V Jihomoravském kraji budou vyhledávat nadané děti

Na 12 500 žáků 4. tříd v Jihomoravském kraji čeká v následujících třech letech test. Nebude na známky, ale přesto může významně (a pozitivně) ovlivnit jejich životy. Cílem společného projektu agentury JCMM a Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je identifikovat nadané děti na jižní Moravě a následně s nimi systematicky pracovat.

O aktuálním stavu testování nadaných žáků Základní školy v Židlochovicích se v úterý 22. června přesvědčí i Jiří Nantl, náměstek pro oblast vzdělávání a strategie chytrého regionu. „V Jihomoravském kraji si zakládáme na tom, že máme jeden z nejucelenějších program vyhledávání a podpory talentovaných dětí v evropském měřítku. A tyto aktivity chceme dale rozšiřovat. Jsem rád, že mohu být přítomen zahájení dnešního testování právě na Základní škole Židlochovice, která je největší školou v regionu s téměř 1000 žáků a zároveň školou, kde podpora nadaných už funguje”, uvedl Nantl.

Testovat se začalo již v červnu 2020, ale kvůli protikoronavirovým opatřením bylo testování na podzim pozastaveno. Nyní se v pilotním režimu plošně testuje na devíti jihomoravských školách. „Do konce tohoto školního roku si reálný proces vyzkouší 9 ředitelů/ředitelek, 9 školních koordinátorů a téměř 320 dětí,“ říká Miloš Šifalda, ředitel JCMM. Reálný proces zahrnuje celou řadu aktivit – od oslovení rodičů s nabídkou na otestování intelektového potenciálu jejich dětí, přes vyzkoušení plné funkčnosti počítačových učeben, organizaci testování pro celý ročník při běžném provozu a výuce ve třídách, až po obdržení výsledků s případnou nabídkou účasti na následných aktivitách pro nadané děti. Testování je dobrovolné a zdarma, financováno z projektu iKAP JMK II „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“.

„Z našich dat vyplývá, že způsob diagnostiky nadaných dětí je nedostatečný. Kvůli tomu nejsme schopni adekvátně podpořit všechny nadané žáky. Cílem prescreeningu míry nadání je vyhledat více nadaných dětí a rozpoznat zejména ty, které se dlouhodobě identifikovat nedaří. Na základě jejich nominace budeme hledat optimální způsoby, jak každého nadaného žáka podpořit a jak jeho potenciál dále rozvinout,“ uvedla Šárka Portešová, vedoucí týmu za Fakultu sociálních studií.

Všichni, kdo se testů zúčastní, získají výsledky s informacemi o použitých testech a měřených schopnostech. „Identifikovaným nadaným dětem nabídneme prostřednictvím rodičů informace o možnostech rozvoje jejich nadání zapojením do různých mimoškolních aktivit, kam patří například příměstský tábor, mentorský program, MiND club sdružující nadané děti, exkurze do zajímavých vědeckých a kulturně-vzdělávacích institucí a inspirativních firem v JmK, individuální konzultace a pedagogicko-psychologické poradenství,“ informovala Jana Musilová, koordinátorka projektu za JCMM.

Čtvrťáci se budou testovat pomocí psychodiagnostického systému Invenio. Ten vyvinuli odborníci z Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vychází z nejmodernější psychologické teorie inteligence. „Systém vznikl na základě intenzivní mezioborové spolupráce a odborných poznatků o vývoji schopností v dětském věku i o možnostech jejich testování. Využívá moderní přístup tzv. herního testování, integruje tedy prvky počítačových her, které obvykle zvyšují u dětí motivaci a hravost a snižují případné obavy,“ vysvětlila Šárka Portešová. Více informací o systému, jednotlivých členech týmu či zjišťovaných schopnostech naleznete na www.invenio.muni.cz, www.nadanedeti.cz.

Školská legislativa hovoří o nutnosti vzdělávat všechny žáky v souladu s jejich vzdělávacími potřebami. Tento požadavek se týká i intelektově nadaných a mimořádně nadaných žáků. Tato skupina je nápadně vnitřně nesourodá. Vytvořit ve všech školách vhodné podmínky pro jejich identifikaci a vzdělávání je tedy nesnadné. A to chceme v Jihomoravském kraji změnit,“ uvedl Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Kdo jsou nadané děti?

„Při vymezování nadání v zahraničí obvykle existuje shoda na následujících charakteristikách a potřebách nadaných dětí, se kterými se v projektu ztotožňujeme,“ uvádí Šárka Portešová. Nadané děti jsou díky výrazným kognitivním předpokladům schopny podávat vynikající výkony. Pro to, aby prospěly sobě i společnosti, však potřebují diferencované vzdělávací programy, které jdou nad rámec běžných opatření poskytovaných ve standardní třídě a výuce. U některých z nich se navíc kombinuje akcelerovaný kognitivní vývoj s intenzivnějším a hlubším prožíváním. Tato souhra však může způsobovat i jejich větší vnitřní zranitelnost. Aby se mohly optimálně rozvíjet, potřebují některé nadané děti i trvalou psychologickou podporu a odlišný přístup k výchově v rodině.

Informace najdete také na webových stránkách JCMM. www.jcmm.cz/projekt/nadanijmk

Brno, 21. června 2021

 

Kontakt pro média:

Jana Musilová, JCMM, Odborná garantka aktivity Podpora vzdělávání nadaných žáků v JMK

T: 724 919 622, E: jana.musilova@jcmm.cz