Kultivace 3D modelu lidských jaterních buněk v bioreaktoru s ohledem na jejich využití v toxikologickém výzkumu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: RECETOX

Popis:

Játra jsou hlavním orgánem látkové přeměny v organizmu a hrají hlavní úlohu v metabolizmu cizorodých látek, k jejichž toxicitě mohou být  vysoce náchylná. Neinfekční chronické poškození jater patří mezi závažná onemocnění. Např. prevalence nealkoholické steatohepatitidity > (NASH) v jaterních biopsiích je v evropských studiích uváděna mezi 7 až 9 %. Mezi limitace studia chronického poškození jater patří nedokonalost současných in vitro modelů lidských jaterních buněk. 3-dimenzionální (3D) buněčné kultury lépe napodobují přirozené buněčné interakce a mikroprostředí ve tkáních nežli tradiční in vitro modely pěstované ve 2-dimenzionálním prostoru. Umožňují tak spolehlivěji modelovat a predikovat působení chemických látek a farmak na procesy vedoucí k poškození tkání a vzniku chronických onemocnění. Práce bude proto zaměřena na využití bioreaktoru pro dlouhodobou dynamickou kultivaci lidských jaterních buněk ve formě hepatosferoidů. Cílem práce bude prakticky se podílet na zavádění bioreaktorové kultivace jaterních buněk a na charakterizaci takto získaných 3D modelu hepatosféroidů s ohledem na jejich aplikaci v toxikologickém výzkumu. Student/ka získá cenné zkušenosti v oblasti sterilní práce s buněčnými kulturami a seznámí se se základy vědecké práce, tzn., jak naplánovat experiment, jak ho provést, jak vyhodnotit a interpretovat získaná data a nakonec, jak výsledky správně a zajímavě prezentovat ústní, písemnou i grafickou formou. Součástí bude i osvojení si vybraných metod molekulární biologie (např. ELISA, western blotting, (q)RT-PCR). Samozřejmostí je aktivní přístup ze strany školitelky i konzultantky, pravidelné schůzky, pomoc nejen v laboratoři, ale i se sepisováním závěrečné práce. Od řešitele očekáváme zájem o problematiku zdraví a životního prostředí, proaktivní přístup a silnou motivaci nejen k práci v laboratoři, ale i k analýze, interpretaci a prezentaci dat a ke sepisování závěrečné  práce.