Juraj Rusnačko

Juraj Rusnačko

Projekt: Magnetismus oxidů iridia

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyziky kondenzovaných látek
Školitel: doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Venujem sa magnetizmu v oxidoch prechodových prvkov (konkrétne ide o oxidy irídia), kde sa elementárne častice (elektróny) nesprávajú jednotlivo, ale naopak kolektívne, čo prináša mnoho nových zaujímavých fyzikálnych javov. Zaujímajú ma teoretické aspekty magnetizmu v týchto materiáloch a vytváranie nástrojov na porovnanie modelových predpovedí s experimentálnymi dátami.
Túto tému som si vybral z dvoch dôvodov – jedným z nich je, že patrí do oboru, kde je možné pretaviť teoretické koncepty a matematické zákonitosti mikrosveta do hmatateľných poznatkov o bežných makroobjektoch, čo považujem za fascinujúce. Druhým dôvodom je, že táto oblast fyziky je plná nových problémov, ktoré sú zaujímavé nielen pre vedeckú komunitu, ale ich vyriešenie často vedie k užitočnému technologickému využitiu a tým zvýšeniu kvality života populácie.

Využití výsledků v praxi:

Ide o základný výskum, ktorý si dáva za cieľ posun v pochopení magnetických vlastností týchto látok, resp. posun v hľadaní íných materiálov s požadovanými vlastnosťami. Predpokladám, že v tejto štúdii nájdu úžitok pri svojej práci primárne experimentalisti, ktorí rôznymi metódami analyzujú dané materiály. V dlhodobom horizonte si aplikovaný výskum v tejto oblasti dáva za cieľ vytvorenie elektronických zariadení na báze tzv. spintroniky (odvetvie elektroniky využívajúce spin elektrónov), či technologického svätého grálu – kvantového počítača.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Do tohto projektu som sa zapojil z dôvodu, že predstavuje podporu mladým ašpirujúcim vedcom v kritickej fáze ich akademickej a životnej dráhy – začiatku doktorského štúdia. V tejto fáze je náročné skĺbiť finančné osamostatnenie s osobným životom a neľahkým presadzovaním sa v konkurenčnom akademickom prostredí. Získanie tejto záštity pre mňa predstavuje značnú pomoc vo vytvorení podmienok k osobnému rastu a možnosť plného sústredenia sa na PhD štúdium.