Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Biofyzikální ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: Oddělení Patofyziologie volných radikálů
Lektoři: Petra Daďová
Studenti: Marie Fialová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce bude testování vlivu unikátně syntetizovaných derivátů forskolinu na aktivitu různých izoforem adenylátcykláz. Adenylátcykláza je enzym, který katalyzuje syntézu cyklickýho adenosinmonofosfátu (cAMP). cAMP je významným druhým poslem buněčné signalizace a ovlivňuje celou řadu fyziologických funkcí v buňce. Regulace jeho množství má tedy velký farmakologický potenciál. Při této práci se student naučí pracovat s tkáňovými kulturami (HEK293) a bude se účastnit izolací membrán z těchto buněk. Pro testování látek se bude využívat speciálně vyvinutá membránová assay na principu kompetitivní imunoanalýzy s detekčním systémem pomocí Forsterova rezonančního přenosu energie (TR-FRET). Student získá zkušeností o chodu experimentální laboratoře, základy vědecké práce, jako je design experimentu, jeho samotné provedení, vyhodnocování dat a jejich prezentace, práce s odborným textem. V průběhu vypracovávání práce budou probíhat pravidelné konzultace se školitelem, který poskytne všechny důležité materiály a informace, bude pomáhat se sepisováním práce a přípravou na její prezentaci. Od řešitele bude požadován aktivní přístup a zájem o řešenou problematiku, zodpovědnost a ochota věnovat této práci čas (přibližně 4 hod týdně).