Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: CEITEC, Struktura biosystémů a molekulárních materiálů
Lektoři: Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D.
Studenti: Viktorie Havlénová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis: Velké množství slibných léčiv selhává během klinických studií pro svoji nízkou rozpustnost, stabilitu, biologickou dostupnost a s tím spojenými škodlivými vedlejšími účinky na lidský organismus. Cílem tohoto projektu je vyvinout nové typy porézních materiálů složených z přírodních a z přírody odvozených sloučenin a jejich derivátů a využít je jako nosičů k potlačení negativních vlastností a důsledků vybraných léčiv. Předpokladem pro námi připravené nosiče je zvýšení rozpustnosti a stability léčiv, a pomocí povrchových modifikací nosiče umožnění cílení léčiva do vybraných tkání, kde by docházelo k jeho pozvolnému uvolňování vyvolaném vnějším impulsem (změnou pH, změnou redukční aktivity prostředí, světelným impulsem). Tento projekt je rozdělen do dvou stěžejních kroků: 1) Příprava nových typů ligandů odvozených od žlučových kyselin pro přípravu metalo-organických sítí a 2) komplexace ligandů s biokompatibilními kovy za tvorby metalo-organických sítí. Následnými kroky bude studie vázání léčiv do připravených nosičů, určení síly vazby mezi nosičem a léčivem, a studie možností opětovného uvolnění léčiva z nosiče. Úspěšné formulace léčiv budou ve spolupráci s biology testovány na toxicitu a biologickou aktivitu. Výsledky biologických testů budou následně vyhodnoceny a použity při dalších optimalizacích nosičů, případně použity pro uvedení léčiva do praxe. Téma kombinuje několik zajímavých oblastí chemie (organickou, anorganickou, a analytickou) a jako takové je jistě zajímavé pro SOČ, jelikož poskytne studentovi náhled na jednotlivé oblasti a pomůže mu v budoucím kariérním rozhodování. Student tímto získá přehled o základních vědeckých principech a chodu vědy jako takové, jak na národní, tak na světové úrovni, prostřednictvím interakce se zkušenými českými a zahraničními kolegy a školitelem. Student bude seznámen s principy bezpečné laboratorní praxe, základními pracovními postupy organické syntézy, separačních procesů a anorganické a analytické chemie.