Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Lektoři: Mgr. Jaroslav Pavlů

Popis: Přítomnost organických polutantů v prostředí představuje riziko pro životní prostředí a zdraví člověka. Pochopení mechanizmu toxicity a detoxikace organických kontaminant a zvýšení odolnosti vůči xenobiotikům u rostlin může najít uplatnění při zemědělské praxi a fytoremediaci znečištěných lokalit. Cílem práce bude stanovit význam a interakce obranných systémů závislých na kyselině askorbové a glutathionu při expozici organickým polutantům u rostlin. V experimentální části práce bude sledován dopad deficience výše zmíněných antioxidantů na toleranci xenobiotik u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Student získá zkušenosti s výzkumnou prací v oblasti fyziologie rostlin a molekulární biologie. Metodické přístupy budou zahrnovat aseptickou kultivaci rostlin, práci s transgenními liniemi a analýzu délky kořene jako ukazatele tolerance cizorodých látek (možnost dalších pokročilých analýz).