Zuzana Cieniková

Zuzana Cieniková

Projekt: VirGenEx - Structural Investigation of Viral Genome Release Mechanism

Hostitelská instituce: CEITEC Masarykova Univerzita
Země původu: Slovensko 
Země předchozího působení: Švýcarsko

 

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Navrhovaný projekt má za cíl objasnit organizaci virového genomu a též mechanismus jeho uvolnění do buňky pro dva reprezentativní druhy neobalených virů. Je pokračováním mého dlouhodobého zájmu o objasnění atomární podoby a interakce u vícemolekulárních biologických struktur složených z bílkovin a nukleových kyselin.

 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLILA:

V posledním století prudce narůstá četnost výskytu lidských patogenů. Nákazy způsobené viry se řadí mezi nejvíce život ohrožující a mají vysokou pravděpodobnost dosáhnutí pandemického rozšíření. Pravděpodobnost výskytu infekčních onemocnění je ovlivněna demografickými a environmentálními faktory jako jsou vysoká hustota obyvatelstva, migrace, ekonomická transformace či změny klimatu. Evropa byla proto identifikována jako jedna z nejohroženějších oblastí. Ačkoli se vakcinace osvědčily jako efektivní strategie na potlačení některých virových onemocnění, mnohé patogeny virového původu dokáží unikat imunizaci a léčbě díky jejich schopnosti rychlé mutace a rekombinace genomu. Účinné antivirové terapie budou nepochybně vyžadovat kombinaci přístupů zaměřených současně na nejméně tři různé mechanismy virového životního cyklu. Je proto klíčové porozumět detailům virového množení a virové interakce s hostitelskou buňkou.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Použití kombinace biochemických a biofyzikálních metod umožní popsat proces vypouštění virového genomu z kapsidy do buňky na atomární úrovni. Tyto struktury poskytnou základ pro racionální design inhibitorů virového uvolňování genomu, čímž podpoří rozvoj nových anti-virových terapeutických strategií. Ty by představovaly významnou klinickou inovaci pro Jihomoravský kraj.

PROČ JSEM SI VYBRALA SOMOPRO:

Po vystudování a nabrání vědeckých zkušeností v zahraničí mi SOMOPRO poskytlo příležitost pracovat na vlastním projektu a zároveň dále rozvíjet vědomosti v oboru mého vědeckého zájmu. Podmínky v Jihomoravském kraji co se týče technického vybavení a úzké spolupráce s renomovanými vědeckými institucemi v Evropě jsou na velmi vysoké úrovni v kontextu středoevropského regionu a věřím, že mi umožní posunout můj výzkum na vyšší úroveň.