Philip Jackson

DR. PHILIP A. JACKSON

Projekt: CYKSIG - S/T kinázy zapojené do cytokininové signální dráhy a cytokininová kontrola růstu kořenů

Školitel: Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc.

Hostitelská instituceVýzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlinMendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC MU

Země původu: Severní Irsko, Velká Británie

Předchozí působiště: Portugalsko

Délka projektu: 32 měsíců

Panel: Vědy o živé přírodě

Abstrakt

V průběhu poslední dekády byly identifikovány hlavní komponenty cytokininové (CK) signální dráhy, která řídí vývojové změny v transkripci. Kromě již známé multistep phosphorelay dráhy (MSP) aktivované CK, je však pravděpodobné, že CK signalizace a mobilizace vývojových odpovědí zahrnuje rychlé a na transkripci nezávislé interakce CK dráhy s neznámými prvky, což vede ke změnám v senzitivitě CK a cílových genů. Hlubší porozumění buněčným mechanismům, kterými jsou CK odpovědi implementovány/ modulovány může označit cíle pro biotechnologická vylepšení výnosu polních plodin a odolnosti vůči patogenům a stresu, které budou zprostředkovány CK efekty. Naše současné výsledky naznačují, že tři S/T kinázy senzitivní vůči CK jsou důležitými modulátory vlivů CK na vývoj kořenů, což znamená, že fosforylační aktivity hrají – na rozdíl od MSP dráhy – zásadní roli při vytváření odpovědi CK. S využitím mutantů v CK signalizaci a linií deficientních v těchto třech kinázách budeme analyzovat roli S/T kináz v transkripčně nezávislých časných efektech CK na proteom/fosfoproteom během inhibice prodlužování kořene v Arabidopsis zprostředkované CK. Tato studie zamýšlí identifikovat nové, na S/T kinázách závislé mechanismy zprostředkovávající odpovědi na klíčové hormonální rostlinné regulátory, cytokininy.