Charakterizacia interakcií medzi reparačným faktormi a RNA polymerázou II

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: CEITEC 00216224
Další údaje o pracovišti: Laboratoř doc. Richarda Štefla
Lektoři: Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.
Studenti: Vojtěch Klapetek - Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Popis:

Dedičná informácia je, u väčšiny organizmov, uložená v DNA. Jednu jednotku genetickej informácie nazývame génom. Na to, aby sa funkcia génu prejavila, musí byť najprv prepísaný do molekuly RNA a následne preložený do proteínu. Tieto procesy odborne nazývame transkripcia, respektíve translácia. Pri transkripcii dochádza k tvorbe mRNA, ktorá je katalyzovaná komplexom RNA polymerázy II (RNAPII). Pred každým bunkovým delením dochadza k zdvojeniu genómu v procese zvanom replikácia. Keďže transkripcia a replikácia prebiehaju na DNA, môže dochádzať ku konfliktom medzi týmito procesmi. V bunkách existujú slabo preskúmané procesy, ktoré aktívne bránia kolíziám medzi replikáciou a transkripciou. Jedným z proteínov zabraňujúcich kolíziám je helikáza RECQL5β. Mechanizmus akým RECQL5β zabraňuje kolíziám je málo preskúmaný. Jednou z hypotéz je, že táto helikáza vytesňuje faktor TFIIS, stabilizujúci RNAPII. Takisto sa na tomto procese podieľajú ďaľšie proteíny.
Cieľom tejto práce bude preto detailne charakterizovať interakcie medzi RECQL5β a RNAPII, ako aj skúmať mechanizmus vytesňovania TFIIS z RNAPII proteínom RECQL5β.


Študent*ka sa naučí:

(i) základné techniky molekulárnej biológie a biochémie
(ii) izolovať proteíny z baktérií a hmyzých buniek
(iii) skúmať interakcie proteínov v podmienkach in vitro