Jiří Marek - ukončil studium

Jiří Marek - ukončil studium

Projekt: Wastewater as a renewable source of energy for biogas and biohydrogen production

Hostitelská instituce: Fakulta chemická VUT
Školitel: 
doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci Ph.D. studia se zabývám výzkumem nových energetických zdrojů. Konkrétně se jedná o možnosti využití odpadních vod jako potenciálního zdroje obnovitelné energie ve formě bioplynu nebo biovodíku. Hlavním důvodem proč jsem si vybral toto téma  je obecný zájem o nové druhy energie, speciálně poté oblast vodíku jako energetického směru budoucnosti . 

Využití výsledků v praxi:

Projekt leží v oblasti aplikovaného výzkumu. Jeho využití v praxi je možné vidět například v oblasti moderních měst v kontextu snahy o vytvoření dlouhotrvajícího a udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí na základě zpracování odpadu a biomasy.  Toto téma je důležité i proto, že jeho výzkum může posloužit ke změně paradigmatu, kdy čistírny odpadních vod jsou často vnímány obyvateli města jako pouhý „filtr“ odpadní vody

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Do projektu jsem se přihlásil z důvodu, abych si zkusil, zda dokážu obstát v mezinárodní konkurenci .Výhra v soutěži pro mě tak především znamená velmi cenné uznání mé