Vliv modifikovaného biouhlu na kolonizaci kořenů pokusných rostlin arbuskulární mykorhizou

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Lektoři: Ing Helena Dvořáčková

Popis:

Téma/činnost navazuje na v současnosti podávaný projekt, jež se zabývá otázkou uplatnění biouhlu jako organického hnojiva. V současnosti je použitelnost tohoto materiálu limitována především negativním vlivem na půdní biotu. Biologické aktivace dle našich předešlých výsledků vede k pozměnění biouhlu žádoucím směrem, díky čemuž se zvyšuje jeho potenciál pro zemědělské využití.