Pozitivní energie nebo nebezpečné splodiny z komínů?

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Martin Šotnar

Popis:

V rámci řešení tohoto tématu student společně se školitelem vybere biologicky rozložitelný odpad (materiál) vhodný ke spalování. Následně popíše způsoby vytápění domácností. Zaměří se na spalování, jeho výhody, nevýhody a možný vývoj s ohledem na změny klimatu a stavu lesních porostů v ČR. V praktické části student provede odběr vybraných vzorků biologicky rozložitelných odpadů (materiálů) a jejich zpracování k dalším analýzám. Dále budou provedeny analýzy výhřevnosti těchto odebraných vzorků a jejich srovnání s běžně dostupnými materiály. V průběhu řešení práce SOČ student bude přizván na exkurzy do nově vznikajícího centra pro řešení této problematiky včetně měření spalin ze spalování.