David Bednář

David Bednář

Projekt: Design enzymů pro biodegradaci toxického environmentálního polutantu 1,2,3-trichlorpropanu

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. a Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

Pracoviště: Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie, PřF MU