Gelová elektroforéza up-konverzních nanočástic

Instituce: Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení bioanalytické instrumentace
Lektoři: Mgr. Jan Přikryl, Ph.D.
Studenti: Julie Weisová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Luminiscence je jedna z nejdůležitějších moderních metod studia biologických systémů. Up-konverzní nanočástice představují v současnosti novou generaci luminiscenčních značek, které oproti klasickým fluorescenčním značkám poskytují vysoký jas, vysokou fotostabilitu, laditelnost barvy pomocí složení a zejména, díky dvoufotonové excitaci blízkým infračerveným zářením, výrazné potlačení pozadí způsobené excitačním zdrojem. 
Nové přístupy syntézy vyžadují rychlé a dostatečně přesné metody analýzy připravených produktů. Mezi takové metody patří hlavně elektronová mikroskopie, dynamický rozptyl světla nebo separační metody jako např. kapilární nebo desková elektroforéza. Desková gelová elektroforéza umožňuje zanalyzovat vzorek na základě velikosti nanočástice a jejího náboje. Navíc ale, oproti výše zmíněným metodám, umožňuje i preparativní mód, kdy lze jednotlivé frakce nanočástic extrahovat a dále používat.
Úkolem studenta bude ověřit aplikaci gelové elektroforézy pro analýzu různých up-konverzních nanočástic a ověřit možnosti využití komplexnosti luminiscenčních spekter při vyhodnocování elektroferogramů s cílem zvýšit citlivost detekce. Výsledky analýz budou korelovány s výsledky získanými dynamickým rozptylem světla.