Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: Ing. Marcela Jandlová
Studenti: Veronika Klinkovská - Gymnázium Křenová

Popis:

Estery kyseliny ftalové se používají jako plastifikátory do plastů, v plastech však nejsou pevně vázány, proto mohou migrovat do potravin z plastových obalů. Záhřevem však dochází k rozkladu. Nejpoužívanější estery kyseliny ftalové jsou dibutyl ftalát (DBP) a di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). Nařízením Komise (EU) č. 10/2011 stanovuje specifické migrační limity, jak pro DEHP (1,5 mg/kg potraviny), tak pro DBP (0,3 mg/kg potraviny). Specifický migrační limit je maximální množství, které se smí uvolnit z materiálů a předmětů do potraviny. Estery kyseliny ftalové mají negativní vliv na zdraví: zejména jsou endokrinními disruptory, jsou potencionálními karcinogeny, mají negativní vliv na dýchací, reprodukční a trávicí soustavu. Cílem je stanovit koncentrace dvou esterů kyseliny ftalové (DBP a DEHP) v obalech a v pekařských produktech. Pro monitoring budou použity balené pekařské produkty, které budou zakoupeny v tržní síti ČR. Migrace bude sledována u předpečených balených produktů a následně u pečených produktů. Analýzy budou dle ověřených metodik, stanovení pomocí HPLC.