Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav experimentální biologie
Lektoři: Mgr. et Mgr. Markéta Hájková
Studenti: Alena Matějáková - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis: Na zvyšujícím se stupni antropogenního znečištění akvatických i terestrických ekosystémů se od 70. let minulého století podílejí i léčiva. Ta zůstávají v životním prostředí kvůli jejich nedostatečnému degradování v čistírnách odpadních vod jako tzv. pseudopersistentní látky. Jelikož jsou odpadní vody a kaly stále intenzivněji využívány v zemědělství (závlaha či hnojiva), dostávají se léčiva do kontaktu s necílovými organismy, včetně rostlin, které však ekotoxikologické studie dosud opomíjely, což je nepřípustné vzhledem k jejich jedinečné pozici producentů v potravním, potažmo potravinovém řetězci. Cílem práce bude posoudit vliv zvyšující se koncentrace paracetamolu a diklofenaku (0,1; 1; 5; 10 mg/l) na vybrané fyziologické parametry modelového organismu Zea mays (L.). Kukuřice setá bude jako významná kulturní plodina podrobena semichronické expozici dvou nesteroidních léčiv. Vliv přítomnosti stresorů bude hodnocen pomocí základních růstových parametrů a následně podrobněji zkoumán na úrovni morfologie a anatomie kořenů, jakožto míst, kde dochází k primárnímu kontaktu rostliny s xenobiotiky.