Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Lektoři: Ing. Jana Šimečková

Popis: Lidská společnost se rozvíjí v mnoha oborech v závislosti na rozvoji technologií a současného trendu myšlení. Jako příklad je možné uvést rozvoj v oblasti získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Souvisí to s problematikou ubývajících zásob neobnovitelných přírodních zdrojů, myšlenkou trvale udržitelného rozvoje a také trendem rostoucí spotřeby elektrické energie a potřeby uspokojit všechny požadavky společnosti. Hledání nových obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie ovlivnilo v mnoha ohledech i rostlinnou výrobu. Především se jedná o změnu osevních postupů (např. kvůli zásobování bioplynových stanic) či v aplikaci zbytků z různých zařízení pro výrobu elektrické energie (digestát z bioplynových stanic či biouhel z procesu pyrolýzy, často je jako vstupní surovina použit digestát). Obě oblasti vyvolávají mezi vědci, zemědělci i širokou veřejností otázky, jaký vliv mají na půdní prostředí a zda jej nemohou poškodit. Projekt SOČ se zabývá problematikou biouhlu a často v souvislosti s jeho aplikací zmiňovanou fytotoxicitu (tj. omezení klíčení semen). V průběhu 14 dní trvání nádobového pokusu založeného ve fytotronu budou denně odebírány půdní vzorky, u kterých se následně pomocí půdního výluhu stanoví fytotoxicita na semenech řeřichy seté (indikační rostlina). Pro vyhodnocení vlivu biouhlu na tento jev je navrženo aplikovat různé dávky biouhlu (0, 22,5 a 45 t/ha) u dvou půd s odlišnými vlastnostmi (kambizem a hnědozem). Výsledky práce by měly objasnit, zda biouhel fytotoxicitu vyvolává a detailně popsat, jak se mění s časem, zda je fytotoxicita ovlivněna dávkou aplikovaného biouhlu a zda jsou výsledky podobné u rozdílných půd. Tyto výsledky mohou posloužit přímo pro zemědělskou praxi, kdy přispějí k navržení vhodného managementu v aplikaci biouhlu a následného využití pozemku.