se při výuce podrobně věnovali.
S pokročilými jsme probrali 6. lekci naší učebnice, zabývali jsme se v ní slovní zásobou týkající se bydlení, průběhu návštěvy apod., dále jsme probírali skloňování číslovek, budoucí čas nedokonavých sloves a množné číslo substantiv, adjektiv a zájmen. Se začátečníky jsme dokončili druhou lekci a začali třetí. Studenti se naučili stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Rovněž jsme se naučili měsíce a číslovky, základní i řadové. 
Přetrvávají problémy s prodloužením mého víza, ani v tomto semestru nebyla univerzita schopna tuto věc zajistit.

 


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2019

Byly otevřeny dvě velké skupiny začátečníků, z minulého roku zůstaly rovněž dvě skupiny pokročilých. Jedna z nich je však opravdu malá, pravděpodobně pokročilé od listopadu spojím.
Hodně času jsem věnoval reklamě a propagaci. Umístil jsem informace o našem českém centru do všech internetových médií, kam lze bezplatně umístit reklamu. Dokonce náš inzerát zveřejnil prestižní charkovský informační web (a FB stránka) „Kam zajít v Charkově“. Díky těmto aktivitám se postupně ozývají noví a noví zájemci. Vždy, když se jich shromáždí určité množství, pozvu je do českého centra na informační schůzku s prezentací (viz. foto). V listopadu z nich utvořím novou skupinu.
Se začátečníky jsme v říjnu prošli první lekci a začali druhou, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být.  S pokročilými jsme zopakovali a dokončili pátou lekci, věnovanou převážně cestování, slovesnému vidu a zájmenům neurčitým a záporným.
Studenti zhlédli dvě prezentace – o možnostech studia v Brně a o vzniku samostatného Československa.


 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ZÁŘÍ 2019

Letos jsem přiletěl do Charkova už 18. září, tedy o týden dříve než loni. Bude tedy více času na výuku, což je výborné. Oddělení mezinárodních vztahů se postaralo o nábor studentů naší univerzity, já jsem se zaměřil hlavně na studenty ostatních charkovských vysokých škol. Zadal jsem placený inzerát na Facebooku, k tomu jsem obeslal všechny univerzity s prosbou, aby na svých stránkách uveřejnily informaci o našem českém centru a kurzech, což mnohé udělaly. Studenti se neustále přihlašují, výuka bude zahájena na začátku října. Plánuji speciální nábor na Univerzitě Karazina, největší v Charkově.
Dále bylo po příjezdu potřeba obnovit SIM kartu a připojení k internetu a začít řešit problémy související s prodloužením víza a ubytováním. Příjemným zpestřením bylo krátké setkání s delegací z Brna.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2019

Studenti, kteří se začali učit česky v říjnu, dokončili 5. lekci naší hlavní učebnice Chcete mluvit česky? Zároveň jsme s těmito skupinami používali k výuce po celý rok řadu dalších doplňujících materiálů. Se studenty, kteří chodí na češtinu od února, jsem se snažil v letním semestru probrat rovněž těchto 5 lekcí, byť rychleji, jelikož je pravděpodobné, že budou příští rok spojeni s těmi pokročilejšími říjnovými. Očekávám totiž mnoho úplně nových zájemců, pro které budu otvírat několik skupin.
Květen vždycky uteče strašně rychle, což je dáno hlavně tím, že lektor ve druhé polovině měsíce odjíždí. Začátek bývá poklidný, jelikož Ukrajinci opravdu náruživě slaví oba květnové svátky, často odjíždějí mimo město a v tomto období na univerzitu dochází málokdo. Zato potom následují hektické dny. Ústní a písemné zkoušky z češtiny, rozlučkové akce, příprava lektorátu na letní pauzu, pak balení a odlet. Zkoušky z češtiny letos skládalo 23 studentů. Potěšilo mě, že všichni uspěli, snad jim nadšení vydrží i nadále. Doufám, že se s většinou setkám i v příštím semestru, těm, kteří budou v Brně, přeji úspěšné studium.
První rok v Charkově nebyl úplně jednoduchý, hlavně začátek byl těžký. Ani teď ještě nejsou všechny problémy dořešené, nicméně věřím, že podmínky k práci i k bydlení se budou nadále zlepšovat.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2019

Výbornou zprávou je, že všem studentům, kteří chtějí příští rok studovat na Mendelově univerzitě, byla prominuta přijímací zkouška. Totéž platí i pro studenta, který podal přihlášku na VUT. 
Zahraniční oddělení univerzity uspořádalo konferenci, které se zúčastnili zástupci všech charkovských univerzit. Vystoupil jsem s prezentací, byla to ideální příležitost, jak dostat naše české centrum do širšího povědomí. Vyskytly se problémy s prodloužením mého pobytu na Ukrajině kvůli končícímu vízu, naštěstí se je však podařilo nakonec vyřešit. Pokročilejší studenti v dubnu probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a  příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému. K této lekci se vrátíme ještě v květnu.
Začátečníci probrali 3. a 4. lekci. Naučili se časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání. Dále jsme se zabývali modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.). Jednu hodinu jsme věnovali velikonočním zvykům a tradicím.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2019

V březnu jsme oslavili Mezinárodní den žen, což je na Ukrajině velký svátek. Studenti vyhotovili hezká přáníčka v češtině. Probíhala intenzivní výuka češtiny.
Úplní začátečníci dokončili 2. lekci, naučili 
se stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Mírně pokročilí dokončili 4. lekci, kde se zabývali hlavně modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.). Rovněž jsme probírali měsíce a řadové číslovky. Studenti v březnu podávali přihlášky ke studiu na brněnských univerzitách, případně žádosti o prominutí přijímacích zkoušek.


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2019

Do programu JCMM se zaregistrovali čtyři zájemci. Není to mnoho, ale víc jich být v podstatě ani nemohlo. Naše české centrum funguje v Charkově první rok a opravdový zájemce o studium v Brně musí být schopen složit přijímací zkoušku, která je v českém jazyce, a i v případě, že by byl přijat bez zkoušky, musí ovládat jazyk přinejmenším na úrovni B1. To je po několika málo měsících učení nereálné. Nicméně povědomí o kursech českého jazyka se šíří a neustále se ozývají noví zájemci.
V únoru byly otevřeny dvě skupiny nováčků. S těmi jsme prošli 1. lekci, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být.  S mírně pokročilými jsme se věnovali 3. lekci a tématu „můj den“, studenti se naučili časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání. 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2019

Do Charkova jsem se vrátil 19. ledna. Vzhledem k tomu, že právě začínal nový semestr, mohli jsme se s pokročilými studenty ihned věnovat výuce. Zasvětili jsme ji opakování. Podzimní čtyři skupiny se smrskly na dvě, takže vznikl prostor pro nový nábor. Přihlásilo se třicet studentů z naší univerzity a třicet z jiných charkovských univerzit. Vznikly dvě nové skupiny. Mám radost, že díky reklamě a cílenému náboru přes sociální sítě se povědomí o našem českém centru postupně rozšiřuje. Je dobře, že univerzita po složitých jednáních umožnila přístup na kurzy i zájemcům z ostatních univerzit. S nováčky se začneme učit na začátku února.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2018

Čtrnáct prosincových dní rychle uteklo, stejně jako celá moje podzimní mise, která tentokrát byla o trochu kratší než obvykle. Jako vždy byl prosinec zasvěcen českým adventním a vánočním zvykům. Těm byla věnována i celá poslední předvánoční hodina ve všech skupinách. Docházka na hodiny češtiny byla celkem dobrá a regulérní výuka probíhala až do mého odletu. Opakovali jsme první a druhou lekci, začínat novou nemělo smysl, všichni by nové učivo přes zimní pauzu zapomněli.
Na začátku měsíce jsem zorganizoval školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM a jak napsat životopis a motivační dopis. Zdá se, že uchazečů bude letos v Charkově málo.
Na konci ledna budu otvírat nové skupiny, zveřejnil jsem inzeráty na webových stránkách dvou nedalekých univerzit, na Facebooku rovněž běží reklama na naše české centrum a se zahraničním oddělením univerzity plánujeme rozsáhlý nábor.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2018

V listopadu jsme prošli 2. lekci, studenti se naučili stručně pohovořit o sobě a o své rodině. 
Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Jak už jsem se zmínil, používáme učebnici „Chcete mluvit česky?“ Je pravda, že některé lekce v této učebnici jsou docela nabité gramatikou, takže je občas nutné látku rozvolnit na delší období a proložit ji texty a cvičeními z jiných zdrojů. V hodinách klademe důraz na konverzační složku. Domluvit se v běžných životních situacích považuji za hlavní smysl výuky, přesto se však samozřejmě snažím, aby hodiny byly vyvážené a obsahovaly též další činnosti – čtení, psaní, poslech a osvojování gramatiky.  Pro zpestření také zpíváme české písničky a věnujeme se reáliím. Na studenty se snažím mluvit pouze česky.
Byla otevřena nová skupina začátečníků, takže v současné době dochází do kurzů zhruba 50 studentů. 
17. listopadu jsme si připomněli státní svátek.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2018

Založil jsem na Facebooku stránku s informacemi o českém centru (Чеський мовно-культурний центр в ХНУМГ ім.О.М Бекетова), informace jsem umístil i na internetové stránky univerzity (http://ird.kname.edu.ua/index.php/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-akademii/cheskij-movno-kulturnij-tsentr/pro-proekt). 
Do kurzů se přihlásilo zhruba 130 studentů, začalo chodit ale pouze 90. Jsou rozděleni do čtyř skupin. Nicméně stále se hlásí noví zájemci, takže v listopadu budeme otvírat další skupinu.  Používáme česko-ruskou verzi učebnice „Chcete mluvit česky?“  Studentům vyhovuje, že jim ruský komentář ulehčuje domácí přípravu nebo samostudium v případě delší absence. Udělali jsme 1. lekci, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být. Studenti zhlédli dvě prezentace: možnostech studia v Brně a o vzniku samostatného Československa.