Video databáze náboženských rituálů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: HUME Lab (Laboratoř pro experimentální humanitní vědy)
Lektoři: Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.d.

Popis:

Antropologické databáze jsou jedním z klíčových zdrojů pro srovnávací a kvantitativní mezikulturní výzkum v mnoha oblastech. Obecných, ale i specificky zaměřených databází existuje již celá řada, mezi nejznámější patří Etnografický Atlas (EA), Standardní mezikulturní vzorek (SCCS) či HRAF (Human relations Area Files). Databáze poskytují informace o nejrůznějších aspektech lidských kultur a umožňují korelační, ale i rozsáhlé evoluční fylogenetické výzkumy.

 

Většina databází vychází z psaných záznamů - etnografických poznámek, deníků a publikací, které často poskytují dostatečně bohaté informace k danému tématu či kódované proměnné. V některých oblastech jsou ale psané záznamy nedostatečné - například kvůli komplexitě jevu či události, při kterém se popisující antropolog musel rozhodnout na co zaměří svoji pozornost. V dalších případech jsou záznamy nejednotné či neporovnatelné mezi sebou - vzhledem k zaměření jednotlivých výzkumníků a tématům, kterým byla věnována pozornost v době daného etnografického výzkumu.

 

Etnografické video záznamy  a dokumentární záznamy kulturních praktik jsou dostupné na volně přístupných či placených platformách online - (např. YouTube, BBC, National Geographic). I v případě videí je samozřejmě nutné počítat s rozdíly v kvalitě a zaměření, jejich výhodou je ale možnost opakovaného a nezávislého pozorování a hodnocení. Zároveň toto médium zachycuje i aspekty, kterým jinak často není věnována pozornost (například neverbální komunikace zúčastněných či délka jednotlivých částí dané události) a umožňuje jejich hlubší studium.

 

Náboženské rituály jsou jednou z kulturních praktik kterou nacházíme napříč časemi prostorem u všech známých lidských kultur. Vzhledem k této rozšířenosti je možnost jejich srovnání zásadní pro odhalení zákonitostí v jejich proměnách a zkoumání jejich původu či funkci. Systematizace audiovizuálního materiálu k tomuto tématu tak představuje důležitý krok k vytvoření cenného zdroje pro daší výzkum i mimo rámec vlastních studentských projektů středoškolské odborné činnosti.

 

Cílem projektu je vyhledání a katalogizace dostupných videozáznamů náboženských rituálů u vybraných kulturních skupin. Tento soubor videí se základními metadaty umožní další zpracování a kódování obsahu, které může být následně použito pro specifický výzkum podle zájmu studentů. Studenti se díky projektu budou moci seznámit se základními pojmy a principy mezikulturního srovnání a výzkumu náboženství, se způsoby hodnocení a kódování etnografického materiálu a vytváření datasetu s metadatovými záznamy. Zároveň budou mít možnost seznámit se s primárními i sekundárními prameny k tématu rituálních praktik v nejrůznějších kulturách světa a na základě jejich zkoumání formulovat vlastní výzkumné otázky.