Ladislav Nejman

LADISLAV NEJMAN, PH.D.

Projekt: EUP - Přechod středního a malého paleolitu ve střední Evropě

Školitel: prof.PhDr.Jiří Svoboda, DrSc.

Hostitelská instituceÚstav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU

Země původu: Austrálie

Země vědeckého působení: Austrálie

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Environmentální vědy

Abstrakt:

Pro porozumění kontextu a průběhu našeho biologického vývoje je nezbytné analyzovat data vztahující se k prehistorické ekonomice, kulturním zvykům a okolnostem vymizení kulturního systému, jehož nositeli byli neandrtálci. Ti byli ve své adaptaci úspěšní a to po dobu nejméně 230 00 let, přesto se nakonec celý jejich kulturní systém projevil jako neúspěšný. Vysvětlení existence a konečného zániku neandrtálců je jedním z nejdůležitějších témat dnešních studií, zabývajících se vývojem člověka. Jednou z klíčových otázek je, zda neandrtálci disponovali podobně složitou kulturou jako anatomicky moderní lidé, nebo byla jejich kultura méně složitá. Tento výzkumný projekt se soustředí na studii ekonomického způsobu života a životního prostředí těchto dvou hominidů (neandrtálců i Homo sapiens), kteří žili ve střední Evropě během přechodu od středního paleolitu k mladému paleolitu, tj. před 50 000 – 30 000 lety. Projekt bude konkrétně zaměřen na ekonomické chování v ekologických a environmentálních souvislostech. Budou provedeny multidisciplinární týmové studie archeologických lokalit na jižní Moravě a v přilehlých oblastech. K analýze archeologického materiálu budou použity nejnovější vědecké metody s cílem porozumět způsobům života lidí během přechodného období od středního k mladému paleolitu a s přihlédnutím k jeho ekonomickým aspektům. Konečným cílem je přiblížení okolností, které přispěly k vyhynutí neandrtálců.

Více informací ( v anglickém jazyce) o projektu archeologických vykopávek z jeskyně Pod Hradem na Jižní Moravě zde.

Dosavadní průběh projektu:

Stručné shrnutí cílů projektu

Hlavním cílem tohoto projektu byla realizace terénních výzkumů na dvou archeologických lokalitách formou odkrytí zkušebních sond a následných specializovaných analýz odkryvy získaných materiálů. Dalším cílem byla výuka kurzu o australské archeologii a antropologii na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Stručné shrnutí aktivit

Prvních několik měsíců tohoto projektu se konaly přípravné aktivity jako je např. nábor dobrovolníků z řad studentů a zkušených archeologů na letní práce v terénu. Nábor byl úspěšný a dobrovolníci z řad studentů antropologie a archeologie se v dostatečném počtu účastnili výzkumu. Výzkumných prací se účastnili nejen studenti i zkušení odborníci z ČR, ale i z Austrálie, USA a Kanady. Každodenní kontakty v terénu podpořily jak výměnu informací, názorů a navazování spolupráce mezi specialisty z různých pracovišť a zemí, tak i bezprostřední předávání jejich zkušeností studentům. Ti se tak mohli v rámci terénního výzkumu seznámit s vědeckými metodami, se kterými se u nás dosud neměli možnost setkat. V širším měřítku se výměna ideí a transfer znalostí také uskutečnily organizací účasti dvou studentek z Australské národní univerzity na archeologickém výzkumu v Divákách, který uskutečňuje Ústav antropologie Masarykovy univerzity formou letní školy. Ostatní přípravné aktivity zahrnovaly plánování letních výzkumů, zajištění a nákup nářadí a spotřebního zboží, vyjednávání několika povolení apod. V březnu 2011 se hostující vědec také zúčastnil konference v Neandertálském muzeu v Mettmannu (Německo), aby si rozšířil znalosti o nové poznatky v tématice jeho výzkumu v sousední geografické oblasti.

Další přípravné aktivity sestávaly z navazování kontaktů a metodických diskusí s různými vědci. Jednalo se o odborníky kteří mají kvalifikaci a zkušenosti s analýzami, relevantními z hlediska projektu. Cílem bylo upravit personální zastoupení, organizaci a průběh spolupráce tak, aby mohly být analýzou materiálů (vzorků) získaných terénním výzkum zodpovězeny výzkumné otázky, které byly v projektu vytyčeny. Vzhledem k multidisciplinární povaze tohoto projektu je do výzkumu v této chvíli zapojeno již nejméně 19 vědců z různých zemí, kteří se na analýzách podílejí.

Terénní výzkum probíhal v jeskyni Pod hradem v Moravském krasu začal poslední týden v květnu 2011 a probíhal do konce července tohoto roku. Celkově se jak z hlediska průběhu tak i výsledků jednalo o velmi úspěšnou akci. Byly vykopány dvě sondy rozměru 1x1 metr do hloubky přes dva metry. Ve výsledných stratigrafických profilech bylo odhaleno nejméně 12 vrstev, z nichž je 10 pleistocenního stáří. Tento výsledek umožnil odběr vzorků nezbytných pro všechny specializované analýzy uvedené ve schváleném návrhu tohoto projektu.

Druhou zkoumanou lokalitou byla poloha poblíž obce Želešice, jejíž terénní výzkum byl uskutečněn v srpnu 2011. Tento výzkum byl rovněž nálezově úspěšný, neboť byl získán nezanedbatelný soubor kamenných artefaktů a byla zdokumentována zajímavá geologická situace.

Některé z popsaných výsledků byly představeny v prosinci 2011 na konferenci v Toowoombě (Austrálie). Zveřejnění záměrů a průběžných výsledků projektu vyvolalo zájem odborné veřejnosti a umožnilo navázat kontakty s dalšími odborníky. Díky tomu se podařilo nalézt specialisty v oblasti analýz, které dosud nebyly zajištěny (např. analýzy výplavů, zvláště zbytky mikrofauny).

Od září do listopadu 2011 se hostující vědec intenzivně věnoval přípravě přednášek pro výuku předmětu Bi8778 - Antropologie a archeologie Austrálie a Oceánie. Jelikož se jednalo o první cyklus, kdy byl předmět vyučován, jeho příprava zahrnovala shromáždění materiálů pro náplň celého kurzu. Vzhledem k tomu, že všechny zdroje byly v anglickém jazyce, ale výuka byla v jazyce českém, příprava kurzu také zahrnovala překlad přednášených témat a výukových prezentací do českého jazyka. Hostující vědec také úskutečnil přednášku na téma Australská paleontologie v předmětu Paleontologie profesora Jiřího Svobody. Podruhé byla tato přednáška zařazena v cyklu realizovaném na Ústavu antropologie pro Univerzitu třetího věku.

Během roku se hostující vědec zapojil také do různých povrchových prospekcí na archeologických lokalitách. Tyto aktivity zahrnovaly terénní průzkumy známých a potenciálních archeologických lokalit a také odkrytí zkušebních sond v místech, kde bylo možné důvodně předpokládat zachycení nových stratifikovaných lokalit. I tato výzkumná činnost byla celkově úspěšná a její výsledky se v současné době připravují k publikaci v impaktovaném časopisu.

Stručné shrnutí hlavních doposud dosažených výsledků

Byla dokončena první etapa terénního výzkumu v jeskyni Pod hradem a na otevřené lokalitě poblíž obce Želešice. V profilech z jeskyně Pod hradem byly odebrány vzorky pro speciální laboratorní analýzy, včetně sedimentologických analýz, mikromorfologie, magnetické susceptibility, palynologie, analýzy fytolitů, antrakologie, rozbor paleofauny, fosfátů, reziduí původních organických látek, studium zdrojů kamenných surovin, mikrofauny, analýzy stabilních izotopů a absolutní datování pomocí metod Optically Stimulated Luminescence, Electron Spin Resonance/Uranium-series a radiokarbonové Accelerator Mass Spectrometry.

Shrnutí předpokládaných výstupů projektu

Dopady tohoto projektu jsou velmi široké, jelikož přírodní prostředí a klimatické změny jsou globální záležitostí. vytváření komplexních představ o měnících se místních klimatických podmínkách a přírodním prostředí přispěje k rostoucímu množství důkazů o měnícím se klimatu a přírodního prostředí v prehistorii, zvláště během klimaticky a environmentálně 'neklidného' období Oxygen Isotope Stage 3 před 59 - 24 tisíci lety. Jelikož byly v tomto výzkumu objeveny i archeologické důkazy pro lidské osídlení nebo občasné návštěvy lidí v jeskyni Pod hradem, bude také možně si doplnit dosavadní představy o osídlení Moravského krasu v prehistorii.