Miroslava Krzyžánková

ING. MIROSLAVA KRZYŽÁNKOVÁ, DR. RER. NAT.

Projekt: SARCOMBAT - Buněčné a molekulární změny u sarkomových buněčných linií indukované kombinovaným působením diferenciačních a antiangiogenních látek

Školitel: doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Hostitelská institucePřírodovědecká fakulta MUÚstav experimentální biologie

Země původu: Slovenská republika 

Země vědeckého působení: Německo

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Life sciences

Abstrakt:

Hlavním cílem projektu je studie mechanismů kombinovaného působení vybraných látek s antineoplastickým účinkem (kyselina all-trans retinová, ATRA; inhibitory LOX/COX; dihydroxyvitamín D3), která bude provedena in vitro na sarkomových buněčných liniích. Uvedené látky jsou klinicky využívány v dětské onkologii mimo jiné i v rámci léčebného protokolu COMBAT (combined oral maintenance biodifferentiating and antiangiogenic therapy) pro léčbu pacientů se solidními nádory dětského věku, u nichž došlo k relapsu onemocnění. Následná studie in vitro na buněčných liniích neurogenních nádorů prokázala synergický efekt kombinované aplikace ATRA a LOX/COX inhibitorů. Předkládaný projekt je pokračováním tohoto výzkumu na dalším typu solidních nádorů vysokého rizika – na sarkomech. Studie bude prováděna na buněčných liniích derivovaných ze sarkomů kostí (osteosarkom) i měkkých tkání (rhabdomyosarkom). Vliv kombinované aplikace ATRA a LOX/COX inhibitorů, resp. dihydroxyvitamínu D3 bude hodnocen jednak na buněčné úrovni(změny buněčné morfologie, proliferační aktivity, buněčného cyklu, schopnosti migrace, indukce apoptózy), jednak na úrovni molekulární (změny genové exprese). Pozornost bude rovněž věnována intracelulárnímu metabolismu ATRA, jehož změny budou hodnoceny prostřednictvím detekce proteinů CRABP (cellular retinoic acid binding protein).