Měření a vizualizace úrovně Wi-Fi signálu pomocí softwarového rádia

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

Popis:

Nejen v oblasti populárních sítí IoT (Internet of Things) je dnes využívána celá řada bezdrátových komunikačních protokolů a standardů. Mezi ty nejběžnější patří především Wifi, Bluetooth, LoRa či ZigBee. Řada z nich dokonce využívá stejných frekvenčních pásem a musí spolu více či méně koexistovat. Důležitým parametrem pak je dosah/pokrytí signálu a jeho přijímaná velikost. Zajímavou metodou, jak míru signálu interpretovat je pomocí grafické vizualizace v prostoru, tj. v podobě jakýchsi map. Využívá se k tomu „skenování“ a měření změn signálu RSSI (Received Signal Strength Indication).

Úkolem studenta bude navrhnout, sestavit a otestovat systém pro mechanický rotátor úzkosměrové přijímací antény, která bude v malých krocích skenovat vymezenou oblast. Wifi signál bude přijímán modulem tzv. softwarového rádia (SDR, Software defined radio) v pásmu 2,4 GHz, dále bude vyhodnocen na počítači a následně vykreslen v podobě barevné mapy do fotografie skenované oblasti. Pro sestavení experimentálního měření budou využity krokové motory pro rotátor antény, modul SDR, frekvenční downkonvertor a Raspberry Pi nebo osobní počítač. Důraz bude kladen na přesnost a rychlost vychylování rotátoru, složitost implementovaných algoritmů a názornost měření.