Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
Studenti: Ondřej Němec - Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Popis: Cíl práce: Při práci na projektu se řešitel seznámí se způsoby přípravy vrstev oxidických polovodičů a metodami studia jejich vlastností. S využitím napěťového zdroje a digitálního multimetru provedeme základní elektrochemická měření, která přes svou jednoduchost a instrumentální nenáročnost nám poskytnou překvapivě detailní informace o vlastnostech studovaných materiálů. Metodika: Řešitel se seznámí s různými způsoby přípravy vrstev polovodičů (prekurzory, kapalné formulace, způsoby nanášení vrstev, jejich fixace a opracování). Dále bude pozornost věnována charakterizaci základních fyzikálních a chemických vlastností připravených polovodivých vrstev. Hlavní těžiště práce bude spočívat v elektrochemické charakterizaci připravených vzorků. Na základě zjištěných poznatků dále připravíme funkční vzorky různých elektronických součástek, které jsou založené na polovodivých vrstvách (solární článek, světelný senzor, optoelektronický paměťový prvek atd.) Plánované výsledky: Příprava několika sérií pracovních elektrod pokrytých různými polovodiči. Charakterizace jejich fyzikálních vlastností. Charakterizace jejich elektrických vlastností. Demonstrační funkční vzorky.