Nejlepší hamburger podle receptu našich předků: příprava potravy v mladší době kamenné z pohledu experimentální archeologie

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav archeologie a muzeologie
Lektoři: Peter Tóth, PhD.
Studenti: Petra Šuláková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je experimentální ověření předpokládaných postupů přípravy potravy v období mladší doby kamenné (neolitu). V první fázi práce se student bude věnovat studiu dostupné odborné literatury k danému tématu. Téma lze přitom rozdělit na dva základní okruhy: metody experimentální archeologie a dosavadní poznatky o složení potravy neolitické populace. Na základě teoretické přípravy student postoupí k druhé fázi práce. Po konzultaci se školitelem zvolí vhodné metody a postupy, pomocí kterých se pokusí vyrobit různé pokrmy. V této fázi tedy půjde o ověření nebo vyloučení teoretických předpokladů. Průběh experimentů bude dokumentován. V závěru práce student sumarizuje zjištěné poznatky.

Odbornou literaturu poskytne školitel, který také zajistí prostředky a prostor pro realizaci experimentů. Praktická část práce bude probíhat na vědeckovýzkumné stanici Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity u Těšetic (okr. Znojmo).