Vznik a ultrastruktura dentinových tubulů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav histologie a embryologie
Lektoři: Jan Křivánek, Ph.D.
Studenti: Magdaléna Koloušková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Dentin je nejobjemnější tvrdou zubní tkání. Tvoří spolu se zubní pulpou vzájemně strukturně i funkčně propojený dentino-pulpální komplex. Tato neobyčejná struktura je unikátní tím, že je protkána sítí dentinových tubulů, které jsou vyplněny dentinovou tekutinou a výběžky odontoblastů, které z ní dělají živoucí tkáň schopnou reagovat na podněty přicházející z vnějšího prostředí a propůjčují této tkání unikátní kombinaci mechanických vlastností jako pevnost a pružnost.
Ačkoliv se o dentinových tubulech ví už velmi dlouhou dobu, tak dřívější metody studia této tvrdé tkáně byly značně omezené.
Tato práce využije unikátního myšího modelu, kde jsou geneticky označené dva hlavní geny specificky exprimované v odontoblastech v kombinaci s metodou trojrozměrné konfokální mikroskopie a μCT, což poskytne možnost detailně prostudovat vnitřní průběh a strukturu dentinových tubulů na dosud neprobádané úrovni.
V průběhu práce se student seznámí se základy práce s experimentálními zvířaty (mus musculus), s moderními histologickými metodami a součástí práce bude i hodnocení dat získaných pomocí pokročilých zobrazovacích metod (μCT, konfokální mikroskopie).
Práce může významně přispět k pochopení vzniku a funkce vnitřní struktury dentinu v souvislosti s rozdílnými lokacemi uvnitř zubu.