Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav mikroelektroniky
Lektoři: Martin Šťáva

Popis:

Cíle práce jsou: 1) Zmapování, které osobnosti se významně podílely na rozvoji vektorové analýzy a rovněž které z českých osobností k němu přispěly a podporovaly její šíření do povědomí vzdělanců na území dnešní České republiky; 2) zjištění, v jakém období současných dějin (19. a 20. století) a jakým způsobem se na území dnešní ČR dostala problematika diferenciálních operátorů vektorové analýzy (mezi ně patří např. gradient, divergence, rotace...), jak a kým zde byla dále šířena a kdy zde došlo k jejímu (prvnímu) využití při řešení praktických technických problémů (bez vektorových operátorů by modelování dějů v přírodních a technických vědách bylo velmi obtížné až nemožné).

****

Téma spadá do oblasti dějin vědy a techniky; vyžaduje studium historiografických prací a historických dokumentů (knih, časopisů, novin apod.) a s tím spojené návštěvy knihoven a archivů (Brno, Praha; AV ČR, univerzity UK, ČVUT, VUT a MU). Téma je vhodné zejména pro studenty, kteří se chystají studovat vysokou školu se zaměřením na odbornou matematiku/fyziku nebo na některý z technických oborů nebo se zaměřením na učitelské obory s matematikou/fyzikou nebo na historické vědy.

****

Od studentů jsou požadovány alespoň základní znalosti matematické analýzy či matematické fyziky, schopnost pracovat s textem a studovat archiválie i zájem o dějiny přírodních či technických věd; vhodná je i znalost angličtiny, popř. němčiny.

****

Očekávaným výstupem je: Ad 1) Přehled osobností s uvedením jejich přínosu v oblasti vektorové analýzy se zvláštním zřetelem na osobnosti české; ad 2) nalezení cest, kterými se problematika vektorových operátorů dostala ze zahraničí na území dnešní ČR, nejlépe s nalezením první takové zmínky (tj. např. přes odborné časopisy, univerzitní zvané přednášky, novinové články, studijní zahraniční pobyty apod.), a jak se zde dále šířila, popř. též kdy zde byly vektorové operátory (prvně) použity při řešení praktických technických problémů.

****

Studenti mohou očekávat uvedení do problematiky, zajištění přístupů do archivů, popř. knihoven, seznámení se studiem archiválií, případné zajištění cizojazyčné zahraniční literatury, osobní účast školitele při návštěvě archivů či knihoven apod.