Lucie Pešková

Lucie Pešková

Projekt: Cell fate switch using microRNA modulation

Hostitelská instituce: Lékařská fakulta MU, Ústav histologie a embryologie
Školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci PhD studia se zabývám procesem buněčného přeprogramování. Jedná se o přeměnu jednoho buněčného typu, například kožních buněk, v buňky typu jiného, například neurony. Buněčné přeprogramování tak představuje slibný nástroj pro získávání klinicky významných buněčných typů a regenerativní medicínu. Nízká účinnost a otázky bezpečnosti však představují hlavní nedostatky této technologie, a proto je nezbytně nutné nadále studovat mechanismy, které jsou za přeprogramování zodpovědné. Mé téma se zabývá studiem krátkých nekódujících mikroRNA molekul, které se významně podílí na regulaci přeprogramování, jejich přesná role v tomto procesu však doposud nebyla zcela objasněna.   

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o výzkum základní, jehož cílem je bližší porozumění úlohy mikroRNA molekul v procesu buněčného přeprogramování. Tyto znalosti by pak v budoucnu mohly přispět ke zdokonalení protokolů pro získávání klinicky významných buněčných typů a přinést tak naději například pacientům s neurodegenerativními chorobami. 

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Přihlásit se do projektu pro mě byla velká výzva. Chtěla jsem si zkusit, jaké to je, projít výběrovým řízením. Sepsat aplikaci, prezentovat projekt a vyslechnout si názory odborné komise byla cenná zkušenost, která mi určitě pomůže i v budoucí kariéře. Úspěch v projektu Brno Ph.D. Talent je pro mě velmi prestižním oceněním, finanční odměna pak motivací k další práci.