Rizika v krmivech pro zvířata podle portálu RASSF

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství
Lektoři: Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

Popis:

 V současnosti je předmětem zájmu vědecké komunity nejen ochrana veřejného zdraví ale i ochrana zvířat a s ní související bezpečnost krmiv. S jednotným trhem Evropské unie, s volným pohybem zboží a tudíž s nutností společně chránit evropský trh před nebezpečnými potravinami a krmivy byl vybudován systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Je jedním z několika varovných systémů před nebezpečnými krmivy, které jsou v Evropské unii (a ČR) zavedeny. Portál RASFF shormažďuje ze členských zemí informace o zjištěných nebezpečných krmivech  a informace předávají ostatním zemím. Systém eviduje zjištěné nedostatky jak pro krmiva pro hospodářská, potravinová, ale i zvířata v zájmovém chvu.

Cílem práce bude shormáždit informace o fungování systému RASFF se zaměřením na krmiva. Z portálu budou zjištěny nedostatky týkající se krmiv, dále student porovná četnosti hlášení ze systému pro různé kontaminující látky (např. mykotoxiny, těžké kovy, mikrobiální kontaminaci, apod.) a zjistí nejčastější nedostatky a rizika týkající se krmiv. Tyto pak porovná v různých letech mezi sebou se zaměřením na původ krmiva a zemi ohlášení.