Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: RECETOX
Lektoři: Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.
Studenti: Veronika Křížová - Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Popis:

Biokonverze odpadů pomocí larev bráněnky black soldier fly (BSF), Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomyidae) nabízí slibnou alternativní metodu pro přeměnu biologicky rozložitelného odpadu. Mnoho zdrojů organického odpadu má vysoký výživový potenciál a proto může sloužit jako výborný substrát pro larvy BSF. Při nastavení optimálních podmínek jsou larvy schopné snížit objem zpracovaného materiálu o 50-80% a zabudovat až 20% do biomasy larev v rozmezí přibližně 14 – 21 dní. Z pohledu odpadového hospodářství je největší výhodou biologického zpracování odpadů pomocí larev BSF generování cenných produktů: i) dospělé larvy jsou vynikajícím zdrojem bílkovin v krmivech pro zvířata a ii) larvy požírající odpad podstatně redukují jeho objem a zároveň zbytky mohou být dále použity jako organické hnojivo. Klíčovými parametry pro zajištění optimálního výnosu biomasy larev a bezpečnosti bílkovin z BSF jsou kvalita substrátu (kontaminace kovy a nutriční složení) a biotické a abiotické podmínky (např. teplota, vlhkost a hustota larev). Nicméně znalost o vlivu výše zmíněných klíčových parametrů na biomasu larev BSF stále chybí a proto vyžaduje další zhodnocení. Na pracovišti Recetox, Masarykova Univerzita nyní probíhá výzkum, který si klade za cíl vyvinout a optimalizovat ekonomicky výhodnou technologii využívající bráněnku pro velkoobjemové a plně automatizované zpracování rozložitelného odpadu - pivovarského mláta (odpad vznikající po procesu vaření piva). Student bude mít příležitost podílet se na tomto výzkumu. Jedním z problémů využití pivovarského mláta může být jeho kontaminace kovy (např. měd a hliník). Student si vyzkouší vlastní expriment, jehož součástí bude umělá kontaminace substrátu kovy a následně posouzení možností bioakumulace v tělech bráněnky. Student se zapojí do celého cyklu experimentů. Bude seznámen s problematikou zpracování a biokonverze biologicky rozložitelného odpadu a prakticky si vyzkouší chov bráněnky, bude zapojen do pomoci s přípravou vzorků pro chemickou analýzu kovů a jejich vyhodnocení.