Hana Habánová

Hana Habánová

Projekt: Role "proteinů tepelného šoku" v regulaci klíčení semen

Hostitelská instituce: Mendelova univerzita v Brně, CEITEC
Školitel: Prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Mé PhD studium je zaměřeno na rostliny. Konkrétně se zabývám proteomikou semen, tzn. že studuji profil vybraných proteinů obsažených v semenech a jejich dynamiku ovlivněnou různými fázemi klíčení a vnějšími vlivy, které na semena působí. Můj projekt je zaměřen na roli proteinů HSP (označované jako proteiny tepelného šoku) v regulaci klíčení semen. Jedná se o velmi zajímavé molekuly, které jsou přítomny u snad všech živých organismů, od bakterií, přes rostliny až k savcům (včetně člověka). Tyto molekuly hrají významnou roli především v odpovědi na různé typy stresu působící na organismus. Jsou také mimo jiné často skloňovány vědci zabývajícími se výzkumem rakoviny. Všechny významné funkce HSP v regulaci vývoje organismů však ještě zdaleka nejsou pochopeny, což se během mého PhD studia pokusím alespoň částečně změnit.

Využití výsledků v praxi:

Hlavním cílem mého snažení je vývoj přístupů, kterými lze zrychlit, zlepšit nebo optimalizovat proces klíčení v praxi. Avšak k tomu je nejdříve nutné pochopit podstatu molekulárních mechanismů regulujících klíčení, tedy studium na úrovni základního výzkumu. Výsledkem konkrétně tohoto projektu by tedy měl být vývoj rostliny s pozměněnou genetickou informací (v oblasti HSP), přičemž tato změna bude mít za výsledek zlepšení klíčení semen v podmínkách abiotického stresu. Takový princip může být aplikovatelný na zemědělsky významné plodiny. 

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Do soutěže jsem se přihlásila hned z několika důvodů. Jedná se o poměrně náročnou soutěž, kde je vysoká konkurence, a úspěch v této soutěži představuje obrovskou motivaci, včetně té finanční. Přípravu přihlášky jsem brala při nejmenším jako cennou zkušenost pro budoucí psaní grantových přihlášek. Dále mi to otevírá spoustu možností, jak se setkávat s dalšími úspěšnými studenty, absolventy a vědci a účastnit se zajímavých kurzů, přednášek a různých akcí, zaměřených na různé aspekty PhD studia.