Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Farmaceutická fakulta
Další údaje o pracovišti: Centrální laboratoře FaF
Lektoři: Prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA

Popis: Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí v rozvinutých státech. Je známo, že standardní protinádorová léčba vykazuje celou řadu závažných biologických efektů. Mezi nejzávažnější efekt náleží nedostatek selektivity k nádorové tkáni, což vede k závažným vedlejším účinkům. Relativně nízká terapeutická koncentrace vede často ke vzniku rezistence a multirezistence na léčbu zhoubného nádoru. Nanomedicína pravděpodobně řadu z výše popsaných nedostatků bude schopna vyřešit včetně personalizovaného přístupu. Nanotransportér pro léčbu zhoubných nádorů využívá: a) nespecifického pasivního zaměření efektem zvýšené permeability a retence (EPR), b) specifického cíleného zaměření na nádorové buňky (připojení dalších molekul: protilátky, albumin, kyselina listová). Dále lze transportér využít například i k přenášení a regulování transkripce a translace onkogenů. Různé in vitro a in vivo studie ukázaly, že mnoho funkcionalizovaných uhlíkových nanotrubek (CNTs) je biologicky kompatibilních s biologickým prostředím s velmi nízkou toxicitou. Největší pozornost je věnována modifikaci uhlíkových materiálů pro transport chemoterapeutik (doxorubicin, methotrexát, taxany, platinové analogy, kamptothecin a gemcitabin). Díky jejich velkému povrchu mohou na sebe navázat protinádorové léčivo v relativně vysoké lokální koncentraci. CNTs mohou vstoupit do buněk nezávisle na typu buňky a funkční skupině na povrchu trubice. Cílem této práce je vyvinout modifikovaný nanotransportér, který by byl specifický pro léčbu karcinomu pankreatu.