Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Lektoři: Mgr. Alena Otoupalíková
Studenti: Michaela Zichová - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Hodnocení možné toxicity, stupně znečištění nebo celkového množství znečišťujících látek v prostředí je nezbytné pro přehled kontaminace. Estrogenní hormony, rozšířené ve vodním prostředí, patří k environmentálně nejsledovanějším kontaminantům. Jde o látky, které jsou řazeny mezi tzv. endokrinní disruptory. Důkazy ohledně endokrinní disrupce pochází převážně ze studií na vodních organismech, u kterých byl pozorován zejména vliv na reprodukční systém. V současné době vzrůstá snaha o regulaci těchto látek. Některé z nich jsou již předmětem Rámcové směrnice o vodách. Náplní seminární práce by bylo zmapování výskytu estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí.