Aktivace lidských keratinocytů po expozici LPS sinicového vodního květu

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav: Oddělení imunologie buněčného systému
Další údaje o pracovišti: Oddělení imunologie buněčného systému
Lektoři: RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D.
Studenti: Denisa Padalíková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce bude prakticky se podílet na studiu vlivu lipopolysacharidu (LPS) získaného ze vzorků vodního květu z rekreačních vodních ploch v ČR na aktivaci a tím potenciálně rozvoj zánětu lidských kožních buněk, keratinocytů. K tomuto účelu bude sloužit laboratorní buněčná kultura HaCaT. Sledovat budeme změnu v produkci zánětlivých markerů, především cytokinů, a změnu exprese keratinů. Student získá cenné zkušenosti v oblasti práce s buněčnými kulturami a základy vědecké práce (design experimentu, jeho provedení, hodnocení dat a jejich prezentace, práce s vědeckým textem, psaní vědeckého textu). Součástí jeho práce bude i zvládnutí vybraných metod molekulární biologie (např. ELISA, western blotting).  Samozřejmostí je aktivní přístup zkušeného školitele, pravidelné konzultace, pomoc se sepisováním práce, trénink její prezentace a poskytnutí nástrojů potřebných k realizaci všech částí práce. Od řešitele očekáváme motivaci k laboratorní práci a zájem ideálně o biologii a/nebo problematiku životního prostředí. Součástí práce bude i studium odborné literatury v angličtině, dobrá znalost jazyka je tedy velkou výhodou. Zároveň se student bude podílet prakticky na práci v laboratoři při plnění vědeckého projektu, je tedy požadována zodpovědnost a ochota věnovat praktické části dostatečné množství času (4-6 hodin týdně).