Petra Rozehnalová

Petra Rozehnalová

Projekt: Matematické modely reálných kompozitních materiálů

Školitel: prof. RNDr. Jan Franců, CSc.

Pracoviště: Ústav matematiky, FSI VUT