Projekt T-Exkurze

Elektronové mikroskopy LVEM5

Instituce: DELONG INSTRUMENTS a.s.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Jaromír Bačovský

Popis:

Přirozená zvědavost a odvěká touha lidí poznávat svět do stále větších detailů vedla v minulosti k rozvoji mikroskopických oborů včetně mikroskopie elektronové, která zpřístupňuje svět ještě menších měřítek než mikroskopie světelná. V některých případech umožňuje dokonce dosáhnout až atomárního rozlišení. Pozorování objektů v rozměrech daleko za hranicemi detailů viditelných pouhým okem odkrývá zcela jiný rozmanitý a stále dopodrobna neprobádaný svět.

Základním cílem exkurze je seznámení účastníků se základy elektronové mikroskopie a fyzikálních principů popisujících funkce jednotlivých součástí mikroskopu. Budou objasněny rozdíly mezi jednotlivými typy elektronových mikroskopů (TEM, STEM, SEM), vysvětleny jejich výhody a nevýhody určující aplikační směry jednotlivých přístrojů. Účastnící získají znalosti nejen o principiální konstrukci a možnostech přístroje, ale zároveň se seznámí i s jeho obsluhou. Cílem exkurze je letmý praktický úvod do oboru elektronové optiky, který je pro Brno tak zásadním průmyslovým a vědeckým směrem. Praktická část bude probíhat na nízkonapěťovém prozařovacím elektronovém mikroskopu LVEM5 s rozlišením 1,2nm.

Po absolvování kurzu by účastníci měli znát základní konstrukční části mikroskopu včetně jejich funkce a měli by být schopni jeho základní obsluhy.