Využití difúzního denuderu pro stanovení benzenu v ovzduší

Instituce: Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení analytické chemie životního prostředí
Lektoři: Ing. Kamil Křůmal, Ph.D.
Studenti: Veronika Němcová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Benzen je velmi toxická látka a je podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny pokládána za prokázaný karcinogen. Benzen může vstupovat do těla převážně inhalačně nebo orálně. Benzen poškozuje primárně centrální nervovou soustavu, imunitní systém a krvetvorbu. Hlavním zdrojem benzenu je automobilová doprava a jeho imisní limit je v České republice stanoven na 5 µg.m-3 (průměrná koncentrace za kalendářní rok).

Hlavním tématem práce bude optimalizace podmínek pro stanovení těkavých organických sloučenin (VOCs) ze skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xylen) v ovzduší. Optimalizovaná metoda bude dále ověřena v reálných podmínkách. BTEX budou z ovzduší odebírány pomocí difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny. Výhodou difúzního denuderu je odběr VOCs do absorpční kapaliny (heptan, isopropylalkohol) již ve dvouminutových intervalech a tedy sledování rychlých změn koncentrací VOCs v ovzduší vlivem fotooxidačních reakcí v přítomnosti vysoké teploty, slunečního záření a vzdušných oxidantů (OH a NO3 radikály, ozón atd.) nebo vlivem meteorologických událostí (např. směr a síla větru). Po odběru vzorků budou BTEX stanoveny plynovou chromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií.  Práce bude provedena v laboratořích Oddělení analytické chemie životního prostředí na Ústavu analytické chemie AV ČR.