Studium genetické variability zeleniny pomocí DNA markerů

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

Popis:

V rámci SOČ se student bude zabývat praktickou aplikací metod molekulární biologie založených na studiu polymorfizmu DNA u vybraných zástupců (čeledí) zelenin za účelem detekce genetické variability. Předmět studia (tzn. vybraný druh zeleniny) bude specifikován na základě konzultace s řešitelem tématu. Při volbě druhu zeleniny bude snaha max. akceptovat výběr zájemce o řešení tématu.

V praktické části se student seznámí a prakticky provede základní metodické kroky v laboratoři molekulární genetiky: izolace DNA z rostlinného materiálu, vlastní analýzu polymorfizmu metodou založenou na principu PCR (např. iPBS, SSR, apod.), elektroforetickou separaci, vyhodnocení výsledků a jejich interpretací.

V rámci řešení tématu je možná spolupráce se subjekty zaměřenými na šlechtění a semenářství zeleniny (např. SEMO, a.s. Smržice, MoravoSeed CZ, a. s. Mikulov) odkud je možno záskat osino vybraného zástupce, případně je možno využít nakup osiva z obchodní sítě.