Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti?

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav mikroelektroniky
Lektoři: Martin Šťáva

Popis:

Cíle práce jsou: 1) Zjištění připravenosti mladých k studiu technických oborů (zejména elektrotechnických, informačně-technologických a strojních); 2) zjištění důvodů nezájmu studujících o pokračování v následném studiu technických oborů. Uvažovanými studujícími jsou: žáci 8. a 9. tříd základních škol; studenti 3. a 4. ročníků středních škol zakončených maturitou a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Třebaže praktická uplatnitelnost absolventů technických oborů na trhu práce je vynikající, žáci a studenti raději volí obory jiné. Je důvodem této volby nedostatečné pokrytí vědomostí a dovedností (potřebných k následnému studiu technických oborů) v obsahu vzdělávání nebo žáci a studenti dávají přednost volnočasovým aktivitám před získáváním vědomostí a dovedností nebo je technické studium příliš časově náročné, nezajímavé, anebo nás zjištění dokáží překvapit ještě dalšími důvody?

****

Téma spadá do oblasti pedagogického výzkumu a je vhodné především pro studenty pedagogických škol a gymnázií, kteří se chystají studovat vysokou školu se zaměřením na pedagogiku (obecnou, sociální), na učitelství technické či informační výchovy nebo na sociologii. Cestování mimo Brno není vyžadováno.

****

Od studentů je požadována velmi dobrá komunikační schopnost, schopnost analyticky myslet a vytvářet elektronické dotazníky (např. Google Forms) a mít alespoň základní představu o interpretaci výsledků výzkumných společenskovědních šetření. Vhodný (nikoliv však nutný) je i zájem o technické vzdělávání.

****

Očekávané výstupy: Ad 1) K zjištění připravenosti mladých bude výstupem jak analýza plánovaného (zamýšleného) kurikula prostřednictvím práce s texty rámcových vzdělávacích programů (RVP), školních vzdělávacích programů (ŠVP) a katalogů vysokoškolských předmětů, tak ověření dosaženého (osvojeného) kurikula jednotlivých žáků a studentů prostřednictvím elektronických dotazníků a elektronických didaktických testů. Ad 2) K důvodům nezájmu studujících o pokračování v následném studiu technických oborů budou výstupem interpretovaná zjištění z dat získaných prostřednictvím elektronických dotazníků.

****

Studenti mohou očekávat uvedení do problematiky, seznámení s tvorbou elektronických dotazníků v Google Forms, výpomoc s odbornou částí elektronických didaktických testů, případně zajištění počítačového software pro statistické zpracování dat (např. Matlab, Microsoft Excel aj.).