Podpora SOČ

Co je SOČ

Podpora SOČ více na SOCKARI.CZ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé poté často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

JCMM pomáhá studentům jihomoravských středních škol a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A daří se to.

JCMM ve spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a firmami nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje finanční podporu těchto prací. Studenti SŠ v JMK si každoročně v březnu a dubnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. 

Co znamená být školitelem KROK ZA KROKEM

 

Základní informace

Od 3. 2. 2020 do 3. 3. 2020 bude spuštěna registrace školitelů a přihlašování témat, která budou školitelé vést ve školním roce 2020/2021.

Co znamená vést SOČku ve spolupráci s JCMM

Chci vědět víc

Podmínky účasti a způsob financování

Registrace školitelů a témat

návod k registraci pro školitele, kteří se do systému hláší poprvé

ProManager

návod k registraci pro již zaregistrované školitele do IS JCMM

Informační systém IS JCMM je pro zaregistrované uživatele přístupný na www adrese: pm.jcmm.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s registrací můžete volat na tel. č. 724 206 697, příp. mne kontaktujte na e-mailu: alena.hynkova@jcmm.cz.
Je možné využít i support linku na tel: 602 320 280 nebo e-mailu: support@jcmm.cz


 

 Studenti podepisují smlouvu s JCMM 1.6.2020 - 30.6.2020


JCMM podepisuje smlouvu s Vaší institucí 1.6.2020 - 30.6.2020


Píšete SOČku 1.7.2020 - 31.1.2021


Odesíláte krátký report o dosavadní spolupráci s řešitelem 12.10.2020 - 17.11.2020


Přihlašujete témata 1.2.2021 - 1.3.2021


Odevzdáváte svému koordinátorovi anotaci, dokončujete vyúčtování 10.2.2021 - 31.3.2021


K Vašemu tématu se hlásí studenti 2.3.2021 - 22.3.2021


Vybíráte si studenta, se kterým chcete spolupracovat 23.3.2021 - 13.4.2021


Zjistíte, jestli je téma podpořené 14.4.2021


Druhé kolo výběru témat studenty 15.4.2021 - 30.4.2021

Témata SOČ (2020)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 8 / 5 110 000 Kč / 50 000 Kč
Cytogenetické markery hmyzích škůdců Vypsáno
Elektrochemická detekce oxidačního poškození bílkovin. Vypsáno
Interakce jaderných proteinů s guaninovými kvadruplexy v regulačních oblastech genomu Podpořeno
Interakce proteinů rodiny p53 s guaninovými kvadruplexy Vypsáno
Studium elektrochemického chování DNA struktur na rtuťové elektrodě Podpořeno
Studium elektrochemického chování nukleových kyselin na povrchu elektrody z pyrolytického grafitu Podpořeno
Význam kyseliny hyaluronové v rozvoji fibróz Podpořeno
Čtyřřetězcové struktury v DNA a RNA Podpořeno
CEITEC, Masarykova univerzita 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Ústav chemie 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Vývoj supramolekulárních systémů odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 5 / 3 90 000 Kč / 55 000 Kč
Automatický skleník Vypsáno
Integrace do průmyslu 4.0 Podpořeno
Modulární stavba soutěžních robotů Vypsáno
Postav si svého druhého robota! Podpořeno
SDK pro výuku programování na IoT stavebnici Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 6 / 3 93 000 Kč / 38 000 Kč
Srovnání vlivu různých dávek lidského rekombinantního tkáňového aktivátoru plazminogenu (rtPA) na rychlost fibrinolýzy u potkana Vypsáno
Výukový atlas krevních buněk Podpořeno
Zavedení in vivo modelu přímého sledování fibrinolýzy umělých trombů u potkana Vypsáno
Změny v krevním obraze při bakteriální a virové infekci Podpořeno
Oddělení klinické hematologie 2 / 1 30 000 Kč / 15 000 Kč
Fibrinogen a faktor VIII - proteiny akutní fáze? Podpořeno
Změny koagulogramu při antikoagulační léčbě. Vypsáno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
ICRC 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
Výzkum konopí v medicíně Vypsáno
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 5 000 Kč / 0 Kč
Josef Macůrek a jeho vklad vědě Vypsáno
Masarykova univerzita 63 / 20 395 900 Kč / 123 500 Kč
CEITEC 00216224 4 / 2 40 000 Kč / 20 000 Kč
Analýza genetického profilu leukemických buněk Podpořeno
Bioinformatická analýza sekvenačních dat pro identifikaci nádorových biomarkerů Podpořeno
Charakterizacia interakcií medzi reparačným faktormi a RNA polymerázou II Vypsáno
Identifikace prekurzorových buněk chronické lymfocytární leukémie Vypsáno
Fakulta ekonomicko-správní 6 / 2 13 000 Kč / 9 000 Kč
Cirkulární potenciál školy Vypsáno
Hospodářský systém antického Řecka a přesahy do současnosti Vypsáno
Kvalita vysokoškolského studia z pohledu středoškoláků Podpořeno
Proč se mi vyplatí sportovat? Podpořeno
Vládní rozhodnutí a jejich dopad na podnikání v cestovním ruchu Vypsáno
Zapojení veřejnosti do rozhodování a dění v obci Vypsáno
Fakulta filozofická 13 / 1 69 900 Kč / 0 Kč
Analýza stupňování v češtině: příspěvek k vývoji nového jazykového korektoru Vypsáno
Digitalizace a virtuální rekonstrukce archeologických artefaktů, další cesta restaurace historických památek. Vypsáno
Digitální technologie - metody prezentace Vypsáno
Děti a jejich volný čas Podpořeno
Folklor a folklorní hnutí v současnosti Vypsáno
Herní design: Tvorba (vzdělávací) deskové hry Vypsáno
Mládežnické organizace za komunismu Vypsáno
Proměny života na venkově během 20. století Vypsáno
Příběhy kolektivizace Vypsáno
Rekonstrukce úpravy a používání zvířecích kůží v neolitických společnostech na jižní Moravě. Vypsáno
Video databáze náboženských rituálů Vypsáno
Výroba a využití soli v pravěku z pohledu experimentu (Což takhle dát si... sůl?) Vypsáno
ŽIvotní příběhy pracovníků brněnských továren Vypsáno
Fakulta informatiky 3 / 2 1 500 Kč / 1 500 Kč
Isogenie v kryptografii Podpořeno
Segmentace obrazů členovců pomocí neuronových sítí Podpořeno
Vzory dělení slov Vypsáno
Fakulta lékařská 6 / 1 85 000 Kč / 5 000 Kč
Elektrofyziologické biomarkery depresivní poruchy Podpořeno
Kontrola růstu kontinuálně rostoucího myšího řezáku Vypsáno
Studium exprese a regulace proteinů těsných spojů hematoencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení Vypsáno
Studování dynamiky signální dráhy ERK ve vývoji mléčné žlázy Vypsáno
Studování role signální dráhy NOTCH ve vývoji mléčné žlázy a kancerogenezi pomocí 3D kultur Vypsáno
Terapie condylomata accuminata Vypsáno
Fakulta právnická 6 / 3 15 000 Kč / 3 000 Kč
Ochrana osobních údajů nezletilých v prostředí sociálních sítí Podpořeno
Vizualizace citačních vztahů v judikatuře Vypsáno
Vladimír Kubeš - prvorepublikový profesor brněnské právnické fakulty a oběť politických procesů padesátých let Vypsáno
Volné téma v oblasti ústavního práva a lidských práv Podpořeno
Vyvažování náboženské svobody a dalších hodnot v českém právním řádu Vypsáno
Záškoláctví nejen z trestněprávního pohledu Podpořeno
Fakulta přírodovědecká 11 / 4 82 500 Kč / 31 000 Kč
Biodiverzita velkých nočních motýlů (Macrolepidoptera) v přírodním parku Údolí Bílého potoka Vypsáno
Hladké variety a jejich aplikace Podpořeno
Kamenné suroviny štípaných artefaktů ze středopaleolitické stanice Bořitov V - Horky Vypsáno
Matematická desková hra Podpořeno
Matematické modely pro popis růstu bakterií v potravinách Vypsáno
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon) a jeho problematické chromozomy Vypsáno
Renální karcinom: biologie, léčba a proteinové biomarkery Vypsáno
Studium variability karyotypu a heterochromatinových sekvencí Trifolium medium Vypsáno
Teplotní profil suchou částí Punkevních jeskyní Vypsáno
Toxicita na vlastní oči - obrazová analýza v in vitro toxikologii Podpořeno
p-adická čísla Podpořeno
Fakulta sociálních studií 6 / 1 10 000 Kč / 0 Kč
Biologičtí roboti, umělý život, software a DNA - společenský kontext syntetické biologie Vypsáno
Emocionální roboti - algoritmy a programování života pro společnost 4.0 Vypsáno
Jak se utváří společenská diskuse o klimatické změně Podpořeno
Motivy studentů středních škol k vyplňování on-line dotazníků Vypsáno
Osobnosti fanoušků: mezi outsiderem a spolutvůrcem mediálních obsahů Vypsáno
Subkultury jako prostory významů Vypsáno
Fakulta sportovních studií 4 / 1 19 000 Kč / 4 000 Kč
Hýbeme se dost při běžných denních činnostech? Vypsáno
Jíme zdravě? Vypsáno
Potravinové alergie a život s nimi Vypsáno
Změny tepové frekvence při různých denních činnostech Podpořeno
Farmaceutická fakulta 2 / 2 40 000 Kč / 40 000 Kč
Metabolický profil antidepresiv a jejich vliv na rozvoj metabolického syndromu Podpořeno
Zelenou syntézou připravené superparamagnetické nanočástice pro detekci viru Afrického moru prasat Podpořeno
Přírodovědecká fakulta/RECETOX 2 / 1 20 000 Kč / 10 000 Kč
Hodnocení expozice prachovým částicím v brněnských školách a školkách Vypsáno
Optimalizace metody pro kvantifikaci proteinů akutní fáze pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie Podpořeno
Masarykova univerzita 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
Fakulta sociálních studií 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
Podpora rodinných pečujících o seniora v domácím prostředí Vypsáno
Mendelova univerzita v Brně 33 / 4 346 900 Kč / 20 000 Kč
Diagnostika komunikační ostýchavosti. Podpořeno
Sdílená zkušenosti středoškoláků s ADHD (případně dys poruchou) Vypsáno
Agronomická fakulta 5 / 1 87 000 Kč / 20 000 Kč
Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben Vypsáno
Měření obsahu vybraných kovů uvolněných z trubního vedení do pitné vody Podpořeno
Studie problematiky odpadního textilu Vypsáno
Vápnění – vhodné řešení úpravy pH kyselých půd? Vypsáno
Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek Vypsáno
Agronomická/Ústav technologie potravin 1 / 0 5 000 Kč / 0 Kč
Strategie v oblasti konzumace masa a masných výrobků Vypsáno
Fakulta agronomická 14 / 0 186 000 Kč / 0 Kč
Analýza průmyslových bioplynových stanic Vypsáno
I autovrak může obsahovat cenné kovy. Vypsáno
Invazní druhy rostlin na skládce komunálního odpadu Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Kvalita vody ve studánkách a vrtech Jihomoravského kraje Vypsáno
Optimalizace PCR metod pro identifikaci bifidobakterií Vypsáno
Pozitivní energie nebo nebezpečné splodiny z komínů? Vypsáno
Produkce sekundárních metabolitů u kopřivy dvoudomé íUrtica dioica) v podmínkách in vitro Vypsáno
Struktura vegetace vinic na Jižní Moravě Vypsáno
Studium genetické variability zeleniny pomocí DNA markerů Vypsáno
Sušené ovoce a zelenina – zdravé mlsání? Vypsáno
Vliv aktivovaného biouhlu na fyzikálně chemické půdní parametry Vypsáno
Vliv modifikovaného biouhlu na kolonizaci kořenů pokusných rostlin arbuskulární mykorhizou Vypsáno
Vliv modifikovaného biouhlu na ztráty minerálního dusíku z půd Vypsáno
Fakulta lesnická a dřevařská 8 / 2 46 900 Kč / 0 Kč
Analýza osvětlení vnitřních prostorů budovy střední školy Vypsáno
Brněnská přehrada zhodnocení turistické využitelnosti Vypsáno
Buckinghamův Pi teorém a jeho využití Podpořeno
Funkční diverzita lesních půd - cesta k poznání ekosystémových vztahů v lesním prostředí Vypsáno
Model přemnožení lesního škůdce Vypsáno
Reprodukční potenciál prasete divokého Podpořeno
Rovnice vedení tepla Vypsáno
Vliv interiérového vybavení na kvalitu vnitřního pobytového prostředí Vypsáno
Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 2 000 Kč / 0 Kč
Prevence rizikového chování adolescentů Vypsáno
Vztahy ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami Vypsáno
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Měření mikroklimatických parametrů ve stáji Vypsáno
Prevention Medicals s.r.o. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Studium chování metalothioneinu v přítomnosti nanočástic za využití elektrochemických technik Vypsáno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 11 / 3 156 500 Kč / 42 500 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 10 / 3 150 500 Kč / 42 500 Kč
Bakterie Neoehrlichia mikurensis v těle klíštěte Podpořeno
Mobilní analytika - měření pH v potravinách novým typem iontově selektivní elektrody Vypsáno
Morfo-metrická revize všenek (Phthiraptera) kolibříků (Trochilidae) Vypsáno
Prodloužení trvanlivost banánů pomocí biodegradovatelných obalů na bázi chitosanu Vypsáno
Rizika v krmivech pro zvířata podle portálu RASSF Vypsáno
Senzorická analýza a fyzikální vlastnosti vepřového masa z různých chovů Vypsáno
Stanovení fyzikálně-chemických paramterů u českých medů Podpořeno
Volně žijící drobní savci jako zdroj infekčních zoonotických onemocnění Podpořeno
Výroba jedlých lžiček Vypsáno
Výroba netradičních pomazánek Vypsáno
Farmaceutická fakulta 1 / 0 6 000 Kč / 0 Kč
Izolace a identifikace hlavní obsahové látky v česnáčku lékařském Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 36 / 6 350 600 Kč / 47 000 Kč
CEITEC 00216305 v Brně 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Řízení elektrochemických procesů přípravy poréznich nanostruktur Vypsáno
Fakulta chemická 3 / 1 57 000 Kč / 20 000 Kč
Příprava monokrystalů perovskitů pro optoelektronické aplikace Podpořeno
Příprava stabilních šamponů pro alergiky Vypsáno
Solární články s aktivní vrstvou perovskitu Vypsáno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 26 / 2 223 800 Kč / 15 000 Kč
Analýza snímků sítnice Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezpečnost bezdrátové komunikace v Internetu věcí Vypsáno
Biometrie sítnice Vypsáno
Chirpy jsou (skoro) všude. Ještě jste o nich neslyšeli? Vypsáno
Chytrý zabezpečovací systém využívající platformu AndroidThings Vypsáno
Datalogger pro Internet věcí Vypsáno
Demonstrátor: Blockchain jako moderní nástroj pro obchod s elektřinou Podpořeno
Detekce a trasování obličeje Vypsáno
E-sekretářka Vypsáno
Elektrická impedanční tomografie Vypsáno
Elektrochemický dvoukanálový biosenzor pro včasnou diagnostiku celiakie Vypsáno
Experimentální pracoviště pro ověření vlastností technologie Narrowband IoT v rámci vize Průmysl 4.0 Vypsáno
Hlasová a datová komunikace ve ztížených podmínkách Vypsáno
Komunikační brána pro chytrou domácnost Podpořeno
Komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN Vypsáno
Komunikační scénáře pro mobilní sítě 5G New Radio Vypsáno
Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie Vypsáno
Multiskopie Vypsáno
Netradiční využití ultrazvuku Vypsáno
Rádiově komunikující roboti Vypsáno
Vývoj detekční jednotky pro elektrochemickou detekci přítomnosti protilátek celiakie Vypsáno
Vývoj jednoduchého zařízení pro monitoring zdravého a ergonomického studijního prostředí Vypsáno
Zpracování mikroskopických video sekvencí kardiomyocytů Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta informačních technologií 2 / 1 29 800 Kč / 12 000 Kč
Návrh a výroba vrtulí pro drony s využitím 3D tisku Podpořeno
Vývoj kamerové technologie ptačí perspektivy Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 4 / 2 20 000 Kč / 0 Kč
Možnosti gravitačního manévru Vypsáno
Návrh mise na oběžnou dráhu Měsíce Podpořeno
Okruhy celých čísel v imaginárních kvadratických polích, algoritmy dělení se zbytkem a aplikace v kryptografii Vypsáno
Přistávací manévr malého letadla Podpořeno
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Využití difúzního denuderu pro stanovení benzenu v ovzduší Podpořeno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 2 / 0 8 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Skřivan polní v zemědělské krajině na jižní Moravě Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 / 1 11 500 Kč / 11 500 Kč
Experimentální popis fázového diagramu Se-Sn-Ti Podpořeno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 1 / 1 0 Kč / 0 Kč
Umělá inteligence pro analýzu srdeční činnosti Podpořeno

Témata SOČ (2019)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Digitální 3D rekonstrukce vybraných reliktů římských stavebních struktur z prostoru středního Podunají Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 3 / 2 36 000 Kč / 26 000 Kč
Evoluce repetitivní DNA Vypsáno
Tvorba čtyřřetězcových sekundárních struktur v regulačně důležitých oblastech genomu Podpořeno
Oddělení imunologie buněčného systému 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Aktivace lidských keratinocytů po expozici LPS sinicového vodního květu Podpořeno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 2 / 2 30 000 Kč / 30 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Postav si svého prvního robota! Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2 / 2 33 000 Kč / 33 000 Kč
Testy primární hemostázy a jejich využití v praxi. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Brno vědecké – Brno univerzitní a jeho tradice. Josef Macůrek. Vypsáno
Úspěchy kosmonautiky aneb proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Masarykova univerzita 68 / 17 580 900 Kč / 175 000 Kč
CEITEC 00216224 5 / 3 65 000 Kč / 40 000 Kč
Biochemická analýza komplexu SWI/SNF Podpořeno
Prognostická stratifikace pacientů s chronickou lymfocytární leukémií na základě germinálního mutačního profilu Vypsáno
Příprava dropletů – nových buněčných nemembránových organel Vypsáno
Vliv germinálního mutačního profilu na vznik a průběh chronické lymfocytární leukémie Podpořeno
Vliv použité naváděcí RNA na chybovost systému CRISPR/Cas9 Podpořeno
Fakulta filozofická 13 / 2 25 400 Kč / 9 500 Kč
Digitální knihovna - pokladnice informací pro poučení i zábavu Vypsáno
Dějiny knihovny v její každodennosti Vypsáno
Děti a jejich volný čas Vypsáno
Folklor a folklorní hnutí v současnosti Vypsáno
Mládežnické organizace za komunismu Vypsáno
Nejlepší hamburger podle receptu našich předků: příprava potravy v mladší době kamenné z pohledu experimentální archeologie Podpořeno
Postoje k tělesným modifikacím Podpořeno
Příběhy kolektivizace Vypsáno
Slavnosti v éře komunismu Vypsáno
Svámí Vivékánanda: První indický guru na Západě Vypsáno
Vizuální informační smog - fenomén místa, kde žiji Vypsáno
Výroba a využití soli v pravěku z pohledu experimentu (Což takhle dát si... sůl?) Vypsáno
ŽIvotní příběhy pracovníků brněnských továren Vypsáno
Fakulta lékařská 17 / 6 302 000 Kč / 102 000 Kč
Analýza nádorových buněk pomocí moderních mikroskopických technik. Vypsáno
Biomarkery stárnutí u české populace starší 90 let Vypsáno
Chování buněk na modifikovaném povrchu kovu Vypsáno
Detekce signálních proteinů v buňkách mléčné žlázy Vypsáno
Hodnocení adheze buněk kultivovaných na modifikovaném povrchu kovu Vypsáno
Jak světlo reguluje molekulární mechanismy, které řídí cirkadiální rytmy? Vypsáno
Jsou kmenové buňky cestou k věčnému mládí Vypsáno
Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres Vypsáno
Prevence karcinomu děložního čípku Podpořeno
Příprava a charakterizace zinek rezistentních nádorových linií. Podpořeno
Příprava polymerních nanovlákenných struktur pro tkáňové inženýrství Vypsáno
Stres, buňky a nádory: molekulární signalizace z endoplazmatického retikula Podpořeno
Studium cytotoxického a migrastatického efektu pentamethiniových solí na nádorové buňky. Vypsáno
Studium prostupnosti mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení Podpořeno
Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách Podpořeno
Vznik a ultrastruktura dentinových tubulů Podpořeno
Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53 Vypsáno
Fakulta přírodovědecká 17 / 4 154 000 Kč / 19 000 Kč
Burnsideovo lemma Vypsáno
Cizopasníci žab a želv Česka, Slovenska a jiných částí Evropy Vypsáno
Elektroanalýza fyziologicky významných purinů Vypsáno
Hodnocení expozice chemických látkek v lidské populaci Podpořeno
Izolace bakteriofágů pro terapeutické využití z povrchových vod Vypsáno
Konečná tělesa Vypsáno
Monitoring aktivity klíšťat odchycených na lokalitě v Brně a pozitivity na patogenní mikroorganismus způsobující onemocnění. Vymezení rizika možné nákazy člověka. Vypsáno
Nekonečné řady Podpořeno
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon) a jeho problematické chromozomy Vypsáno
Problematický nález neznámé lnice (Linaria sp.) na Jižní Moravě Vypsáno
Proteinové komplexy udržující stabilitu chromosomů Vypsáno
Riemannova hypotéza Podpořeno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců Vypsáno
Spektrální studie G-kvadruplexových struktur - 3 guaniny stačí? Vypsáno
Studium oligomerizace proteinů Vypsáno
Teorie a experimenty z mechaniky bez idealizací Vypsáno
Zajímavá využití algebraické teorie čísel Podpořeno
Fakulta sociálních studií 12 / 1 15 500 Kč / 500 Kč
Arktida v mezinárodních vztazích Vypsáno
Bezpečnostní dopady politické korupce Vypsáno
Dezinformace a fake news Vypsáno
Kritické myšlení středoškoláků a informace Vypsáno
Prohřešky médií proti etice Vypsáno
Reklama a středoškoláci Vypsáno
Středoškolské časopisy jako trenažér žurnalistiky Vypsáno
Středoškoláci jako specifické mediální publikum Vypsáno
Subkultury jako prostory významů Vypsáno
Užívání sociálních sítí středoškoláky Vypsáno
Vybrané problémy dějin evropské integrace Vypsáno
Zájmová politika na komunální či regionální úrovni Podpořeno
Fakulta sportovních studií 4 / 1 19 000 Kč / 4 000 Kč
Hodnocení denního příjmu potravy Podpořeno
Hýbeme se dost při běžných denních činnostech? Vypsáno
Měření základních antropometrických parametrů Vypsáno
Změny tepové frekvence u hráčů florbalu Vypsáno
Mendelova univerzita v Brně 18 / 4 249 200 Kč / 49 100 Kč
Fakulta agronomická 10 / 3 140 200 Kč / 42 100 Kč
Analýza genetické variability zeleniny DNA markery Vypsáno
DNA markery rezistence k biotickým faktorům u zeleniny Vypsáno
Flóra vinic a vinohradů na Jižní Moravě Vypsáno
Hydroekologický monitoring vodního toku Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Skládka komunálního odpadu jako nový ekosystém Podpořeno
Vliv mikrovlnného ohřevu na uvolňování esterů kyseliny ftalové Podpořeno
Vyhledání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou Vypsáno
Význam struktury krmných směsí (velikostí částic) pro drůbež Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Podpořeno
Fakulta lesnická a dřevařská 3 / 1 32 000 Kč / 7 000 Kč
Brněnská přehrada a úpravy vybrané části jejího okolí Vypsáno
Kapacita vodních toků ve vztahu k samočištění vody Vypsáno
Matematika podzemní vody Podpořeno
Fakulta provozně ekonomická 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Případová studie uplatnění architektury mikroslužeb prostřednictvím rámce TOGAF Vypsáno
Fakulta zahradnická 4 / 0 57 000 Kč / 0 Kč
Hodnocení nutričních ukazatelů u plodů starých a krajových odrůd ovocných dřevin Vypsáno
Využití mykorhizních hub při vegetativním množení dřevin (řízkování) Vypsáno
Využití mykorhizy při množení ovocných dřevin Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin v kontejnerech Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
Prevention Medicals s.r.o. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Sledování vlivu stříbrných nanočástic na klíční a hydroponicky kultivované kukuřice Podpořeno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 2 / 2 14 500 Kč / 14 500 Kč
Jak se dostat do vesmíru? Podpořeno
Superzemě - účinek zvýšené gravitace na růst rostlin Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 5 / 1 76 000 Kč / 20 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 3 / 1 60 000 Kč / 20 000 Kč
Ixodes ricinus jako zdroj infekčních onemocnění pro zvířata i lidi Vypsáno
Ixodes ricinus jako zdroj onemocnění v ZOO Brno Vypsáno
Výroba mýdla z použitých fritovacích olejů Podpořeno
Fakulta veterinárního lékařství 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Molekulární charakteristika genu TNFA u koček jako kandidátního genu pro vnímavost k infekci koronaviry Vypsáno
Farmaceutická fakulta 1 / 0 1 000 Kč / 0 Kč
Cyberchondria severity scale (CSS) Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 10 269 690 Kč / 57 800 Kč
Fakulta chemická 3 / 1 52 000 Kč / 15 000 Kč
Farmaceuticky významné biopolymery Podpořeno
Příprava krystalů perovskitů pro fotovoltaické aplikace Vypsáno
Příprava stabilních šamponů pro alergiky Vypsáno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 26 / 4 142 200 Kč / 16 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Podpořeno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Podpořeno
Biometrie pomocí sítnice Podpořeno
Demonstrátor: Blockchain jako moderní nástroj pro obchod s elektřinou Vypsáno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Holografie a její využití pro přesná měření Podpořeno
Indoor lokalizace s využití sítí Internet of Things Vypsáno
Komunikační systémy 5G: Revoluce v podobě virtuální reality Vypsáno
Model architektury Network on Chip pro diagnostické účely Vypsáno
Měření a vizualizace úrovně Wi-Fi signálu pomocí softwarového rádia Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Nízkonákladový bezkabelový optický spoj s LED Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Segmentace cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Segmentace mikroskopických obrazů srdečních buněk Vypsáno
Určování míry turbulence atmosféry Vypsáno
Vysoce výkonné číslicové obvody Vypsáno
Využití otevřených dat pro zjišťování kvality mobilních datových služeb Vypsáno
Vývoj hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Zpracování videa na FPGA využitelné pro autonomní řízení automobilů Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta informačních technologií 9 / 2 63 690 Kč / 15 000 Kč
Detekce výskytu objektů ve videozáznamu Vypsáno
Digitalizace biologických preparátů na mikroskopu Podpořeno
Odhad pozice osoby v prostoru pomocí kamery Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze duhovek oka Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze lidských jazyků Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze obličejů Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze otisků a žil dlaně a prstů Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze sítnic oka Vypsáno
Vytvoření podvrhů 2D/3D obličeje Podpořeno
Fakulta strojního inženýrství 3 / 3 11 800 Kč / 11 800 Kč
Inovace rozhraní pilot-letoun Podpořeno
Mřížové problémy a kryptografie Podpořeno
S Joulem sem a tam - mechanický ekvivalent práce Podpořeno
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Gelová elektroforéza up-konverzních nanočástic Podpořeno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 5 / 0 41 000 Kč / 0 Kč
Adaptace hnízdních parazitů ptáků Vypsáno
Evoluce receptorů sloužících pro vstup virů do buněk netopýrů Vypsáno
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Paraziti sumečků rodu Ameirus v České Republice Vypsáno
Zvyšují pásy disturbované vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 / 1 10 000 Kč / 10 000 Kč
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Podpořeno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 2 / 0 22 500 Kč / 0 Kč
Experimentální lineární výkonový nízkofrekvenční řízený zdroj Vypsáno
Srdeční aktivita a strojové učení Vypsáno
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Single cell analýzy aktivace kaspázy-3 ve vztahu k vývoji kostí Podpořeno

Témata SOČ (2018)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
AGROLAB spol. s r.o. 1 / 1 8 500 Kč / 8 500 Kč
Je opravdu potřeba hnojit? Aneb využití chemie v praxi Podpořeno
Akademie věd České republiky 17 / 8 174 000 Kč / 120 000 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno 3 / 1 33 000 Kč / 20 000 Kč
Hospodářské zázemí skalního hradu Skály Vypsáno
Velkomoravské vojenství Vypsáno
Výzkum fortifikací vojenských zařízení římské armády na území Moravy Podpořeno
Biofyzikální ústav AV ČR 5 / 5 95 000 Kč / 95 000 Kč
Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu Podpořeno
Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů Podpořeno
Nové telomerové sekvence Podpořeno
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu Podpořeno
Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz Podpořeno
Historický ústav AV ČR 4 / 1 20 000 Kč / 5 000 Kč
Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918 Podpořeno
Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917 Vypsáno
Proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi Vypsáno
Ústav analytické chemie AV ČR 1 / 0 18 000 Kč / 0 Kč
Mikropumpy v mikrofluidice Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR 2 / 0 4 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR 2 / 1 4 000 Kč / 0 Kč
Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech Podpořeno
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Kvadruplexy v promotoru genu oct4 Vypsáno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 4 / 4 65 000 Kč / 65 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář Podpořeno
Elektronika pro řízení hoby stroje Podpořeno
Modulární stavba robota Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 / 2 51 000 Kč / 33 000 Kč
Stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Vliv preanalytické fáze na výslednou hodnotu základních hemokoagulačních testů. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Vypsáno
Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory Vypsáno
Masarykova univerzita 36 / 21 448 750 Kč / 272 500 Kč
Fakulta sportovních studií 5 / 2 20 000 Kč / 8 000 Kč
Měření antropometrických parametrů u vybrané populace Vypsáno
Tepová frekvence během dne Podpořeno
Výskyt alergií v populaci Vypsáno
Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci Vypsáno
Život s potravinovou alergií Podpořeno
Lékařská fakulta 5 / 4 90 000 Kč / 80 000 Kč
Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu Podpořeno
Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy Vypsáno
Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách Podpořeno
Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy Podpořeno
Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku. Podpořeno
Přírodovědecká fakulta 26 / 15 338 750 Kč / 184 500 Kč
Adaptivní evoluce genu CENP-C u rostlin s holocentrickými chromozómy Podpořeno
Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL Podpořeno
Analýza interakcí protein-ligand v programu pro proteinové inženýrství – HotSpot Wizard Podpořeno
Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací Vypsáno
Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin Podpořeno
Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích Podpořeno
Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí Podpořeno
Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy? Vypsáno
Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách Podpořeno
Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích Vypsáno
Netradiční geometrie - origami Podpořeno
Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens Vypsáno
Popis mechanismu růstu tenkých vrstev v prachovém plazmatu pomocí mikroskopie atomové síly Vypsáno
Radioaktivita horninového podloží města Brna Vypsáno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců. Podpořeno
Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l. Podpořeno
Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů Podpořeno
Studium luminiscenčních vlastností derivátů fluoresceinu Vypsáno
Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů Vypsáno
Teorie automatů, Turingovy stroje Podpořeno
Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě Vypsáno
Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu Vypsáno
Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Výzkum plazmové polymerizace a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah Podpořeno
Změny krajiny a vegetace v historické době Vypsáno
Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních Podpořeno
Mendelova univerzita v Brně 58 / 5 614 850 Kč / 67 000 Kč
Agronomická fakulta 22 / 3 353 100 Kč / 55 000 Kč
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji Vypsáno
Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady Vypsáno
Aplikace DNA markerů u zeleniny Vypsáno
Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny Vypsáno
Co pomůže rostlině v boji s nepřítelem? Podpořeno
Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě Vypsáno
Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území Vypsáno
Inovace tradiční receptury masného výrobku Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů Vypsáno
Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice Podpořeno
Návrh revitalizace vybraného brownfieldu Vypsáno
Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin Podpořeno
Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen Vypsáno
Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody Vypsáno
Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni Vypsáno
Vápnění - vhodné řešení pro úpravu pH kyselých půd? Vypsáno
Výzkum medicinálního konopí Vypsáno
Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin Vypsáno
Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje Vypsáno
Závlahy jako účinný nástroj vůči suchu Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Vypsáno
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Evropeizace Zapadniho Balkanu Vypsáno
Migrační krize, EU a ČR Vypsáno
Lesnická a dřevařská fakulta 17 / 0 139 750 Kč / 0 Kč
3D tisk a jeho využití v designu nábytku Vypsáno
Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních Vypsáno
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř Vypsáno
Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna Vypsáno
Inventarizace stavu aleje od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru Vypsáno
Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra Vypsáno
Krajina a umění Vypsáno
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Vypsáno
Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu Vypsáno
Návrh dendrologické naučné stezky Vypsáno
Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří Vypsáno
Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře Vypsáno
Tvorba sítě tématických naučných stezek Vypsáno
Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině Vypsáno
Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace Vypsáno
Účinnost repelentních přípravků proti ohryzu sazenic dřevin hlodavci Vypsáno
Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění Vypsáno
Provozně ekonomická fakulta 10 / 1 50 000 Kč / 0 Kč
Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán Vypsáno
Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami Vypsáno
Dilemma Game Vypsáno
Důvěryhodnost webových stránek a generace Z Podpořeno
Etika marketingu a reklamy Vypsáno
Marketing subkultury Vypsáno
Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR Vypsáno
Směnárna virtuálních měn Vypsáno
Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu Vypsáno
Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů Vypsáno
Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Rozvíjení kognitivních funkcí u seniorů Vypsáno
Zlepšování (udržování) fyzických schopností seniorů Vypsáno
Zahradnická fakulta 5 / 1 72 000 Kč / 12 000 Kč
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě Podpořeno
Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století Vypsáno
Parky města Brna - jejich historie a současná podoba Vypsáno
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 1 / 1 500 Kč / 500 Kč
Využití termochemického cyklu pro výrobu vodíku a kyslíku vo vesmíre. Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 9 / 3 139 000 Kč / 40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 6 / 3 79 000 Kč / 40 000 Kč
?Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata? Vypsáno
Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus Podpořeno
Použití jedlých obalů v potravinářství Podpořeno
Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy Podpořeno
Strategie snižování obsahu soli v pekařských výrobcích Vypsáno
Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa Vypsáno
Farmaceutická fakulta 3 / 0 60 000 Kč / 0 Kč
Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC Vypsáno
Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu Vypsáno
Zdravé a nezdravé cukry. Sacharosa vs. palatinosa. Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 7 345 610 Kč / 94 500 Kč
Fakulta chemická 7 / 3 102 500 Kč / 54 500 Kč
Alginát a měření jeho hustoty v roztocích Vypsáno
Farmaceuticky významné polymery a měření jejich vlastností Vypsáno
Organické solární články Podpořeno
Potravinářsky významné polysacharidy Vypsáno
Příprava stabilních krémů pro alergiky Podpořeno
Stabilita kosmetických přípravků Vypsáno
Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev Podpořeno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 29 / 4 190 510 Kč / 40 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza pulzačních parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Vypsáno
Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů kryptoměn Podpořeno
Digitalizace prostorových objektů pomocí výpočetní tomografie s rekonstrukcí na 3D tiskárně Podpořeno
Eye-tracking Vypsáno
Grafické karty ve vědeckých výpočtech Podpořeno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Identifikace osob pomocí sítnice Vypsáno
Modelování elektronických signálů a numerické algoritmy pro jejich číslicové zpracování Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost Vypsáno
Nízkovýkonová přenosná meřicí stanice pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice Vypsáno
Segmentace shluků srdečních buněk Vypsáno
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA Vypsáno
Vliv specifických technik pro zvyšování odolnosti proti poruchám na výkonnost síťových architektur NoC Vypsáno
Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony Vypsáno
Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla Podpořeno
Využití ultrazvuku pro přenos informace Vypsáno
Výkonná IoT USB nabíječka Vypsáno
Vývoj (téměř) univerzálního hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Progresivní programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik Vypsáno
Středoevropský technologický institut 4 / 0 32 600 Kč / 0 Kč
S Joulem sem a tam Vypsáno
S Rutherfordem na grafen Vypsáno
Spektroskopie jednomolekulárních magnetů Vypsáno
Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance Vypsáno
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Chlorophyll a fluorescence imaging for investigating impact of cold acclimatin in natural accessions of Arabidopsis thaliana Vypsáno

Povinnosti školitele

Školitel je povinen

Proč do toho jít?

Pro středoškolské studenty v JMK je Podpora SOČ atraktivní nabídnutými tématy a snadným spojením se školitelem. Školiteli umožňuje účastnit se školení prezentačních dovedností, které pokud se koná, organizuje JCMM. Pro školitele je to zajímavá příležitost a snadné a funkční spojení se středoškolskými studenty. Administrativní oblast není náročná. Pro instituce představuje Podpora SOČ opětovné spojení se středoškolskými studenty, propagaci jednotlivých studijních oborů a prostředky pro realizaci této aktivity na domácí půdě.

 

Způsob financování

Odměna školitele a uznatelné náklady

Kolik může stát jedna SOČ

 

 

Chci soutěžit

Příprava na obhajobu SOČ v soutěžích

Školitelé mohou studentům nabídnout možnost použít námi připravenou šablonu pro sazbu SOČ:

Šablona pro přihlášku

Šablona

loga v křivkách

Po Novém roce je čas zjistit si ve škole, kdy a jak se přihlásit do soutěže a do školního kola SOČ. Přihláška do školního kola SOČ.

Odborná práce SOČ musí bý nahrána na web www.soc.cz a podepsané webové přihlášky (část A,B, C) zaslány či doručeny do konce února na adresu Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 602 00, Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz

Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola na www.chces-soutezit.cz

  •  

Příprava prezentace

Inspirace pro studenty při přípravě prezentace práce SOČ.

Jak vytvořit úspěšně prezentaci

Příprava posteru

Další informace můžete zjistit na webu www.sockari.cz nebo www.soc.cz

Příprava na mezinárodní soutěže: https://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Priprava_na_zahranicni_soutez

Další odkazy související se soutěží SOČ

https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

http://snptm.cz/

 

 

Hlavní kontakt

Ing. Alena Hynková

Telefon: 724 206 697

E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz

Podpora projektů SOČ; Program podpory nadaných studentů v JMK

Partnerské instituce

Dis. Hana Křivánková

Telefon: 602 738 912

E-mail: krivankova@ibp.cz

Biofyzikální ústav AV ČR, V. V. I.


Ing. Libuše Dvořáčková

Telefon: 730952707

E-mail: dvorackova@iach.cz

Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.


RNDr. Magda Popelová, Ph.D.

Telefon: 738 653 159

E-mail: magda.popelova@fnusa.cz

FNUSA-ICRC


Ing. Jakub Drimaj

Telefon: 774 683 672

E-mail: j.drimaj@gmail.com

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ


Nicole Králová Krinková

Telefon: 778 490 181

E-mail: kralovan@vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně


Ing. Jiří Vácha

Telefon: 777 165 532

E-mail: robotarna(at)helceletka.cz

ROBOTÁRNA – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO, HELCELETOVA


MVDr. Hana Mášová

Telefon: 541 562 015

E-mail: masovah@vfu.cz

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ


Ing. Filip Plešinger, Ph.D

Telefon: 541514518

E-mail: fplesinger@isibrno.cz

Ústav přístrojové techniky AV ČR


Ondřej Zobač, Ph.D.

Telefon: 776649401

E-mail: ondrej.zobac@gmail.com

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.


Mgr. Monika Mikulová

Telefon: 778884287

E-mail: mikulova@rect.muni.cz

Masarykova univerzita