Výzkum fortifikací vojenských zařízení římské armády na území Moravy

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Archeologický ústav AV ČR, Brno
Další údaje o pracovišti: viz www.arub.cz
Lektoři: Mgr. Marek Vlach, PhD.
Studenti: Tereza Ježková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je rozbor doposud prozkoumaných typů dochovaných částí římských fortifikací – příkopů z území Moravy. Autor práce se zapojí do jedné z kampaní systematického terénního výzkumu římských vojenských objektů na území středodunajského barbarika pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., který poskytne příležitost celkového osvojení systematiky a metod nedestruktivní a destruktivní terénní heuristicky. Získaná data autor zpracuje a vyhodnotí v kontextu dosavadní pramenné báze tématu a zasadí do širších souvislostí římské vojenské přítomnosti a římsko-germánských konfrontací na území středodunajského barbarika.