Projekt Podpora nadaných žáků v JMK

Máte zájem rozvíjet ve vaší škole vzdělávání nadaných žáků? 

Hledáte nové cesty, jak nadané žáky podpořit a rozvíjet ve Vaší škole? Je pro Vás prioritou, aby děti chodily, a to i ty nadané, do školy rády? Zajímá Vás, jaké metody a strategie práce s nadanými zvolili jinde? Nebojíte se diskutovat a sídlet svoje poznatky z praxe? 

Pedagogům, výchovným poradcům, školním psychologům pomáháme rozpoznat a rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků.

Jste ředitel školy, pedagog, výchovný poradce nebo školní psycholog? Chcete získat tipy, informace, praktické materiály? 
 

Workshopy a vzdělávací semináře

Na školní rok 2021/2022 připravujeme základní vzdělávací modul, který se bude skládat z 8 přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáky, práce s nadanými, potřebnou legislativou aj. Jednotlivé semináře postupně rozvíjejí znalosti v problematice výchovy a vzdělávání nadaných žáků, je proto vhodné je absolvovat postupně. Při absolvování alespoň 5 přednášek od nás získáte certifikát o absolvování základního kurzu.

Na základní modul naváže rozšiřující, který se zaměří na praktické workshopy a semináře s pestrou nabídkou témat zahrnujících edukační obsah, formativní hodnocení, moderní výukové metody a online nástroje ve výuce nadaných žáků aj.

ZÁKLADNÍ MODUL: 

1. Základy psychologie a pedagogiky nadaných dětí doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. 
 
Cílem přednášky je seznámit pedagogy se základními tematickými okruhy spojenými s problematikou nadaných žáků a studentů. Společně se budeme zabývat otázkou časného vývoje nadání, rolí motivace, perfekcionismu a podvýkonu v manifestaci nadání i konceptem dvojí výjimečnosti. Hovořit budeme o některých vzdělávacích, sociálních a emočních potřebách těchto dětí. Vítáme aktivní účast pedagogů, otevřených k další diskusi a sdílení vlastních zkušeností z praxe.
 
Určeno pro ZŠ i SŠ.
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
2. Nové přístupy k identifikaci nadaných žáků Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D., Mgr. Ondřej Straka, Ph.D., doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
 
V poslední době se možnosti identifikace nadání rozšířily o nové, netradiční přístupy a konkrétní diagnostické nástroje. Cílem přednášky, která je určená jak pro školní psychology, tak pro pedagogy prvního stupně, bude seznámit účastníky s těmito novými možnostmi. Představen bude především přístup tzv. game-based assessment, tedy zarámování intelektových či dalších kognitivních úloh do podoby počítačové hry, což by podle předpokladů mělo obecně zvyšovat motivaci dětí a snižovat jejich testovou úzkost. Výhody a úskalí tohoto přístupu budou demonstrovány konkrétně na příkladu diagnostického systému INVENIO. Dále budou součástí přednášky identifikační postupy zacílené na stanovení nadání v konkrétní školní oblasti, se zvláštním zřetelem na matematiku. Představen bude test TIM3-5 a rovněž nově vyvíjený, počítačově administrovaný nástroj pro vyhledávání matematicky nadaných žáků v prvních ročnících ZŠ. Část přednášky bude také věnována úskalím posuzovacích škál jakožto nástroje pro vyhledávání nadaných žáků.
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
 
3. Legislativa a podpůrná opatření ve vzdělávání nadaných žáků Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 
Seminář je určen pedagogům základních škol v jihomoravském kraji, kteří si kladou otázku, jakou formu podpory pro nadané žáky zvolit. Představíme aktuální přehled podpůrných opatření v různých stupních a zaměříme se na možnosti jejich využití v konkrétních případech. Na semináři bude prostor pro konzultaci konkrétní situace na dané škole s cílem nastavit co možná nejlepší péči a podporu o nadané žáky.
 
Určeno pro ZŠ i SŠ.
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
4. Nadaní jako výzva a inspirace PhDr. Alena Nováková 
 
Pohled do života jedné třídy. Náměty pro výuku, jak to zvládnout a zároveň mít z práce radost. Inspirace z pohledů dětí i učitele. Názorné ukázky a videa, výzva pro děti jako výrazný motivační prvek. Zdánlivě lehký úkol z učebnice může být zajímavý. Jak na tvorbu týdenních plánů, aby byly zajímavé a nápadité. Inspirace pro práci s nadanými dětmi i celým třídním kolektivem. 
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
5. Efektivní spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou v rozvoji nadání PhDr. Miloslava Svobodová
 
Na diskuzním setkání se budeme věnovat tomu, jak zefektivnit spolupráci školy, učitelů a pedagogicko-psychologických poraden. Bude prostor pro vzájemnou diskuzi a zpětnou vazbu v oblasti podpory rozvoje nadání (např. poradenský proces, podpůrná opatření a IVP na konkrétních příkladech z praxe.) Obsah setkání bude zaměřen jak na žáky základních, tak středních škol.
 
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
6. Jak pracovat s nadanými žáky na 1. stupni ZŠ Mgr. Romana Divínová
 
Účastníci semináře se seznámí s vhodnými metodami a formami práce s intelektově nadanými dětmi na 1. stupni základní školy. Budou jim představeny možnosti úprav školního vzdělávacího programu, rozšiřování, prohlubování a obohacování učiva. Budeme se věnovat tématu hodnocení a sebehodnocení, a v neposlední řadě se zaměříme na rozvoj kreativity.
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
7. Nadaní žáci na SŠ - doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
 
Setkání je určeno zejména pedagogům středních škol v Jihomoravském kraji. Nabídne stručný průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes včetně modelů nadání, typologie nadaných žáků podle Maureen Neihart a aktuální Gardnerovy typologie inteligence. Budou představena specifika a potřeby nadaných žáků na střední škole. Budou uvedeny konkrétní ukázky prací nadaných žáků ze středních škol, které budou vytvářet základ pro doporučení vhodných strategií práce s těmito žáky a pro diskuzi. Budou uvedeny také nevhodné přístupy a komunikační chyby učitelů při kontaktu s nadanými žáky na střední škole. Setkání bude obsahovat praktické rady, jak s nadanými středoškoláky efektivně komunikovat a jak je efektivně učit.
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
8. Jak pracovat s nadaným prvňáčkem - PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
 
V semináři se zaměříme na možnosti individualizace a vnitřní diferenciace v případě vzdělávání nadaného žáka v běžné první třídě. Položíme důraz na významné východisko - provedení pedagogické diagnostiky učitelem. Uvedeme příklady činností učitele v práci s nadaným prvňáčkem na začátku povinné školní docházky. Pozornost budeme věnovat komunikaci s rodiči nadaných žáků (nastavení pravidel, úskalí, osvědčené postupy). Při počátku školní docházky nelze opomenout i zavedení vhodného (formativního, rozvíjejícího se) hodnocení a sebehodnocení žáků. Dále se budeme zabývat vhodnými způsoby motivace nadaných žáků na I. stupni. Ze zkušeností učitelů ve třídách nadaných žáků nabídneme řadu příkladů osvědčených metod, jaké lze pro individualizaci práce ve třídě doporučit.V semináři doplníme výklad o diskusi, jsou možné i praktické úkoly účastníků s následnou diskusí. Nabídneme ukázky metod a materiálů z praxe základní školy, která vyučuje řadu let nadané žáky na I. stupni ve speciálních třídách.
 
Termín: bude upřesněno v září 2022
 
 

ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL:

 
1. Nápady, hry a aktivity pro výuku nadaných žáků - Mgr. Romana Divínová
 
V prakticky zaměřeném workshopu získají účastníci náměty pro tvoření pracovních listů a dalších materiálů pro rozvoj nadaného žáka, vyzkoušejí si různé hry a aktivity, které uplatní ve výuce (účastníci si odnesou 10 aktivit do matematiky a 10 do českého jazyka), dostanou tipy na webové stránky, knihy a učební materiály. Ukážeme si náměty na různé projekty. Účastníci dostanou tipy na webové stránky, knihy a učební materiály. Workshop vychází z teoretických základů semináře "Jak pracovat s nadanými žáky na 1.stupni ZŠ", který můžete absolvovat v základním modulu.
 
Termín: bude upřesněn v září 2022
 
2. Vzdělávání nadaných žáků v matematice - Mgr. Irena Budínová, PhD.
 
V úvodní části semináře budou učitelé seznámeni s různými profily nadaných žáků a s jejich typickými projevy ve výuce matematiky. Na konkrétních příkladech budou ilustrovány případy žáků z rizikových supin nadaných a budou uvedeny efektivní způsoby práce s těmito dětmi.
V druhé části semináře se budeme věnovat způsobům výuky nadaného žáka v heterogenní skupině dalších žáků. Zaměříme se na principy diferencované výuky.
Ve třetí části semináře se budeme zabývat řešením matematických úloh, které jsou vhodné pro nadané žáky. 
 
 
Termín: bude upřesněn v září 2022
 
3. Rozvoj nadaných žáků ve světle zjištění ČŠI - Mgr. Tomáš Pavlas
Role pedagogů školy ve vytváření prostředí stimulujícího nadání. Způsoby obohacování vzdělávání tak, aby podporovalo rozvoj nadání. Identifikace nadaných žáků ve škole. Využívání individualizace jako jedné z forem podpory rozvoje nadaných žáků. Příležitosti pro zkvalitnění práce s nadanými žáky.Informace budou doplněny aktuálními zjištěními v oblasti využívaných forem práce s žáky nadanými, diagnostiky nadaných, spolupráci se ŠPZ při podpoře nadaných a mimořádně nadaných.
Včetně reálné podpory nadaných a mimořádně nadaných ve výuce.
 
Určeno pro pedagogy ZŠ i SŠ.
 
TERMÍN: 21.9.2022, 14 - 17 hod
MÍSTO: JCMM, Česká 11, Brno, dveře č. 308
REGISTRACE
 
TERMÍN: 12.10.2022, 14 - 17 hod
MÍSTO: ONLINE
REGISTRACE 
 
4. Emoční a sociální obtíže MiND žáků ve výuce - Mgr. Lenka Baše, Mgr. Romana Divínová
 
Workshop zaměřený na problémy nadaných žáků ve škole, potíže související s emoční a sociální stránkou osobnosti nadaného žáka, konkrétní kazuistiky MiND žáků. Posluchačům nabídneme tipy a nápady, jak problémům předcházet, jak s dětmi pracovat. Dotkneme se i rozvoje soft skills u nadaných žáků.
 
Termín: bude upřesněn v září 2022
 
5. Nenásilná komunikace při práci s nadanými - Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 
Pro podporu motivace nadaných dětí je nezbytná empatie, respekt, vlastní sebepoznání dětí a rozvíjení růstového nastavení jejich mysli. Právě tyto oblasti posilujeme, když s dětmi vědomě komunikujeme na základě principů nenásilné komunikace. V semináři Nenásilná komunikace při práci s nadanými žáky se seznámíte s důsledky symetrické a asymetrické komunikace a získáte užitečné tipy pro práci s nízkou a příliš vysokou motivací žáků a s neefektivními postoji, jako je sebepodceňování nebo nadřazenost. Téma Vám bude zprostředkováno interaktivní a zážitkovou formou.
 
Termín: bude upřesněn v září 2022
 
6.  Jak pracovat s pracovním sešitem pro nadané děti KOUMÁK - Mgr. Ivana Tlusťáková
 
Seminář představí beletrii úloh i způsob práce s pracovním sešitem Koumák (pro 1. – 5. ročník ZŠ), který nadaným dětem v běžných třídách obohatí učivo tak, aby byly děti vystaveny úkolům a situacím, kdy musejí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a musí vyvinout úsilí k překonání adekvátních překážek. Seminář je určen pro učitele I. stupně ZŠ.
 
Termín: 27.9.2022, 14 - 17 hod
Místo: JCMM, Česká 11, Brno, dv. č. 308
 
TERMÍN: 4.10.2022, 14 - 17 hod
MÍSTO: ONLINE
 

PŘEDNÁŠKA PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY

Nové přístupy k identifikaci nadaných žáků v praxi školního psychologa - Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D., Mgr. Ondřej Straka, Ph.D., doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
 
Cílem kurzu je představit konkrétní diagnostické metody, které může školní psycholog využít pro identifikaci nadaných žáků na ZŠ. Úvodní část kurzu bude věnována posuzovacím škálám s upozorněním na případná úskalí těchto metod. Účastníci se dále seznámí s testem TIM3-5 jakožto představitelem metod pro měření tzv. achievementu, v tomto konkrétním případě matematického výkonu u žáků 3.-5. ročníku. Největší část kurzu se bude týkat komplexního diagnostického systému GIS - Invenio, který měří jednotlivé kognitivní schopnosti (fluidní inteligenci, efektivitu učení a prostorové schopnosti) žáků 1.-6. tříd ZŠ pomocí jednoduchých videoher. Pozornost bude věnována teoretickým východiskům (C-H-C teorie), zaměření jednotlivých testů, i některým funkcionalitám systému. Nastíněny budou i budoucí výhledy - test socio-emočních dovedností, test matematických schopností a znalostí pro žáky prvních tříd či test reakčního času. Součástí kurzu budou konkrétní ukázky jednotlivých testů. Frekventantům dáme možnost vyzkoušet si jeden z testů na svém PC.
(Vývoj systému GIS - Invenio je financován zejména Programem Technologické agentury České republiky v rámci projektu TL01000494.)
 
 
ONLINE NÁSTROJE PRO VYUŽITÍ DO VÝUKY
 
1. Khan Academy – diferenciace výuky na tři kliknutí aneb péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 
Na platformě Khan Academy si každý najde aktivity, které budou plně rozvíjet jeho potenciál. Představíme způsoby, jak uvést a dlouhodobě provázet nadané žáky 2. stupně studiem, které je obohatí, bude bavit a zároveň je připraví pro další profesionální rozvoj. Ukážeme si, jak mít přehled o jejich pokroku i výzvách, jak přepínat mezi českou a anglickou jazykovou verzí. Vysvětlíme, jak jednoduše zadávat různou práci různým skupinkám i jak přenášet odpovědnost za vlastní studium na žáky.
 
Termín: bude upřesněn
 

SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ

V případě zájmu o supervizní setkání nás kontaktujte na email leona.winklerova@jcmm.cz.

 

Máte zájem dozvědět se o dalších aktivitách, které v tématu nadaných žáků realizujeme? Zaregistrujte se ZDE k odběru novinek.

 

Kontakt

nadanijmk@jcmm.cz

Leona Winklerová
leona.winklerova@jcmm.cz
+420 702 088 934