Amel Yamoune

Amel Yamoune

Projekt: Elucidating molecular mechanisms of cytokinins-ethylene crosstalk in the plant development

Hostitelská instituce: CEITEC MU
Školitel: 
 doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.