Biologie, léčba a výzkum renálního karcinomu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav biochemie
Lektoři: Doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Popis:

Renální karcinom (RCC) přestavuje závažné onkologické onemocnění s celosvětově nejvyšší incidencí v České republice, přičemž spolehlivé molekulární prognostické a prediktivní biomarkery nejsou dosud k dispozici. Cílem práce bude (i) seznámit se na základě literatury s biologií vzniku renálního karcinomu a s mechanismy tvorby metastáz, (ii) se způsoby léčby lokalizovaného a metastatického RCC a známými či kandidátními molekulárními biomarkery, (iii)  seznámit se s metodami výzkumu RCC v experimentální onkologii na bázi genomiky a proteomiky. Student/ka se v rámci možností daných pandemickou situací zapojí do projektu v současné době řešeného na pracovišti, který by měl odhalit nové biomarkery u lokalizovaného a metastatického karcinomu ledvin, a získá tak šanci přispět k jeho zdárnému řešení.