Extramedulární onemocnění pacientů s mnohočetným myelomem

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav patologické fyziologie
Lektoři: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, PhD
Studenti: Sandra Šojatová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Mnohočetný myelom (MM) je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění. Je charakterizováno infiltrací kostní dřeně maligními plazmatickými buňkami. Posledních 15 let přineslo výrazné změny v léčebných protokolech, které přinesly prodloužení života pacientů a zároveň hlubší odpověď na léčbu. Současně s prodloužením života pacientů se objevila zvýšená incidence tzv. extramedulárního onemocnění, které je způsobeno migrací subklonu plazmatických buněk mimo kostní dřeň. Tento subklon ztrácí závislost na mikroprostředí a infiltruje měkké tkáně. Nicméně patogeneze tohoto onemocnění není objasněna. Cílem projektu je molekulární charakterizace extramedulárního onemocnění u MM. Změny v mikroprostředí kostní dřeně jsou stěžejní, budeme proto analyzovat změnu exprese nekódujících molekul RNA, které ovlivňují expresi důležitých genů pro přežití maligních buněk. Analýza získaných dat povede k objasnění faktorů ovlivňujících extramedulární onemocnění.