Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav mikroelektroniky
Lektoři: Martin Šťáva

Popis: Cíle práce jsou: 1) Zmapování, které osobnosti se významně podílely na rozvoji vektorové analýzy a rovněž které z českých osobností k němu přispěly a podporovaly její šíření do povědomí vzdělanců na území dnešní České republiky; 2) zjištění, v jakém období současných dějin (19. a 20. století) a jakým způsobem se na území dnešní ČR dostala problematika diferenciálních operátorů vektorové analýzy (mezi ně patří např. gradient, divergence, rotace...), jak a kým zde byla dále šířena a kdy zde došlo k jejímu (prvnímu) využití při řešení praktických technických problémů (bez vektorových operátorů by modelování dějů v přírodních a technických vědách bylo velmi obtížné až nemožné). **** Téma spadá do oblasti dějin vědy a techniky; vyžaduje studium historiografických a historických dokumentů (knih, časopisů, novin apod.) a s tím spojené návštěvy knihoven a archivů (Brno, Praha; AV ČR, univerzity UK, ČVUT, VUT a MU). Téma je vhodné (nejen) pro studenty, kteří se chystají studovat vysokou školu se zaměřením na odbornou matematiku či fyziku, na některý z technických oborů, na učitelské obory s matematikou či fyzikou nebo na historické vědy. **** Od studentů jsou požadovány alespoň základní znalosti matematické analýzy či matematické fyziky či obecné fyziky, schopnost pracovat s textem a studovat archiválie i zájem o dějiny přírodních věd; vhodná je i znalost angličtiny nebo němčiny. **** Očekávaným výstupem je: Ad 1) Historiografický přehled osobností s uvedením jejich přínosu v oblasti vektorové analýzy se zvláštním zaměřením na osobnosti české; ad 2) nalezení a rozbor cest (tj. např. přes odborný časopis, přednášku, novinový článek apod.), kterými se problematika vektorových operátorů dostala ze zahraničí na území dnešní ČR, nejlépe s nalezením první takové zmínky, a jak se zde dále šířila, popř. též kdy zde byly vektorové operátory (prvně) použity při řešení praktických technických problémů. **** Studenti mohou očekávat uvedení do problematiky, zajištění přístupů do archivů, popř. knihoven, seznámení s přístupem ke studiu archiválií (v archivech), případné zajištění cizojazyčné zahraniční literatury, případnou osobní účast školitele při návštěvě především pražských archivů či knihoven.